Dokument, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu práv a nárokov za vady v poskytovaných službách a na dodaných výrobkoch