Dňa 22.marca 2011, v deň, kedy si celý svet pripmenul Svetový deň vody, sa uskutočnilo slávnostné zahájenie stavby S ČOV Žilina – Intenzifikácia, ktorá bude spolufinancovaná z Kohézneho fondu EÚ, štátneho rozpočtu SR a z finančných zdrojov konečného prijímateľa – Severoslovenských vodární a kanalizácií, a.s. v rámci Operačného programu Životné prostredie, operačný cieľ – „Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ“.
Zahájenia prác sa zúčastnili zástupcovia investora, zhotoviteľa, projektanta, stavebného dozora a prevádzkovateľa. Prítomní boli aj zástupcovia médií.

Čistiareň odpadových vôd (ČOV) bola uvedená do prevádzky v roku 1985 ako mechanicko – biologická ČOV s anaeróbnou stabilizáciou prebytočného kalu, v roku 1992 boli ukončené objekty kalového a plynového hospodárstva, v roku 1995 energetický blok – kogeneračné jednotky. V roku 1999 bola pôvodná technológia nahradená systémom AN – D – N s predradeným anaeróbnym reaktorom s predradenou denitrifikáciou a nitrifikáciou, v rokoch 2002 – 2007 boli vykonávané potrebné rekonštrukcie a intenzifikácie.

V rámci realizácie tejto stavby sa budú intenzifikovať :
– mechanický stupeň,
– biologický stupeň
a s nimi súvisiace stavebné objekty a prevádzkové súbory.
Intenzifikácia je zameraná na zvýšené odstraňovanie dusíka a fosforu, pre zaistenie plnenia limitov na odtoku ČOV v súlade s požiadavkami Európskej a Slovenskej legislatívy.
Stavbou „SČOV Žilina – Intenzifikácia“ sa zvýši súčasná kapacita na 191 000 ekvivalentných obyvateľov.

Základné informácie o stavbe :

Investičné náklady stavby : 15 318 383,60 €
z toho nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu EÚ a  štátneho rozpočtu SR : 14 392 136,72
z toho finančný príspevok Severoslovenských vodární a kanalizácií, a.s. : 926 246,88 €
Investor : Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Projektant : HYDROPROJEKT CZ a. s. Brno
Zhotoviteľ : Váhostav – SK, a. s.
Stavebný dozor : Amberg Engineering Slovakia, s. r. o.
Zahájenie stavby : marec 2011
Ukončenie stavby : máj 2013

Stav prác k 31.12.2013:

Stavba je ukončená.