Atmosférické zrážky – prehľad

– dokumenty poskytujú informácie od Slovenského hydrometeorologického ústavu o dlhodobých priemeroch atmosferických zrážok, podľa ktorých sa vypočítava množstvo vôd z povrchového odtoku z nehnuteľnosti odvádzaných do verejnej kanalizácie (Vyhl. MŽP SR č.397/2003 Z.z.)

(2021-01-18)

Dohoda o zriadení vodovodnej/kanalizačnej prípojky na cudzom pozemku

Dohoda spoluvlastníkov nehnuteľnosti o spoločnom zriadení – vodovodnej prípojky – kanalizačnej prípojky

Dohoda o určení množstva odpadovej vody vypustenej do verejnej kanalizácie podľa množstva odobratej vody z vlastného zdroja odberateľa, ak sa množstvo odobratej vody z tohto zdroja meria meradlom

Obchodné podmienky pre kategóriu odberateľov – Domácnosť

Obchodné podmienky pre kategóriu odberateľov – Ostatní odberatelia

Odhláška odberu vody z verejného vodovodu – odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Postup žiadateľa pri požiadavke na zriadenie pripojenia na verejný vodovod/verejnú kanalizáciu – rodinné domy

Postup pri zriadení merania množstva odoberanej vody z vlastného zdroja vody pre účely určenia množstva vypustenej odpadovej vody

Prihláška k odberu vody z verejného vodovodu – odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou – k obnoveniu dodávky vody z verejného vodovodu – k obnoveniu odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou existujúcou prípojkou

Reklamácia/Podnet od zákazníka

Štandardy kvality

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávania pitnej vody verejnými vodovodmi a súvisiacich služieb regulovaného subjektu SEVAK, a.s. za rok 2020

(2021-02-23)

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávania pitnej vody verejnými vodovodmi a súvisiacich služieb regulovaného subjektu SEVAK, a.s. za rok 2019

(2020-02-28)

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávania pitnej vody verejnými vodovodmi a súvisiacich služieb regulovaného subjektu SEVAK, a.s. za rok 2018

(2019-02-26)

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávania pitnej vody verejnými vodovodmi a súvisiacich služieb regulovaného subjektu SEVAK, a.s. za rok 2017

(2018-02-23)

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávania pitnej vody verejnými vodovodmi a súvisiacich služieb regulovaného subjektu SEVAK, a.s. za rok 2016

(2017-03-02)

Vyhodnotenie štandardov kvality odvádzania a čistenia odpadových vôd verejnými kanalizáciami a súvisiacich služieb regulovaného subjektu SEVAK, a.s. za rok 2020.

(2021-02-23)

Vyhodnotenie štandardov kvality odvádzania a čistenia odpadových vôd verejnými kanalizáciami a súvisiacich služieb regulovaného subjektu SEVAK, a.s. za rok 2019

(2020-02-28)

Vyhodnotenie štandardov kvality odvádzania a čistenia odpadových vôd verejnými kanalizáciami a súvisiacich služieb regulovaného subjektu SEVAK, a.s. za rok 2018

(2019-02-26)

Vyhodnotenie štandardov kvality odvádzania a čistenia odpadových vôd verejnými kanalizáciami a súvisiacich služieb regulovaného subjektu SEVAK, a.s. za rok 2017

(2018-02-23)

Vyhodnotenie štandardov kvality odvádzania a čistenia odpadových vôd verejnými kanalizáciami a súvisiacich služieb regulovaného subjektu SEVAK, a.s. za rok 2016

(2017-03-02)

Žiadosť o preskúšanie meradla (vodomeru)

Žiadosť o zmenu, doplnenie údajov  (neslúži na zmenu odberateľa)

Žiadosť o zriadenie pripojenia vodovodnej prípojky na verejný vodovod za účelom dodávky vody

Žiadosť o zriadenie pripojenia kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu za účelom odvádzania odpadových vôd

Žiadosť o vyjadrenie k možnosti napojenia na verejný vodovod

Žiadosť o vyjadrenie k možnosti napojenia na verejnú kanalizáciu

Žiadosť o určenie množstva vypustenej odpadovej vody do verejnej kanalizácie podľa množstva odobratej vody z vlastného zdroja odberateľa, ak sa množstvo odobratej vody z tohto zdroja meria meradlom

Žiadosť o vyjadrenie k projektu stavby