Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov2020-10-19T14:34:57+01:00

Informácie o spracúvaní osobných údajov

V týchto informáciách sa dozviete ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi, ako nás môžete kontaktovať, ak máte otázky k spracúvaniu Vašich osobných údajov a ďalšie dôležité informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Tieto informácie sa môžu občas meniť. Aktuálne informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov sú zverejnené na našich internetových stránkach www.sevak.sk.  

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov sa riadime Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a súvisiacimi predpismi.

V nasledujúcich informáciách sú špecifikované podmienky spracúvania osobných údajov spoločnosťou Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.,  podľa konkrétneho účelu spracúvania:

EVIDENCIA NÁVŠTEV a Informácie o spracúvaní osobných údajov SEVAK 202008

MONITOROVANIE AREÁLOV a Informácie o spracúvaní osobných údajov SEVAK 202008

UCHÁDZAČI O PRÁCU a Informácie o spracúvaní OU SEVAK 202008

NEHNUTEĽNOSTI A ZMLUVNÉ VZŤAHY Informácie o spracúvaní OU SEVAK 202008

KOMUNIKÁCIA A POŠTA a Informácie o spracúvaní OÚ SEVAK 202008

ODBERATELIA PRODUCENTI A ZMLUVNÉ VZŤAHY a Informácie o spracúvaní OU SEVAK 202008

OSTATNÍ ZMLUVNÍ PARTNERI a Informácie o spracúvaní OÚ SEVAK 202008

STOP NEPOCTIVCOM a Informácie o spracúvaní OÚ SEVAK 202008

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE a Informácie o spracúvaní OÚ SEVAK 202008

ŽIADOSTI A VYJADRENIA a Informácie o spracúvaní OÚ SEVAK 202008

PREZENTÁCIA SPOLOČNOSTI A FOTOGRAFIE Informácie o spracúvaní OÚ SEVAK 202008

ŽIADOSTI O SPRÍSTUPNENIE INFORMÁCIÍ PODĽA INFOZÁKONA a Informácie o spracúvaní OÚ SEVAK 202008

OCHRANA OZNAMOVATEĽOV PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI a Informácie o spracúvaní OÚ SEVAK 202008

COVID – 19 a Informácie o spracúvaní osobných údajov SEVAK 202010

Aktuálny zoznam sprostredkovateľov, ktorí môžu spracúvať Vaše osobné údaje v našom mene na základe zmluvných pokynov si môžete pozrieť na odkaze:

ZOZNAM SPROSTREDKOVATEĽOV SEVAK 202010

Zásady používania cookies

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29