Dňa 22.06.2016 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  v rámci prioritnej osi č. 1 „Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej  infraštruktúry“ z Operačného  programu Kvalita životného prostredia, uzatvorená medzi poskytovateľom Ministerstvom životného prostredia SR (v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia) a prijímateľom Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. Žilina.

Ciele projektu:
• zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomerácii nad 2000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ
• zvýšenie spoľahlivosti úpravy vody odoberanej z veľkokapacitných zdrojov povrchových vôd v záujme zvýšenia bezpečnosti dodávky pitnej vody verejnými vodovodmi

Predpokladané rozpočtové náklady:
• celkové oprávnené náklady: 48 745 468,36 EUR
• percento spolufinancovania EÚ + ŠR: 90%
• maximálna výška NFP: 43 870 921,52 EUR
• minimálna výška podielu SEVAK, a. s. Žilina: 4 874 546,84 EUR

Základné ukazovatele projektu:
• rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Krásno nad Kysucou
• výstavba kanalizačnej siete v aglomerácii Krásno nad Kysucou, ktorá zahŕňa mesto Krásno nad Kysucou a obce Radôstka, Nová Bystrica, Stará Bystrica, Klubina, Zborov nad Bystricou, Oščadnica) o celkovej dĺžke 123,46 km vrátane zaústení kanalizačných prípojok
• dobudovanie vodovodnej siete v meste Krásno nad Kysucou a obciach Nová Bystrica, Stará Bystrica, Oščadnica o celkovej dĺžke 22,41 km vrátane zaústení vodovodných prípojok

Stav implementácie projektu k 23. 06. 2016:
V súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby a na výber  stavebného dozora.