sevak logo

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.

Akciová spoločnosť, ktorá vznikla v roku 2006 ako nástupnícka spoločnosť po zaniknutej Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Prevádzkuje vodovody, kanalizácie a čistiarne odpadových vôd v regiónoch Žiliny a Kysúc. Akcionármi spoločnosti sú výlučne mestá a obce. Z celkového počtu akcií 96,5 % vlastní 102 miest a obcí z regiónov Žiliny a Kysúc, 0,11 % vlastní 7 obcí z regiónov Oravy a Považia, ktorí neodpredali akcie SEVAK, a.s. a zostali akcionármi aj po rozdelení spoločnosti SVS, a.s. a 3,39 % je na účte SEVAK, a.s., ktoré boli získané odkúpením od miest a obcí z regiónov Oravy a Považia. Týchto 3,39 % akcií sa ponúkne výlučne súčasným akcionárom z regiónu SEVAK, a.s. na odpredaj v pomere zodpovedajúcom ich podielu na základnom imaní spoločnosti.

Kontaktné a fakturačné údaje

Predmet podnikania spoločnosti

 • veľkoobchod v rozsahu voľných živností
 • maloobchod v rozsahu voľných živností
 • vytyčovanie vodovodnej a kanalizačnej siete
 • vykonávanie prehliadok kanalizácií prístrojovou technikou
 • vykonávanie technických prehliadok potrubí
 • vyhľadávanie skrytých únikov vôd korelačnou a elektroakustickou technikou
 • výroba priemyselných hnojív
 • podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
 • technické testovanie, meranie a analýzy
 • čistenie vodovodných a kanalizačných potrubí
 • meranie množstva pitných, úžitkových a odpadových vôd
 • výkon činnosti stavbyvedúceho
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 • výkon činnosti stavebného dozoru
 • vnútroštátna nákladná cestná doprava
 • dodávka elektriny
 • informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

Orgány spoločnosti

Dozorná rada spoločnosti:
Ing. Jozef Grapa – predseda DR
Mgr. Peter Fiabáne – člen DR
Ing. Miroslav Minárčik – člen DR
Mgr. Katarína Hollá – člen DR
Radoslav Ďuroška – člen DR
Ing. Jozef Juriš, MBA – člen DR
Peter Kubalík – člen DR
Ján Mikulaj – člen DR
Lukáš Kordek – člen DR

Predstavenstvo spoločnosti:

Ing. Tatiana Štrbová – predsedníčka predstavenstva
Ing. Alena Chudíková – podpredsedníčka predstavenstva
Ing. Miroslav Kundrík – člen predstavenstva
Ing. Ladislav Šimčisko – člen predstavenstva
PhDr. Pavol Holeštiak, PhD. – člen predstavenstva

Výkonné vedenie:
Ing. Miroslav Kundrík – generálny riaditeľ
Ing. Alena Chudíková – výrobná riaditeľka
Ing. Jozef Lučivňák – investičný riaditeľ
Ing. Eduard Valluš – technický riaditeľ
Ing. Oľga Žieriková – obchodno – ekonomická riaditeľka

Ostatné info

Štandardy kvality

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávania pitnej vody verejnými vodovodmi a súvisiacich služieb regulovaného subjektu Vyhodnotenie štandardov kvality odvádzania a čistenia odpadových vôd verejnými kanalizáciami a súvisiacich služieb regulovaného subjektu

Tvrdosť vody

Vápnik a horčík sú potrebné pre zdravý rast a ochranu kostí pred odvápnením, znižujú nervovo - svalovú dráždivosť a ovplyvňujú zrážanie krvi. Voda z verejného vodovodu je jednoduchý, každodenný zdroj vápnika a horčíka pre [...]

Výročné správy

Dokumenty Výročná správa za rok 2006 Výročná správa za rok 2007 Výročná správa za rok 2008 Výročná správa za rok 2009 Výročná správa za rok 2010 Výročná správa za rok 2011 Výročná správa za [...]

Prezentácia spoločnosti

Na podstránke prezentujeme systém zásobovania pitnou vodou z verejného vodovodu a systém odvádzania a čistenia odpadových vôd verejenou kanalizáciou. Prezentácie sú spracované formou tlačených propagačných materiálov a pre návštevníkov tohto portálu sú upravené vo [...]

Výroba a prevádzka

Prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií Spoločnosť prevádzkuje verejné vodovody (VV) a verejné kanalizácie (VK) v obciach severného Slovenska na území okresov Žilina, Bytča, Kysucké Nové Mesto a Čadca, keď z celkového počtu obyvateľov [...]

Európska vodná charta

Bez vody nie je život. Voda je drahocenná a pre človeka ničím nenahraditeľná surovina  Zásoby sladkej vody nie sú nevyčerpateľné. Je preto dôležité tieto udržovať, chrániť a podľa možnosti rozširovať  Znečisťovanie vody spôsobuje škody [...]