Spoločnosť má snahu zavádzať a vykonávať všetky svoje činnosti na vysokej odbornej a profesionálnej úrovni. Za prednosť hospodárskeho strediska Laboratórium považujeme to, že má svoju činnosť preverenú formou akreditácie. Jeho hlavným zameraním je vykonávať odbery vzoriek a skúšky v oblasti surových, upravených, pitných, odpadových vôd a kalov prostredníctvom kvalitného personálneho obsadenia, priestorov v ktorých vykonáva činnosť, vozidiel na odbery vzoriek, použitím vhodného technického vybavenia, referenčných materiálov, chemických látok a ďalších tovarov a služieb.

Laboratórna činnosť je vykonávaná pre potreby SEVAK, a.s., externé subjekty, ako aj fyzické osoby. Činnosti laboratória sú vykonávané na dvoch pracoviskách, jedno z nich je akreditované podľa STN EN ISO/IEC 17025 a sídli v Hornom Hričove. Ďalšie pracovisko je detašované na Úpravni vody Nová Bystrica, a je zamerané hlavne na výkon prevádzkovej kontroly pri úprave vôd.

Laboratórium poskytuje služby v týchto oblastiach:

 • spolupráca pri zostavovaní programov kontroly kvality vôd v zmysle platnej legislatívy a požiadaviek prevádzkovateľa
 • odbery vzoriek pitných, odpadových vôd a kalov
 • mikrobiologické a hydrobiologické skúšky pitných vôd
 • fyzikálno-chemické skúšky pitných, odpadových vôd a kalov
 • špeciálne anorganické skúšky pitných vôd a kalov
 • špeciálne organické skúšky pitných vôd
 • rádiochemické skúšky pitných vôd

 • meranie bioplynu

Informácie pre záujemcov o služby

V prípade záujmu o služby laboratória je o ne možno požiadať prednostne e-mailom (laboratorium@sevak.sk), resp. telefonicky alebo poštou.

Pri komunikácii (e-mail, telefonicky, poštou) je potrebné uviesť nasledovné údaje:
– Meno a priezvisko, resp. názov firmy, IČO, DIČ,
– Korešpondenčnú a fakturačnú adresu,
– Telefonický kontakt, kontaktnú osobu a pod.,
– Názov odberného miesta (napr. Horný Hričov, ul. Tichá, p.č. 55/88),
– Osobité požiadavky (napr. na konkrétny termín),
– V prípade požiadavky na výkon odberu a rozboru odpadovej vody aj príslušné Rozhodnutie úradu ŽP,
– Účel na ktorý sa má vzorka odobrať a rozbor vykonať
Poznámka:
1.) pre vlastnú potrebu: odber vzorky nemusí vykonať kompetentný pracovník laboratória,
2.) pre potreby úradného konania: (napr. kolaudácia stavby, plnenie povinností vyplývajúcich z rozhodnutia a pod.): odber vzorky musí vykonať kompetentný pracovník laboratória.

Po doručení e-mailu, resp. inej forme žiadosti, sa každá požiadavka zákazníka prehodnocuje, následne kompetentný pracovník HS Laboratórium telefonicky kontaktuje zákazníka a poskytne mu všetky potrebné informácie, na ktoré sa pýtal. Z poskytnutých údajov a z telefonickej komunikácie kompetentný pracovník vypracuje objednávku na požadovanú službu.

Kontakty pre záujemcov o služby
Adresa: SEVAK, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

HS Laboratórium (príjem objednávok) – Silvia Bugáňová

Tel.: +421 (0)905 519 939

E mail: laboratorium@sevak.sk

Orientačné ceny služieb

 • cena minimálneho rozboru pitnej vody vrátane odberu, v rozsahu Vyhl. MŽP SR č.636/2004 Z.z., v znení neskorších predpisov (novela Vyhl. MŽP SR č. 354/2023 Z.z.) alebo Vyhl. MZ SR č. 91/2023 Z.z., v znení neskorších predpisov, je od 124,41 EUR bez DPH/ 149,29 EUR s DPH,
 • cena úplného rozboru pitnej vody vrátane odberu, v rozsahu Vyhl. MŽP SR č.636/2004 Z.z., v znení neskorších predpisov (novela Vyhl. MŽP SR č. 354/2023 Z.z.) alebo Vyhl. MZ SR č. 91/2023 Z.z., v znení neskorších predpisov, je od 673,24 EUR bez DPH/ 807,89 EUR s DPH,
 • ostatné na požiadanie (napr.: v rozsahu Rozhodnutia pre vypúšťanie odpadovej vody z domovej ČOV).

Výsledky skúšok
Všetky výsledky skúšok sú spracované do protokolu o výsledkoch skúšky vzorky vody. Tieto sú štandardne zasielané poštou spolu s faktúrou. Je možné ich zaslať tiež v elektronickej forme -mailom v PDF forme, čo je možné dohodnúť v rámci objednávky.