Zverejňované podľa Zákona č. 546/2010 Z.z. a podľa Zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov

Názov zmluvyDodávateľ adresa IČOPredmet zmluvyHodnota predmetu zmluvy vrátane DPH (€)Dátum uzavretia zmluvyDátum zverej. zmluvyDátum ukončenia zmluvy
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 924/2019Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 BratislavaZmluva o Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Bánová v rámci stavby: " prekládka vodovodného privádzača DN 350 z Lietavy, diaľnice D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka"15.01.202017.01.2020
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 777/2019Emília DlhopolčekováZmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Turzovka v rámci stavby "Zásobovanie vodou a odkanalizovanie obcí Horných Kysúc" 07.01.202017.01.2020
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 775/2019Emília DlhopolčekováZmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Turzovka v rámci stavby "Zásobovanie vodou a odkanalizovanie obcí Horných Kysúc" 07.01.202017.01.2020
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 776/2019Emília DlhopolčekováZmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Turzovka v rámci stavby "Zásobovanie vodou a odkanalizovanie obcí Horných Kysúc" 07.01.202017.01.2020
Dodatok č. 5/2019 k Zmluve o nájme č. 191/2008Obec Strečno, ul. Sokolská č. 487, 013 24 Strečno, IČO: 00321648Dodatok k Zmluve o nájme v k.ú. Strečno v rámci stavby: "Strečno, Lesná ulica, rozšírenie kanalizácie"15.01.202022.01.2020
Zmluva o poskytovaní poradenstva č. 923/2019P.A.T. spol. s r.o., Fabíniho 10, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36569038Zmluva o poskytnutí poradenstva a zabezpečenie vypracovania príslušnej aktuárskej správy, týkajúcej sa výpočtu rezervy na poskytované požitky pre zamestnancov k 31.12.201915.01.202027.01.2020
Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy č. 180/2018Obec Oščadnica, Nám. M. Bernáta č. 745, 023 01 Oščadnica, IČO: 00314170Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy v k.ú. Oščadnica v rámci stavby: "Vodovod v obci Oščadnica III. tlakové pásmo" 27.01.202028.01.2020
Zmluva o nájme č. 181/2018Obec Oščadnica, Nám. M. Bernáta č. 745, 023 01 Oščadnica, IČO: 00314170Zmluva o nájme v k.ú. Oščadnica v rámci stavby: "Vodovod v obci Oščadnica III. tlakové pásmo" 27.01.202028.01.2020
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 715/2019Obec Rosina, 013 22 Rosina č. 167, IČO: 00647519Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Rosina v rámci stavby "Rozšírenie vodovodu v Rosine - pre siete p. Machyna" 31.01.202005.02.2020
Osvedčeniepodpisov

