Dňa 8.7.2014 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie stavby „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča“. Investorom stavby sú Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. Žilina, projektantom spoločnosť PÖYRY Environment, a. s. Trenčín,  zhotoviteľom je Združenie Bytča, ktoré tvoria spoločnosti ZIPP BRATISLAVA, spol. s r. o., Bratislava, VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – ekologický podnik, a. s. Bratislava a VÁHOSTAV–SK, a. s. Žilina. Stavebný dozor bude vykonávať Skupina dodávateľov Dopravoprojekt, a. s. Bratislava a EUTECH, a. s. Košice.

Slávnostné príhovory predniesli:
Ing. Martin Húska, generálny riaditeľ sekcie enviromentálnych programov a projektov Ministerstva životného prostredia SR,
Ing. Tatiana Štrbová, predsedníčka predstavenstva Severoslovenských vodární a kanalizácií, a.s.,
Miroslav Minárčik, primátor mesta Bytča,
Ing. Jozef Miček, riaditeľ direkcie a konateľ spoločnosti ZIPP BRATISLAVA, spol. s r.o.

Po príhovoch hostí sa vykonal symbolický akt otvorenia stavby – poklepkanie základného kameňa, po ktorom nasledoval krátky tlačový brífing.

Podujatia sa ďalej zúčastnili zástupcovia projektanta, zhotoviteľa, stavebného dozora, štátnej správy, žilinského samosprávneho kraja, predstavitelia dotknutých obcí okresu Bytča, budúci prevádzkpovatelia ako aj zástupcovia médií.

Základným cieľom projektu sú:
• zvýšenie počtu obyvateľov napojených na verejnú kanalizáciu
• zabezpečenie odvádzania a čistenia odpadových vôd v súlade s požiadavkami Smernice 91/27/EHS
• zvýšenie životnej úrovne obyvateľstva zabezpečením bezproblémovej dodávky hygienicky nezávadnej pitnej vody
• zamedzenie vypúšťania znečistených odpadových vôd zo septikov a žúmp do miestnych tokov v lokalitách, kde nie je vybudovaná verejná kanalizácia

Predpokladané rozpočtové náklady:
• celkové oprávnené náklady  50 536 355,00  EUR z toho:
• Európska únia spolu so štátnym rozpočtom – 32 392 826,00 EUR, t. j. 64,1 %
• Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. Žilina – 18 143 529 EUR, t. j. 35,9 %

Základné ukazovatele stavby:
• rekonštrukcia a intenzifikácia čistiarne odpadových vôd v Bytči
• výstavba 64,945 km verejnej kanalizácie v obciach aglomerácií Bytča a Hvozdnica
• výstavba 52,448 km verejného vodovodu v obciach Kotešová, Veľké Rovné, Kolárovice, Petrovice, Hvozdnica a Štiavnik

Stav prác k 31.8.2017:

Stavba je ukončená.

Prestavanosť:

– vodovody boli vybudované v celkovej dĺžke 54,3 km z plánovaných 52,4 km, čo predstavuje 103,6 %

– kanalizácie boli vybudované v celkovej dĺžke 67,3 km z plánovaných 64,9 km, čo predstavuje 103,7 %

– ČOV Bytča – z celkových nákladov 9,9 mil. EUR bolo prestavaných 10,0 mil. EUR, čo predstavuje 101 %