Stavba S ČOV Žilina – Intenzifikácia, bola spolufinancovaná z Kohézneho fondu EÚ, štátneho rozpočtu SR a z finančných zdrojov konečného prijímateľa – Severoslovenských vodární a kanalizácií, a.s. v rámci Operačného programu Životné prostredie, operačný cieľ – „Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ“.

V rámci realizácie stavby sa intenzifikovali tieto stupne S ČOV Žilina:
– mechanický stupeň,
– biologický stupeň
a s nimi súvisiace stavebné objekty a prevádzkové súbory.
Intenzifikácia bola zameraná na zvýšené odstraňovanie dusíka a fosforu, pre zaistenie plnenia limitov na odtoku ČOV v súlade s požiadavkami Európskej a Slovenskej legislatívy.
Stavbou „SČOV Žilina – Intenzifikácia“ sa zvýšila pôvodná kapacita na 191 000 ekvivalentných obyvateľov.

Základné informácie o stavbe:

Investičné náklady stavby (EÚ+ŠR+SEVAK): 11 552 092,85 €
Investor: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Projektant: HYDROPROJEKT CZ a. s. Brno
Zhotoviteľ: Váhostav – SK, a. s.
Stavebný dozor: Amberg Engineering Slovakia, s. r. o.
Termíny realizácie stavby: 03/2011 – 05/2013

Stavba je ukončená, skolaudovaná.