Dňa 2.augusta 2010 boli zahájené práce na stavbe „Verejná kanalizácia Rajec – rekonštrukcia stokovej siete a ČOV“, ktorá je spolufinancovaná z Kohézneho fondu Európskej únie, zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a zo zdrojov konečného prijímateľa – Severoslovenských vodární a kanalizácií, a.s. Žilina v rámci Operačného programu Životné prostredie.
Zahájenia prác sa zúčastnili zástupcovia investora, zhotoviteľa, stavebného dozora, mesta Rajec

Verejná kanalizácia Rajec bola uvedená do prevádzky v roku 1942 . Postupne bola rozširovaná na súčasnú dĺžku 15 200 m . Odpadové vody z domácností a priemyselných podnikov sú odvádzané na mechanicko – biologickú čistiareň odpadových vôd Rajec.
Súčasná kapacita ČOV je nedostatočná a nezabezpečuje v dostatočnej miere odstraňovanie fosforu a celkového dusíka. Jej prevádzka je málo efektívna z dôvodu veľkého množstva balastných vôd.

Rekonštrukciou ČOV sa zabezpečí súlad s limitnými hodnotami na vypúšťanie pre napojenú aglomeráciu s vyšším počtom obyvateľov, čím je zohľadnená možnosť budúceho napojenie aj ďalších priľahlých obcí regiónu.
Realizácia projektu zároveň zabezpečí zvýšenie účinnosti čistenia zo súčasných 87,5 % na 95,2 % pre BSK5.
Kapacita ČOV je navrhovaná na cieľový rok 2030 na 15 117 EO (ekvivalentných obyvateľov).
V rámci realizácie projektu bude rozšírená stoková sieť o 1,73 km .

Hlavnými aktivitami sú rozšírenie kanalizácie na uliciach Bystrická, Partizánska , Fučíkova a rekonštrukcia kanalizácie na ulici Švermova .
V rámci rozšírenia kanalizácie na ul. Bystrická bude vybudovaná čerpacia stanica.

Rekonštrukcia ČOV bude obsahovať :
1) intenzifikáciu mechanického predčistenia
2) vybudovanie :
a) biologického čistenia s väčšou kapacitou
b) kalového hospodárstva vrátane prekrytého medziskladu odvodneného kalu
c) automatizovaného systému riadenia technologických procesov

Základné informácie o stavbe :

Projektant : Hydroteam, spol. s r.o. Bratislava
Zhotoviteľ : K & H Kinetic, a.s. Klatovy
Stavebný dozor : Dopravoprojekt, a.s. Bratislava
Investičné náklady : 4 145 737,52 EUR

Stav prác k 30.6.2012 :

Stavba je ukončená. Obvodný úrad životného prostredia vydal dňa 14.6.2012 užívacie povolenie na trvalú prevádzku.