1) Reklamačný poriadok – reklamácie dodávky vody z verejného vodovodu alebo odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou sa riadia reklamačným poriadkom spoločnosti . Reklamačný poriadok ustanovuje podrobnosti o rozsahu práv a nárokov pri odbere pitnej vody z verejného vodovodu a pri vypúšťaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie, zodpovednosti za vady, vrátane spôsobu určenia nárokov vyplývajúcich z tejto zodpovednosti a o spôsobe, postupe a mieste ich uplatňovania.

2) Reklamujte vadu ihneď po jej zistení
Vzhľadom k tomu, že ide o služby, pri ktorých môže čas ovplyvňovať skutkový stav, ktorý je problematické spätne zistiť, odporúčame vadu reklamovať bezodkladne z dôvodu správneho posúdenia.

3) Identifikujte odberné miesto

Pre účely rýchleho vybavenia identifikujte presne odberné miesto a uveďte:

a) Meno a priezvisko odberateľa
b) Adresa – názov ulice a orientačné/súpisné číslo
c) Názov obce
d) IČZ – na faktúre
e) Zákaznícky účet – na faktúre

4) Popíšte vadu podrobne
Pre účely čo najrýchlejšieho a správneho vybavenia reklamácie je dôležitý popis vady. Vadu popíšte podrobne, presne, jasne, zrozumiteľne, súčasne uveďte nedostatky, nedodržanie kvality, obchodných podmienok.

5) Doložte doklady a dokumenty dokazujúce vadné plnenie
K reklamácii priložte doklady a dokumenty (fotografie, videozáznamy), ktoré nám pomôžu objektívne posúdiť skutkový stav.

6) Spolupracujte pri riešení reklamácie
Ak je potrebné posúdiť reklamáciu na mieste a za Vašej účasti, je nevyhnutné aby ste s nami spolupracovali. V opačnom prípade sa môže predĺžiť termín vybavenia reklamácie.

7) Vyjadrite nespokojnosť s vybavením reklamácie
Ak nie ste spokojný s vybavením reklamácie, popíšte v čom spočíva Vaša nespokojnosť, aby sme mohli opätovne preskúmať  všetky okolnosti a správnosť posúdenia reklamácie.

Odkaz pre stiahnutie reklamačného poriadku:
Reklamačný poriadok – dodávka/odvádzanie vody