Stavba bola financovaná z Kohézneho fondu EÚ, štátneho rozpočtu SR a z finančných zdrojov konečného prijímateľa, spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. Žilina v rámci Operačného programu Životné prostredie, prioritná os 1 – Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd, ktorý je zameraný na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou a odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ. Výstavbou bolo dotknuté mesto Bytča – mestské časti Malá Bytča a Hliník nad Váhom a obce Kotešová, Veľké Rovné, Kolárovice, Petrovice, Hvozdnica a Štiavnik. V rámci stavby bola zrekonštruovaná a intenzifikovaná čistiareň odpadových vôd v Bytči a vybudovaná verejná kanalizácia v celkovej dĺžke 67,4 km v obciach aglomerácií Bytča a Hvozdnica, 2700 ks kanalizačných odbočení, 15 ČSOV. Bolo zrealizované dobudovanie verejného vodovodu o celkovej dĺžke 5,3 km, 2000 ks vodovodných prípojok a 4 vodojemy.
Dohľad nad implementáciou projektu zo strany poskytovateľa NFP mala Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica.

Ciele projektu:
• zníženie znečistenia povrchových a podzemných vôd
• zvýšenie počtu obyvateľov regiónu napojených na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu
• zabezpečenie odvádzania a čistenia odpadových vôd v súlade s požiadavkami Smernice 91/27/EHS
• zatraktívnenie oblasti v súvislosti s podnikateľskými aktivitami a turistikou

Investičné náklady stavby (EÚ+ŠR+SEVAK): 49 316 695,33 EUR

Investor: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. Žilina

Projektant: AQUATIS, a. s. pracovisko Trenčín

Zhotoviteľ: Združenie Bytča: STRABAG – VÁHOSTAV – VSEP

Stavebný dozor: Dopravoprojekt, a. s. Bratislava

Termíny realizácie: 09/2014 – 06/2016

Základné ukazovatele projektu:
• rekonštrukcia a intenzifikácia čistiarne odpadových vôd v Bytči
• 67,4 km verejnej kanalizácie v obciach aglomerácií Bytča a Hvozdnica, možnosť pripojenia 11 700 obyvateľom
• 54,3 km verejného vodovodu v obciach Kotešová, Veľké Rovné, Kolárovice, Petrovice, Hvozdnica a Štiavnik, možnosť napojenia 9 300 obyvateľov

Stavba je ukončená a skolaudovaná.