Okrem prác na verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v správe spoločnosti ponúkame mestám, obciam, podnikateľským subjektom a fyzickým osobám:

  • opravy porúch vodovodov
  • opravy porúch kanalizácie
  • montáž nových vodovodných prípojok s napojením na verejný vodovod
  • montáž zaústení kanalizačných prípojok na verejnú kanalizáciu
  • výstavba nových vodovodov
  • výstavba nových kanalizácií
  • prepojenie nových vodovodov na verejný vodovod

  • prepojenie nových kanalizácií na verejnú kanalizáciu