Dňa 25. októbra 2011 sa uskutočnilo slávnostné zahájenie stavby Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Dolné Kysuce, ktorá bude spolufinancovaná z Kohézneho fondu EÚ, štátneho rozpočtu SR a z finančných zdrojov konečného prijímateľa – Severoslovenských vodární a kanalizácií, a.s. v rámci Operačného programu Životné prostredie, operačný cieľ – „Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ“.
Zahájenia prác sa zúčastnili zástupcovia investora, zhotoviteľa, subdodávateľov, projektanta, stavebného dozora, štátnej správy, samosprávy a prevádzkovateľa. Prítomní boli aj zástupcovia médií.

Existujúca čistiareň odpadových vôd (ČOV) Kysucké Nové Mesto bola vybudovaná v 60 -tych rokoch minulého storočia ako mechanicko-biologická ČOV určená pre čistenie mestských odpadových vôd. V blízkej budúcnosti budú na čistiareň pripojené obce Nesluša, Povina a Radoľa, čo predstavuje nárast približne 5-tisíc pripojených obyvateľov.
Stavba predstavuje rekonštrukciu ČOV v Kysuckom Novom Meste, výstavbu kanalizačnej siete v meste Kysucké Nové Mesto a v obciach Nesluša, Povina, Radoľa o celkovej dĺžke 31 232 m, vybudovanie 11 čerpacích staníc a realizáciu 1 399 ks domových prípojok.
Hlavným cieľom projektu je odvádzanie a čistenie odpadových vôd s ohľadom na zabezpečenie súladu s požiadavkymi Smernice EÚ 91/271/EHS a Nariadenia vlády 96/2005. Špecifickým cieľom projektu je, že  realizáciou sa zabezpečí zamedzenie vypúšťania znečistených odpadových vôd do miestnych tokov v lokalitách, kde nebola vybudovaná kanalizácia a zrušenie netesných žúmp.
Realizácia tohto projektu je dôležitou investíciou pre celkový rozvoj dotknutej aglomerácie, z hľadiska rozširovania a skvalitňovania bytového fondu, rozvoja malého a stredného podnikania, ale predovšetkým prináša zlepšenie kvality životného prostredia, prostredníctvom ochrany podzemných vôd a zlepšenie kvality vody v rieke Kysuca.

Základné údaje o projekte :
Rekonštrukcia ČOV v Kysuckom Novom Meste zahŕňa :
• objekty mechanického predčistenia (rekonštrukcia čerpacej stanice)
• objekty mechanického čistenia (nová usadzovacia nádrž)
• objekty biologického čistenia (aktivačné nádrže, nová dosadzovacia nádrž, ducháreň)
• objekty kalového a plynového hospodárstva (vyhnívacia nádrž, uskladňovacia nádrž, nová budova kalového hospodárstva) a ďalšie súvisiace objekty

Výstavba kanalizačnej siete v meste Kysucké Nové Mesto a v obciach Nesluša, Povina, Radoľa o celkovej dĺžke 31 232 m , z toho v :
• Kysuckom Novom Meste – 465 m
• Nesluši – 18 450 m
• Radoli – 4 655 m
• Povine – 7 662 m

Vybudovanie 11 čerpacích staníc

Realizácia 1 399 ks domových prípojok

Základné informácie o stavbe :
Investičné náklady stavby : 9 966 832,90 €
Investor : Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Projektant :Hydrocoop, s.r.o. Bratislava
Zhotoviteľ : Váhostav – SK, a. s.
Stavebný dozor : FCP – SK, Bratislava
Zahájenie stavby : apríl 2011
Predpoklad ukončenia stavby : november 2014

Stav prác k 30.6.2015:

Stavba je ukončená.