Príprava a vstup Slovenska do Európskej únie zasiahli aj oblasť rozvoja zásobovania pitnou vodou a odkanalizovania odpadových vôd. Táto oblasť je determinovaná cieľmi, ktoré definujú najmä:

Rámcová smernica o vode

– Smernica Rady č. 91/271/EHS v oblasti odvádzania a čistenia odpadových vôd

Smernica Rady č. 98/83/ES o kvalite pitnej vody

Tieto normy vrámci SR sú upravené národnou legislatívou, najmä :

– zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách

– zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

So zámerom naplniť ciele podľa týchto legislatívnych rámcov Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. začali realizovať investičnú výstavbu už vrámci predvstupových fondov EÚ (ISPA) a po vstupe do EÚ aj ďalších fondov Európskej únie (kohézny fond, štrukturálne fondy).


Ukončené stavby:

– v roku 2009 projekt Zásobovanie vodou a odkanalizovanie Horných Kysúc

– v roku 2012 projekt Žilina – Trnové, kanalizácia

– v roku 2012 projekt Verejná kanalizácia Rajec, rekonštrukcia stokovej siete a ČOV

– v roku 2013 projekt SČOV Žilina, intenzifikácia

– v roku 2013 projekt Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v regióne Dolné Kysuce

– v roku 2016 projekt Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča

V roku 2016 sa začal proces verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby a na výber stavebného dozora projektu Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce. V druhom polroku 2021 začal proces zabezpečenia kolaudačných rozhodnutí k stavbe.

Projekty