Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. umožňuje záujemcom návštevu vybraných vodárenských objektov ako aj objektov čistiarní odpadových vôd s odborným výkladom technologických procesov pri získavaní, úprave a distribúcii pitnej vody, resp. pri odvádzaní a čistení odpadových vôd. Cieľová skupina návštevníkov nie je ohraničená. Návštevy ponúkame školám všetkých stupňov ako aj organizáciám. Jediným limitom je počet účastníkov, ktorý je stanovený v rozsahu 15 – 30 osôb z dôvodu bezpečnosti pri pohybe na objektoch.

Záujem o návštevu je možné prejaviť zaslaním krátkej žiadosti na adresu uvedenú na podstránke Kontakty.