Dňa 1.marca 2010 boli zahájené práce na stavbe „Žilina -Trnové – kanalizácia“, ktorá je spolufinancovaná z Kohézneho fondu Európskej únie, zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a zo zdrojov konečného prijímateľa – Severoslovenských vodární a kanalizácií, a.s. Žilina v rámci Operačného programu Životné prostredie.

Projektant : SVS – projekcia, spol. s r.o. Vrútky
Dodávateľ : „Konzorcium Trnové – kanalizácia“
Stavebný dozor : MIU spol. s. r. o. Žilina
Investičné náklady : 6 297 185,15 EUR

Rozsah projektu :
Žilina – Trnové :
•    dĺžka kanalizácie a výtlačného potrubia – 12 970 m
•    počet kanalizačných prípojok – 661
•    počet čerpacích staníc -1
Žilina – Rosinky :
•    dĺžka kanalizácie – 1 150 m
•    počet kanalizačných prípojok – 65

Pripojiteľnosť – cca 2 500 obyvateľov

Stav prác k 30.9.2013:

Stavba je ukončená.

Dňa 9.9.2013 nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť užívacie povolenie na stavbu. Vlastníci nehnuteľností môžu svoje nehnuteľnosti pripájať na vybudovanú verejnú kanalizáciu (okrem ul. Chotárna).