Stavba „Verejná kanalizácia Rajec – rekonštrukcia stokovej siete a ČOV“, bola spolufinancovaná z Kohézneho fondu Európskej únie, zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a zo zdrojov konečného prijímateľa – Severoslovenských vodární a kanalizácií, a.s. Žilina v rámci Operačného programu Životné prostredie.

Rekonštrukciou ČOV sa zabezpečil súlad s limitnými hodnotami na vypúšťanie pre napojenú aglomeráciu s vyšším počtom obyvateľov, čím bola zohľadnená možnosť budúceho napojenie aj ďalších priľahlých obcí regiónu.
Kapacita ČOV je  15 117 EO (ekvivalentných obyvateľov).
V rámci realizácie projektu sa rozšírila stoková sieť o 1,73 km.

Počet kanalizačných prípojok: 117

Rekonštrukcia ČOV obsahovala:
1) intenzifikáciu mechanického predčistenia
2) vybudovanie :
a) biologického čistenia s väčšou kapacitou
b) kalového hospodárstva vrátane prekrytého medziskladu odvodneného kalu
c) automatizovaného systému riadenia technologických procesov

Základné informácie o stavbe:

Projektant: Hydroteam, spol. s r.o. Bratislava
Zhotoviteľ: K & H Kinetic, a.s. Klatovy
Stavebný dozor: Dopravoprojekt, a.s. Bratislava
Investičné náklady (EÚ+ŠR+SEVAK): 5 460 194,79 EUR

Termíny realizácie: 08/2010 – 06/2012

Stavba je ukončená a skolaudovaná.