Stavba Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Dolné Kysuce, ktorá bola spolufinancovaná z Kohézneho fondu EÚ, štátneho rozpočtu SR a z finančných zdrojov konečného prijímateľa – Severoslovenských vodární a kanalizácií, a.s. v rámci Operačného programu Životné prostredie, operačný cieľ – „Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ“.

V rámci stavby bola zrekonštruovaná ČOV v Kysuckom Novom Meste, zrealizovaná výstavba kanalizačnej siete v meste Kysucké Nové Mesto a v obciach Nesluša, Povina, Radoľa o celkovej dĺžke 28 240,29 m, 10 čerpacích staníc a 1 106 domových prípojok.
Hlavným cieľom projektu bolo odvádzanie a čistenie odpadových vôd s ohľadom na zabezpečenie súladu s požiadavkami Smernice EÚ 91/271/EHS a Nariadenia vlády 96/2005. Špecifickým cieľom projektu je, že  realizáciou sa zabezpečilo zamedzenie vypúšťania znečistených odpadových vôd do miestnych tokov v tých lokalitách, kde nebola vybudovaná kanalizácia a zrušenie netesných žúmp.
Realizácia tohto projektu bola dôležitou investíciou pre celkový rozvoj dotknutej aglomerácie, z hľadiska rozširovania a skvalitňovania bytového fondu, rozvoja malého a stredného podnikania, ale predovšetkým priniesla zlepšenie kvality životného prostredia, prostredníctvom ochrany podzemných vôd a zlepšenie kvality vody v rieke Kysuca.

Základné údaje o projekte:
Rekonštrukcia ČOV v Kysuckom Novom Meste o celkovej kapacite 27 400 EO zahŕňala:
• objekty mechanického predčistenia (rekonštrukcia čerpacej stanice)
• objekty mechanického čistenia (nová usadzovacia nádrž)
• objekty biologického čistenia (aktivačné nádrže, nová dosadzovacia nádrž, ducháreň)
• objekty kalového a plynového hospodárstva (vyhnívacia nádrž, uskladňovacia nádrž, nová budova kalového hospodárstva) a ďalšie súvisiace objekty

Výstavba kanalizačnej siete v meste Kysucké Nové Mesto a v obciach Nesluša, Povina, Radoľa o celkovej dĺžke 28 249,29 m, z toho v:
• Kysuckom Novom Meste – 706,43 m
• Nesluši – 17 175,22 m
• Radoli – 3 087,13 m
• Povine – 7 271,51 m

Vybudovanie 10 čerpacích staníc

Realizácia 1 106 domových prípojok

Základné informácie o stavbe :
Investičné náklady stavby  (EÚ+ŠR+SEVAK): 10 940 212,48 €
Investor: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Projektant: Hydrocoop, s.r.o. Bratislava
Zhotoviteľ: Váhostav – SK, a. s.
Termíny realizácie stavby: 11/2011 – 11/2014

Stavba je ukončená a skolaudovaná