1. Bez vody nie je život. Voda je drahocenná a pre človeka ničím nenahraditeľná surovina
 2.  Zásoby sladkej vody nie sú nevyčerpateľné. Je preto dôležité tieto udržovať, chrániť a podľa možnosti rozširovať
 3.  Znečisťovanie vody spôsobuje škody človeku a ostatným živým organizmom, závislým na vode
 4. Kvalita vody musí zodpovedať požiadavkám pre rôzne spôsoby jej využitia, hlavne musí vyhovovať normám ľudského zdravia
 5. Po vrátení použitej vody do zdroja nesmie táto zabrániť ďalšiemu jej využitiu pre verejné a súkromné účely
 6. Pre zachovanie vodných zdrojov má zásadný význam rastlinstvo, predovšetkým les
 1. Vodné zdroje musia byť zachované
 2. Príslušné orgány musia plánovať účelné hospodárenie s vodnými zdrojmi
 3. Ochrana vody vyžaduje zintenzívnenie vedeckého výskumu, výchovu odborníkov a informovanie verejnosti
 4. Voda je spoločným majetkom, ktorého hodnota musí byť všetkými uznávaná. Povinnosťou každého jej užívať vodu účelne a ekonomicky
 5. Hospodárenie s vodnými zdrojmi by sa malo vykonávať v rámci prirodzených povodí a nie v rámci politických a správnych hraníc
 6. Voda nepozná hraníc, ako spoločenský zdroj vyžaduje medzinárodnú spoluprácu