Na tejto stránke nájdete informácie a tlačivá súvisiace s vyjadrovacími činnosťami k vydaniu územných rozhodnutí, stavebných povolení, ohlásení stavieb a vyjadrení k existencii sietí.

V prípade, že nenájdete informácie, ktoré potrebujete, môžete nás kontaktovať na adrese: podatela@sevak.sk. Pri požiadavke nezabudnite prosím uviesť Vaše kontaktné údaje, kataster stavby a číslo parcely.

Naša spoločnosť poskytuje vyjadrenia k investičným činnostiam:

Územné rozhodnutie

Pre vydanie vyjadrenia k územnému rozhodnutiu doručte našej spoločnosti vyplnené a podpísané tlačivo „Žiadosť o vyjadrenie k projektu stavby“ (Tlačivo nájdete na stránke dokumenty na stiahnutie).
K žiadosti priložte projekt stavby.

Stavebné povolenie

Pre vydanie vyjadrenia k stavebnému povoleniu doručte našej spoločnosti vyplnené a podpísané tlačivo „Žiadosť o vyjadrenie k projektu stavby“ (Tlačivo nájdete na stránke dokumenty na stiahnutie).

K žiadosti priložte projekt stavby, vyjadrenie k bodu napojenia na vodovod (Tlačivo Žiadosť o vyjadrenie k možnosti napojenia na verejný vodovod nájdete na stránke dokumenty na stiahnutie ) a vyjadrenie k bodu napojenia na kanalizáciu (Tlačivo Žiadosť o vyjadrenie k možnosti napojenia na verejnú kanalizáciu nájdete ju na stránke dokumenty na stiahnutie).

V prípade požiadavky na vnútornú potrebu požiarnej vody priložte aj projekt protipožiarnej bezpečnosti stavby.

Ohlásenie stavby

Pre vydanie vyjadrenia k ohláseniu stavby doručte našej spoločnosti vyplnené a podpísané tlačivo „Žiadosť o vyjadrenie k projektu stavby“ (Tlačivo nájdete na stránke dokumenty na stiahnutie). K žiadosti priložte situáciu stavby a technickú správu.

Výskyt sietí

Pre vydanie vyjadrenia k existencii sietí doručte našej spoločnosti vyplnené a podpísané tlačivo „Žiadosť o vyjadrenie k projektu stavby“ (Tlačivo nájdete ju na stránke dokumenty na stiahnutie). K žiadosti priložte situáciu s vyznačeným záujmovým územím.

Doručenie žiadostí, lehoty, poplatky

Žiadosť spolu s prílohami doručte na adresu sídla našej spoločnosti na Bôrickej ceste 1960 v Žiline (osobne na podateľňu, poštou, alebo e mailom na adresu: podatelna@sevak.sk).

 • Lehota na vybavenie žiadosti je štandardne do 30 kalendárnych dní.
 • Vyjadrenie je možné vybaviť aj v skrátenej lehote do 7 pracovných dní. Lehota na vybavenie  začína plynúť 1. pracovným dňom nasledujúcim po doručení písomnej požiadavky.
 • Vyjadrenia sú spoplatnené v zmysle platného Cenníka výkonov a služieb. Poplatok za vydanie vyjadrenia v skrátenej lehote (do 7 pracovných dní) je stanovený vo výške trojnásobku ceny uvedenej za poskytnutie vyjadrenia do 30 dní.
 • V mesiacoch január, júl, august a december sa uvedená skrátená lehota neposkytuje.

Spoplatnené sú všetky vydané vyjadrenia, nie len súhlasné. Cena za opätovne vydané vyjadrenie je stanovená vo výške 50 % z ceny za vyjadrenie do 30 kalendárnych dní.

Platnosť vyjadrenia je 2 roky od dátumu jeho vydania.

Od poplatku sú oslobodené právnické a fyzické osoby podľa Zákona č.145/1995 Z.z. (štátne orgány, obce, vyššie územné celky, súdy, rozpočtové organizácie, slovenský pozemkový fond…), a v súlade so Zákonom č. 135/1961 Z.z. a Zákonom č. 71/1967 Z.z. aj NDS a.s. SSC, ŽSR.

Čo musí obsahovať Projektová dokumentácia vodovodnej a kanalizačnej prípojky?

 • Vyjadrenie k bodu napojenia na vodovod, kanalizáciu,
 • Technickú správu s výpočtom potreby vody v zmysle Vyhlášky MŽP SR č.684/2006,
 • Situáciu stavby s vyznačením osadenia stavby na pozemku s vykreslením prípojok a miesta napojenia,
 • Pozdĺžny profil vodovodnej a kanalizačnej prípojky,
 • Kladačský plán vodovodnej prípojky,
 • Schému vodomernej zostavy,
 • Výkres vodomernej šachty s vykreslením vodomernej zostavy na konzole,
 • Výkres revíznej kanalizačnej šachty,
 • Spôsob napojenia prípojky na vodovod, kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu,
 • Kópiu katastrálnej mapy (resp. geometrický plán).

Tlačivá na stiahnutie:

Podmienky a štandardy