Zmluvy 2019

Zverejňované podľa Zákona č. 546/2010 Z.z. a podľa Zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov

Názov zmluvyDodávateľ adresa IČOPredmet zmluvyHodnota predmetu zmluvy vrátane DPH (€)Dátum uzavretia zmluvyDátum zverej. zmluvyDátum ukončenia zmluvy
Zmluva č. 320/2018 o bezodplatnom prevzatí a odovzdaníSlovenská republika - Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 BratislavaZmluva o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí stavby "I/11 Čadca - most 208"03.01.201917.01.2019
Zmluva č. 1739/2017 o prevode projektovej dokumentácieObec Dolný Hričov, Osloboditeľov 131/35, 013 41 Dolný Hričov, IČO: 00321257Zmluva o prevode projektovej dokumentácie "Budovanie zaostávajúcej technickej vybavenosti: K a V pre ulicu Osloboditeľov Dolný Hričov"22.01.201924.01.2019
Zmluva č. 271/2018 o vzájomných právach a povinnostiach konečnej úprave cesty III/2090Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina, IČO: 42054575Zmluva o vzájomných právach a povinnostiach pri konečnej úprave cesty III/2090 dotknutej stavbu "Budovanie zaostávajúcej technickej vybavenosti: K a V pre ulicu Osloboditeľov Dolný Hričov"22.01.201924.01.2019
Dodatok č. 1/2018 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 68/2018Obec Teplička nad Váhom, Nám. Sv. Floriána 290/2, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00648264Dodatok č. 1/2018 k zmluve o zriadení vecného bremena v k.ú. Teplička nad Váhom, par.č. 2768/1 KN-C21.01.201925.01.2019
Zmluva o zriadení vecného bremna č. 32/2019Obec Olešná, 023 52 Olešná č. 493, IČO: 00314161Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Olešná v rámci stavby: " Zásobovanie vodou a odkanalizovanie Horných Kysúc"24.01.201925.01.2019
Nájomná zmluva č. 24/2018Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001Nájomná zmluva - prenájom pozemkov v k.ú. Brodno, realizácia stavby: D3 Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto29.01.201930.01.2019
Zmluva č. 369/2018 o prevode projektovej dokumentácie, práv k pozemkom a o potvrdení právneho nástupníctva účastníka stavebného konaniaObec Teplička nad Váhom, Nám. sv. Floriána 290/2, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00648264Zmluva o prevode projektovej dokumentácie na stavbu: "Miestna komunikácia - Zámostie II, Teplička nad Váhom, SO 02 VV a SO 03 SK"04.02.201906.02.2019
Zmluva č. 2/2019 o prevode projektovej dokumentácie, práv k pozemkom a o potvrdení právneho nástupníctva účastníka stavebného konaniaObec Turie, Hlavná 214, 013 12 Turie, IČO: 00648060Zmluva o prevode PD k stavbe: "Rozšírenie verejného vodovodu, kanalizácie Turie, ulica Školská 1722"04.02.201906.02.2019
Dodatok č. 9 k Zmluve o nájme verejného vodovoduObec Kunerad, Kunerad č. 60, 013 13 Rajecké Teplice, IČO: 00648892Dodatok k zmluve o nájme verejného vodovodu, realizácia opravy Vodojemu v Kunerade11.02.201914.02.2019
Dodatok č. 1/2019 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 1595/2017Obec Hôrky, Hôrky 111, 010 04 Žilina, IČO: 00321303Dodatok k zmluve o zriadení vecného bremena pre siete VV RZ 5 Hôrky06.02.201919.02.2019
Dodatok č. 3/2017 k Zmluve o nájme zo dňa 23.06.2004Obec Stráža, Stráža č. 243, 013 04 Dolná Tižina, IČO: 00321630Dodatok k zmluve o nájme verejného vodovodu, realizácia opravy vodojemu - objekt vodojemu a NN prípojky k nemu14.02.201919.02.2019
Nájomná zmluva č. 379/2018Urbariát pasienkov a lesa, pozemkové spoločenstvo Stráňavy, Stráňavy 960, 013 25 Stráňavy, IČO: 00625221Nájomná zmluva pozemkov v k.ú. Stráňavy "Pažite"20.02.201922.02.2019
Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy č. 13/2019Obec Stráňavy, Májová 336, 013 25 Stráňavy, IČO: 00321613Budúca kúpna zmluva vodnej stavby budovanej v rámci projektu: " Stráňavy IBV Pažite - zásobovanie vodou a kanalizácia" I. etapa20.02.201922.02.2019
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.151/2018Žilinský samosprávny kraj územná samospráva, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v rámci stavby: " SKV Bytča - Prívod vody pre IBV Bytča - Pod Hájom a rekonštrukcia vodovodu"22.02.201928.02.2019
Zmluva č. 6/2019 o prevode projektovej dokumentácie, práv k pozemkom a o potvrdení právneho nástupníctva účastníka stavebného konaniaObec Kotešová, 013 61 Kotešová 325, IČO: 00321389Zmluva o prevode projektovej dokumentácie vlastníctva k projektovej dokumentácii stavby "Rozšírenie vodovodu - Kotešová, časť Oblazov"11.03.201912.03.2019
Zmluva č. 75/2019 o zriadení vecného bremenaObec Vysoká nad Kysucou, Ústredie 215, 023 55 Vysoká nad Kysucou, IČO: 00314340Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Vysoká nad Kysucou v rámci stavby: " Zásobovanie vodou a odkanalizovanie Horných Kysúc"13.03.201913.03.2019
Zmluva č. 11/2019 o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremenaMesto Bytča, Námestie SR 1/1, 014 01 Bytča, IČO: 00321192Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena v k.ú. Veľká Bytča, p.č. KN-C 2180/4 v rámci stavby: "Bytča - Družstevná ulica rozšírenie vodovodu - 1. etapa"28.02.201915.03.2019
Dodatok č. 1/2018 k Zmluve č. 120/2018 o zriadení vecného bremenaMesto Bytča, Námestie SR 1/1, 014 01 Bytča, IČO: 00321192Dodatok k Zmluve o zriadení vecného bremena v k.ú. Veľká Bytča 28.02.201915.03.2019
Zmluva č. 388/2018 o zriadení vecného bremenaMesto Turzovka, Stred 178, 023 54 Turzovka, IČO: 00314331Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Turzovka v rámci stavby: " Kanalizácia mesta Turzovka - predĺženie Turkov"29.01.201915.03.2019
Kúpna zmluva č. 43/2019Ján Vrabec, Rosina č. 428, 013 22 RosinaKúpna zmluva v k.ú. Rosina - stavba :SKV Žilina - rekonštrukcia prívodných potrubí z vodárenského zdroja Turie"

11.03.201915.03.2019
2019-01-23T09:55:17+00:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: http://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29
  • Nahlásenie stavu vodomeru – bezplatná linka (v pracovných dňoch od 8:00 do 14:00 hod.):

  • +421 (0) 800 500 852