Dokumenty na stiahnutie

INFORMÁCIA PRE PROJEKTANTOV

S účinnosťou od 1.2.2008 boli v našej organizácii schválené Pravidlá pre zabezpečovanie vyjadrovacích činností, podľa ktorých pred spracovaním PD na vodovodnú a kanalizačnú prípojku musia byť vlastníkom, resp. prevádzkovateľom verejného vodovodu, kanalizácie určené body napojenia na príslušné rozvodné vedenia. Body napojenia sa určia na základe vyplneného tlačiva Žiadosť o určenie bodov napojenia na siete SEVAK, a.s. (pozri v Dokumenty – Žiadosť 8 a 9), ktoré poskytnú pracovníci v Zákazníckom centre SEVAK, a.s. v Žiline a v Čadci, resp. podateľňa v sídle spoločnosti SEVAK a.s. Na základe vyplnenej žiadosti a priloženej situácie z katastrálnej mapy, prípadne iného situatívneho podkladu stanoví vo svojom vyjadrení príslušný majster body napojenia a podmienky pripojenia na verejný vodovod, kanalizáciu. Určené body napojenia a podmienky vyjadrenia je potrebné zapracovať do PD vodovodnej a kanalizačnej prípojky. Vyjadrenie bude tvoriť súčasť projektovej dokumentácie. Od 15. júna 2008 projektové dokumentácie musia byť spracované s vyššieuvedeným pravidlami, v opačnom prípade budú PD vrátené na doplnenie, prípadne na prepracovanie.

* Formuláre vo formáte .pdf je potrebné vytlačiť, vyplniť a po vyplnení poslať poštou, doručiť osobne, resp. oskenovaný zaslať mailom.

** Formuláre vo formáte .xls a otvárané v Microsoft Office je možné vyplniť priamo v otvorenom súbore a po vyplnení poslať poštou, doručiť osobne, resp. oskenovaný zaslať mailom.

*** Formuláre vo formáte .xls a otvárané v Open Office nie je možné vyplniť priamo v otvorenom súbore, je nutné si súbor najskôr uložiť a až potom v otvorenom súbore ho vyplniť, po vyplnení poslať poštou, doručiť osobne, resp. oskenovaný zaslať mailom.

Dokumenty

– o vodovodných prípojkách

(2017-04-04)

– dokument poskytuje informácie od Slovenského hydrometeorologického ústavu o dlhodobých priemeroch atmosferických zrážok, podľa ktorých sa vypočítava množstvo vôd z povrchového odtoku z nehnuteľnosti odvádzaných do verejnej kanalizácie (Vyhl. MŽP SR č.397/2003 Z.z.)

(2016-01-20)

– o zriadení vodovodnej/kanalizačnej prípojky na cudzom pozemku

(2020-03-25)

– spoluvlastníkov nehnuteľnosti o spoločnom zriadení – vodovodnej prípojky – kanalizačnej prípojky

(2020-03-25)

– o určení množstva odpadovej vody vypustenej do verejnej kanalizácie podľa množstva odobratej vody z vlastného zdroja odberateľa, ak sa množstvo odobratej vody z tohto zdroja meria meradlom

(2020-04-02)

– pre kategóriu odberateľov – Domácnosť

(2009-02-10)

– pre kategóriu odberateľov – Ostatní odberatelia

(2009-02-10)

– odberu vody z verejného vodovodu – odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou

(2020-03-25)

– žiadateľa pri požiadavke na zriadenie pripojenia na verejný vodovod/verejnú kanalizáciu – rodinné domy

(2020-07-15)

– pri zriadení merania množstva odoberanej vody z vlastného zdroja vody pre účely určenia množstva vypustenej odpadovej vody

(2011-05-09)

– odberu vody z verejného vodovodu – odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou – k obnoveniu dodávky vody z verejného vodovodu – k obnoveniu odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou existujúcou prípojkou

(2020-03-25)

– od zákazníka

(2020-04-02)

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávania pitnej vody verejnými vodovodmi a súvisiacich služieb regulovaného subjektu SEVAK, a.s. za rok 2019

(2020-02-28)

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávania pitnej vody verejnými vodovodmi a súvisiacich služieb regulovaného subjektu SEVAK, a.s. za rok 2018

(2019-02-26)

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávania pitnej vody verejnými vodovodmi a súvisiacich služieb regulovaného subjektu SEVAK, a.s. za rok 2017

(2018-02-23)

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávania pitnej vody verejnými vodovodmi a súvisiacich služieb regulovaného subjektu SEVAK, a.s. za rok 2016

(2017-03-02)

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávania pitnej vody verejnými vodovodmi a súvisiacich služieb regulovaného subjektu SEVAK, a.s. za rok 2015

(2016-02-26)

Vyhodnotenie štandardov kvality odvádzania a čistenia odpadových vôd verejnými kanalizáciami a súvisiacich služieb regulovaného subjektu SEVAK, a.s. za rok 2019

(2020-02-28)

Vyhodnotenie štandardov kvality odvádzania a čistenia odpadových vôd verejnými kanalizáciami a súvisiacich služieb regulovaného subjektu SEVAK, a.s. za rok 2018

(2019-02-26)

Vyhodnotenie štandardov kvality odvádzania a čistenia odpadových vôd verejnými kanalizáciami a súvisiacich služieb regulovaného subjektu SEVAK, a.s. za rok 2017

(2018-02-23)

Vyhodnotenie štandardov kvality odvádzania a čistenia odpadových vôd verejnými kanalizáciami a súvisiacich služieb regulovaného subjektu SEVAK, a.s. za rok 2016

(2017-03-02)

Vyhodnotenie štandardov kvality odvádzania a čistenia odpadových vôd verejnými kanalizáciami a súvisiacich služieb regulovaného subjektu SEVAK, a.s. za rok 2015

(2016-02-26)

o preskúšanie meradla (vodomeru)

(2020-04-02)

– o zmenu, doplnenie údajov, (neslúži na zmenu odberateľa)

(2020-04-02)

– o zriadenie pripojenia vodovodnej prípojky na verejný vodovod za účelom dodávky vody

(2020-24-07)

– o zriadenie pripojenia kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu za účelom odvádzania odpadových vôd

(2020-04-02)

– o vyjadrenie k možnosti napojenia na verejný vodovod

(2020-04-02)

– o vyjadrenie k možnosti napojenia na verejnú kanalizáciu

(2020-04-02)

– o určenie množstva vypustenej odpadovej vody do verejnej kanalizácie podľa množstva odobratej vody z vlastného zdroja odberateľa, ak sa množstvo odobratej vody z tohto zdroja meria meradlom

(2020-04-02)

(2020-04-02)

2020-07-24T08:14:15+02:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29