Obsah

Tlačivá k vyjadreniam pred pripojením nehnuteľnosti

Žiadosť o stanovenie technických podmienok pripojenia na verejný vodovod

Žiadosť o stanovenie technických podmienok pripojenia na verejnú kanalizáciu

Žiadosť o vyjadrenie k projektu stavby

Všeobecné technické podmienky pripojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod

Technické podmienky pripojenia a odpojenia na VK

Tlačivá k pripojeniu nehnuteľnosti na verejný vodovod, verejnú kanalizáciu

Postup žiadateľa pri požiadavke na zriadenie pripojenia na verejný vodovod/verejnú kanalizáciu – rodinné domy

Žiadosť o zriadenie pripojenia kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu za účelom odvádzania odpadových vôd

Žiadosť o zriadenie pripojenia vodovodnej prípojky na verejný vodovod za účelom dodávky vody

Prihláška k odberu vody z verejného vodovodu – odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou – k obnoveniu dodávky vody z verejného vodovodu – k obnoveniu odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou existujúcou prípojkou

Identifikácia plôch pre vody z povrchového odtoku – podklad

Tlačivá k meraniu množstva dodanej pitnej vody, meraniu množstva vypustených odpadových vôd

Žiadosť o preskúšanie meradla (vodomeru)

Postup pri zriadení merania množstva odoberanej vody z vlastného zdroja vody pre účely určenia množstva vypustenej odpadovej vody

Žiadosť o určenie množstva vypustenej odpadovej vody do verejnej kanalizácie podľa množstva odobratej vody z vlastného zdroja odberateľa, ak sa množstvo odobratej vody z tohto zdroja meria meradlom

Dohoda o určení množstva odpadovej vody vypustenej do verejnej kanalizácie podľa množstva odobratej vody z vlastného zdroja odberateľa, ak sa množstvo odobratej vody z tohto zdroja meria meradlom

Dohoda spoluvlastníkov nehnuteľnosti o spoločnom zriadení – vodovodnej prípojky – kanalizačnej prípojky

Dohoda o zriadení vodovodnej/kanalizačnej prípojky na cudzom pozemku

Objednávka Mimoriadne vyúčtovanie vodného/stočného na odbernom mieste mimo harmonogramu

Tlačivá k zmene údajov o odbernom mieste

Žiadosť o zmenu, doplnenie údajov (neslúži na zmenu odberateľa)

Tlačivá k ukončeniu odberu z odberného miesta

Odhláška odberu vody z verejného vodovodu – odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Reklamácie, podnety, obchodné podmienky

Reklamácia/Podnet od zákazníka

Obchodné podmienky pre kategóriu odberateľov – Domácnosť

Obchodné podmienky pre kategóriu odberateľov – Ostatní odberatelia

Reklamačný poriadok – odber pitnej vody, vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie

Reklamačný poriadok – ostatné služby

Zneškodňovanie odpadov

Zmluva o zneškodňovaní odpadovej vody, zhromažďovanej v žumpách a srvátky

Obchodné podmienky na zneškodňovanie odpadovej vody a odpadu dovážaného do ČOV cisternami

Zmluva na vývoz a zneškodňovanie odpadu

Obchodné podmienky k zmluve na zneškodňovanie odpadov

Štandardy kvality

Štandardy kvality vodovody a kanalizácie

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávania pitnej vody verejnými vodovodmi a súvisiacich služieb regulovaného subjektu za rok 2023

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávania pitnej vody verejnými vodovodmi a súvisiacich služieb regulovaného subjektu za rok 2022

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávania pitnej vody verejnými vodovodmi a súvisiacich služieb regulovaného subjektu za rok 2021

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávania pitnej vody verejnými vodovodmi a súvisiacich služieb regulovaného subjektu za rok 2020

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávania pitnej vody verejnými vodovodmi a súvisiacich služieb regulovaného subjektu za rok 2019

Vyhodnotenie štandardov kvality odvádzania a čistenia odpadových vôd verejnými kanalizáciami a súvisiacich služieb regulovaného subjektu za rok 2023

Vyhodnotenie štandardov kvality odvádzania a čistenia odpadových vôd verejnými kanalizáciami a súvisiacich služieb regulovaného subjektu za rok 2022

Vyhodnotenie štandardov kvality odvádzania a čistenia odpadových vôd verejnými kanalizáciami a súvisiacich služieb regulovaného subjektu za rok 2021

Vyhodnotenie štandardov kvality odvádzania a čistenia odpadových vôd verejnými kanalizáciami a súvisiacich služieb regulovaného subjektu za rok 2020

Vyhodnotenie štandardov kvality odvádzania a čistenia odpadových vôd verejnými kanalizáciami a súvisiacich služieb regulovaného subjektu za rok 2019

Atmosférické zrážky – prehľad

Dokumenty poskytujú údaje Slovenského hydrometeorologického ústavu o dlhodobých priemeroch atmosferických zrážok, podľa ktorých sa vypočítava množstvo vôd z povrchového odtoku z nehnuteľnosti odvádzaných do verejnej kanalizácie (Vyhl. MŽP SR č.397/2003 Z.z.)

Tlačivá pre poskytovanie ďalších služieb

Objednávka dovoz pitnej vody

Objednávka čistenie a pretláčanie kanalizácie

Objednávka na vývoz žúmp a septikov

Žiadosť o vyhľadanie úniku vody na vodovode

Žiadosť o preskúšanie vytyčovacieho vodiča

Vykonávame len na vodovodoch resp. kanalizáciách, ktoré budú prevádzkované spoločnosťou SEVAK, a.s.

Žiadosť o monitoring kanalizácie

Žiadosť o vytýčenie podzemných vedení v prevádzke spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Všeobecné obchodné podmienky na poskytnutie výkonov a služieb

Ostatné

Prehlásenie o vstupnom oboznámení o BOZP a OPP pre dodávateľov práce pre SEVAK, a.s.

Prehlásenie o BOZP a OPP zmluvní partneri SEVAK, a.s.

Prehlásenie o vstupnom oboznámení o BOZP pre exkurzie

Oboznámenie o BOZP pre exkurzie