Dňa 22.06.2016 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  v rámci prioritnej osi č. 1 „Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej  infraštruktúry“ z Operačného  programu Kvalita životného prostredia, uzatvorená medzi poskytovateľom Ministerstvom životného prostredia SR (v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia) a prijímateľom Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. Žilina.

Ciele projektu:
• zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomerácii nad 2000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ
• zvýšenie spoľahlivosti úpravy vody odoberanej z veľkokapacitných zdrojov povrchových vôd v záujme zvýšenia bezpečnosti dodávky pitnej vody verejnými vodovodmi

V rámci stavby bola zrekonštruovaná ČOV v Krásne nad Kysucou a vybudovaná verejná kanalizácia v celkovej dĺžke 129 112,88 m vrátane zaústení kanalizačných prípojok, 15 ČS OV. Bola dobudovaná vodovodná sieť v celkovej dĺžke 23 317,16 m, 600 vodovodných prípojok, 2 vodojemy a 1 DČS.

Investičné náklady stavby (EÚ+ŠR+SEVAK): 60 999 794,26 €

Investor: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Projektanti: HYCOPROJEKT, a.s. Bratislava, BIDOR, s.r.o. Bratislava

Zhotoviteľ: Združenie Stredné Kysuce – STRABAG – INPEK – ARPROG

Stavebný dozor: Amberg Enginieering s.r.o. Bratislava

Termíny realizácie: 02/2018 – 05/2021

Základné ukazovatele projektu:
• rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Krásno nad Kysucou
• výstavba kanalizačnej siete v aglomerácii Krásno nad Kysucou, ktorá zahŕňa mesto Krásno nad Kysucou a obce Radôstka, Nová Bystrica, Stará Bystrica, Klubina, Zborov nad Bystricou, Oščadnica) o celkovej dĺžke 123,46 km vrátane zaústení kanalizačných prípojok
• dobudovanie vodovodnej siete v meste Krásno nad Kysucou a obciach Nová Bystrica, Stará Bystrica, Oščadnica o celkovej dĺžke 22,41 km vrátane zaústení vodovodných prípojok

Stavba je ukončená, skolaudovaná.