Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. umožňuje záujemcom návštevu vybraných vodárenských objektov ako aj objektov čistiarní odpadových vôd s odborným výkladom technologických procesov pri získavaní, úprave a distribúcii pitnej vody, resp. pri odvádzaní a čistení odpadových vôd. Cieľová skupina návštevníkov nie je ohraničená. Návštevy ponúkame školám všetkých stupňov ako aj organizáciám. Jediným limitom je počet účastníkov, ktorý je stanovený v rozsahu 15 – 30 osôb z dôvodu bezpečnosti pri pohybe na objektoch.

Záujem o návštevu je možné prejaviť zaslaním krátkej žiadosti na adresu uvedenú na podstránke Kontakty.

Prehľad exkurzií v roku 2022:

Dátum Objekt/Organizácia Počet účastníkov
SČOV Žilina
22.3.2022 Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta 23
ČOV Kysucké Nové Mesto
22.3.2022 Špeciálna základná škola Kysucké Nové Mesto 19

Prehľad exkurzií v roku 2021:

V roku 2021 sa z dôvodu pokračujúcich pandemických opatrení proti možnému šíreniu koronavírusu COVID-19 nekonala na pracoviskách spoločnosti žiadna exkurzia.