O spoločnosti

O spoločnosti2020-02-25T13:15:57+02:00
SEVAK

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.

Akciová spoločnosťou, ktorá vznikla v roku 2006 ako nástupnícka spoločnosť po zaniknutej Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Prevádzkuje vodovody, kanalizácie a čistiarne odpadových vôd v regiónoch Žiliny a Kysúc. Akcionármi spoločnosti sú výlučne mestá a obce. Z celkového počtu akcií 96,5 % vlastní 102 miest a obcí z regiónov Žiliny a Kysúc, 0,11 % vlastní 7 obcí z regiónov Oravy a Považia, ktorí neodpredali akcie SEVAK, a.s. a zostali akcionármi aj po rozdelení spoločnosti SVS, a.s. a 3,39 % je na účte SEVAK, a.s., ktoré boli získané odkúpením od miest a obcí z regiónov Oravy a Považia. Týchto 3,39 % akcií sa ponúkne výlučne súčasným akcionárom z regiónu SEVAK, a.s. na odpredaj v pomere zodpovedajúcom ich podielu na základnom imaní spoločnosti.

Kontaktné a fakturačné údaje

Predmet podnikania spoločnosti

 • prenájom strojov, prístrojov a zariadení

 • prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných, než základných služieb
 • ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach bez poskytovania pohostinných
  činností v týchto zariadeniach

 • prevádzkovanie verejného vodovodu pre kategóriu V-1
 • Your Content Goes Here
 • prevádzkovanie verejnej kanalizácie pre kategóriu K-1
 • inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
 • montáž vodomerov na teplú a studenú úžitkovú vodu
 • veľkoobchod v rozsahu voľných živností
 • maloobchod v rozsahu voľných živností
 • vytyčovanie vodovodnej a kanalizačnej siete
 • vykonávanie prehliadok kanalizácií prístrojovou technikou
 • vykonávanie technických prehliadok potrubí
 • vyhľadávanie skrytých únikov vôd korelačnou a elektroakustickou technikou
 • výroba priemyselných hnojív
 • podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
 • technické testovanie, meranie a analýzy
 • čistenie vodovodných a kanalizačných potrubí
 • meranie množstva pitných, úžitkových a odpadových vôd
 • výkon činnosti stavbyvedúceho
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 • výkon činnosti stavebného dozoru
 • vnútroštátna nákladná cestná doprava
 • verejné obstarávanie
 • dodávka elektriny
 • informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

Orgány spoločnosti

Dozorná rada spoločnosti:
Ing. Jozef Grapa – predseda DR
Mgr. Peter Fiabáne – člen DR
Ing. Miroslav Minárčik – člen DR
Mgr. Katarína Hollá – člen DR
Radoslav Ďuroška – člen DR
Bc. Jozef Juriš – člen DR
Peter Kubalík – člen DR
Ján Mikulaj – člen DR
Lukáš Kordek – člen DR

Predstavenstvo spoločnosti:
Ing. Tatiana Štrbová – predsedníčka predstavenstva
JUDr. Erik Štefák – podpredseda predstavenstva
Ing. Miroslav Kundrík – člen predstavenstva
Ing. Ladislav Šimčisko – člen predstavenstva
PhDr. Pavol Holeštiak, PhD. – člen predstavenstva

Výkonné vedenie:
Ing. Miroslav Kundrík – generálny riaditeľ
Ing. Marián Martinček – výrobný riaditeľ
Ing. Jozef Lučivňák – investičný riaditeľ
Ing. Eduard Valluš – technický riaditeľ
Ing. Oľga Žieriková – obchodno – ekonomický riaditeľ

Ostatné info

Tvrdosť vody

Vápnik a horčík sú potrebné pre zdravý rast a ochranu kostí pred odvápnením, znižujú nervovo - svalovú dráždivosť a ovplyvňujú zrážanie krvi. Voda z verejného vodovodu je jednoduchý, každodenný zdroj vápnika a horčíka pre [...]

Výročné správy

Dokumenty Výročná správa za rok 2006 (2007-06-27) Výročná správa za rok 2007 (2009-09-24) Výročná správa za rok 2008 (2009-09-24) Výročná správa za rok 2009 (2010-08-17) Výročná správa za rok 2010 (2011-10-07) Výročná správa za [...]

Prezentácia vodovodov a kanalizácií

Na podstránke prezentujeme systém zásobovania pitnou vodou z verejného vodovodu a systém odvádzania a čistenia odpadových vôd verejenou kanalizáciou. Prezentácie sú spracované formou tlačených propagačných materiálov a pre návštevníkov tohto portálu sú upravené vo [...]

Informačné technológie

Spoločnosť v súčasnosti používa štyri základné informačné systémy: ekonomický informačný systém (EIS), geografický informačný systém (GIS), zákaznícky informačný systém (ZIS), technologický informačný systém (TIS). Ekonomický informačný systém (EIS) pozostáva z modulov: účtovníctvo, DPH, saldokonto, [...]

Laboratórna činnosť

Spoločnosť má snahu zavádzať vo svojich činnostiach systém kvality. Prvým strediskom, ktoré ho zaviedlo formou akreditácie pitných a odpadových vôd je stredisko Laboratórií. Jeho hlavným zameraním je vykonávať odbery vzoriek a skúšky v oblasti surových, [...]

HS Špeciálne činnosti

Hospodárske stredisko Špeciálne činnosti okrem prác na verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v správe spoločnosti ponúka mestám, obciam, podnikateľským subjektom a fyzickým osobám služby vozidlami špeciálnej dopravy. Popis vozidiel je v priloženom súbore. Špeciálne [...]

HS Opravy a SMČ

Hospodárske stredisko Opravy a stavebnomontážna činnosť realizuje požiadavky na úsekoch zásobovania pitnou vodou z verejného vodovodu a odvádzania odpadových vôd verejnými kanalizáciami vykonávaním stavebno-technologických montážnych prác. Sú to jednak opravy na existujúcich vodovodoch a kanalizáciách [...]

Výroba a prevádzka

Prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií Spoločnosť prevádzkuje verejné vodovody (VV) a verejné kanalizácie (VK) v obciach severného Slovenska na území okresov Žilina, Bytča, Kysucké Nové Mesto a Čadca, keď z celkového počtu obyvateľov [...]

Európska vodná charta

Bez vody nie je život. Voda je drahocenná a pre človeka ničím nenahraditeľná surovina  Zásoby sladkej vody nie sú nevyčerpateľné. Je preto dôležité tieto udržovať, chrániť a podľa možnosti rozširovať  Znečisťovanie vody spôsobuje škody [...]

História

História vodného hospodárstva v regióne Žiliny a Kysúc Verejné vodovody Do začiatku dvadsiateho storočia bolo mesto Žilina zásobované vodou individuálne z verejných a súkromných studní, z voľne vytekajúcich studničiek Na Frambore a Na [...]

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

 • Dispečing - hlásenie porúch:

 • +421 (0) 41 707 17 29