Prílohač.1Zoznamparciel

Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci 25_2020
Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, IČO: 00626031Zmluva o zriadení záložného práva
na nehnuteľné veci
č.PKZP-PO1-SC121/122-
2015/21/NM/78: pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci stavby: "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie
a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"
05.02.202012.02.2020
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 778/2019Rajnic MartinZmluva o Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Turzovka v rámci stavby: "Zásobovanie vodou a odkanalizovanie
obcí Horných Kysúc"
24.01.202013.02.2020
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 45/2020Odbrobiňák JozefZmluva o Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Turzovka v rámci stavby: "Zásobovanie vodou a odkanalizovanie
obcí Horných Kysúc"
20.02.202021.02.2020
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 37/2019Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 ŽilinaZmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Žilina v rámci stavby "SKV Žilina - rekonštrukcia prívodných potrubí z vodárenského zdroja Turie - 1. etapa" 17.02.202024.02.2020
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 96/2019Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 ŽilinaZmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v k.ú. Žilina v rámci stavby "SKV Žilina - rekonštrukcia prívodných potrubí z vodárenského zdroja Turie - 1. etapa" 17.12.201924.02.2020
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 681/2019Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 ŽilinaZmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Považský Chlmec v rámci stavby "Obytný súbor IBV Žilina - Považský Chlmec, 40 RD - Prekládka vodovodu" 17.02.202002.03.2020
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 673/2019Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 ŽilinaZmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Brodno v rámci stavby "Dotláčacia čerpacia stanica Brodno"17.02.202002.03.2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 121/2019Obec Hôrky, Hôrky č. 111, 010 04 Žilina, IČO: 00321303Dodatok k Zmluve o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena v k.ú. Hôrky, v rámci stavby: "Hôrky - vodovod, II. tlakové pásmo"30.03.202003.04.2020
Darovacia zmluva č. 107/2020 (124/2020)Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 ŽilinaDarovacia zmluva 300 ks ochranných rúšok na tvár.06.04.202014.04.2020
Zmluva o prevode PD č. 788/2019Obec Krasňany, Obecný úrad Krasňany 22, 013 03 Varín, IČO: 00321401Zmluva o prevode projektovej dokumentácie na vodnú stavbu v k. ú. Krasňany: "Rozšírenie vodovodu, kanalizácie Krasňany - Rudné parcelné číslo 1312/2,3"03.04.202016.04.2020
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 714/2019SR-Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, IČO: 00003328
Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Budatín v rámci stavby "Žilina - Považský Chlmec, kanalizácia 1. časť, 1. etapa" a "ŽIlina - Budatín, kanalizácia 1. etapa" 10.01.202004.05.2020
Kolektívna zmluva na rok 2020Kolektívna zmluva pre zamestnancov20.04.202005.05.2020
Zmluva o zriadení Vecného bremena č. 926/2019 (CPZA-ON-2019/007598)Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
Ul. Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO: 00151866
Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Turie v rámci stavby: "SKV Žilina – Turie – ul. Záhumnie – rekonštrukcia vodovodu a vytvorenie tlakových pásiem“12.05.202012.05.2020
Zmluva o prevode PD č. 916/2019Mesto Krásno nad Kysucou, 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072Zmluva o prevode projektovej dokumentácie na vodnú stavbu v k. ú. Krásno nad Kysucou: "Krásno nad Kysucou, rozšírenie kanalizácie a vodovodu"13.05.202015.05.2020
Zmluva o uzavretí budúcej nájomnej zmluvy č. 66/2020Obec Bitarová, 010 04 Bitarová č. 94, IČO: 00648957Zmluva o uzavretí budúcej nájomnej zmluvy v rámci stavby v k. ú. Bitarová: "IBV Bitarová Stráne III, rozšírenie verejného vodovodu"13.05.202018.05.2020
Zmluva o uzavretí budúcej nájomnej zmluvy č. 917/2019Obec Lietava, 013 18 Lietava č. 146, IČO: 00321630Zmluva o uzavretí budúcej nájomnej zmluvy v rámci stavby v k. ú. Lietava: "Lietava - Lietavská Závadka, IBV Obrazná, rozšírenie vodovodu"27.05.202028.05.2020
Zmluva o prevode projektovej dokumentácie a o potvrdení právneho nástupníctva účastníka stavebného konania č. 798/2019Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 ŽilinaZmluva o prevode projektovej dokumentácie na vodnú stavbu v k. ú. Budatín: "Rozšírenie kanalizácie Budatín - Horná ulica"04.06.202004.06.2020
Zmluva o prevode projektovej dokumentácie a o potvrdení právneho nástupníctva účastníka stavebného konania č. 221/2020Obec Stará Bystrica, 023 04 Stará Bystrica č. 537, IČO: 00314307Zmluva o prevode projektovej dokumentácie na vodnú stavbu v k. ú. Stará Bystrica: "Rozšírenie verejného vodovodu v lokalite Centrum, Sihly, Rínok sv. Michala, Pod areálom Hornej ZŠ"01.06.202011.06.2020
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 49/2020Obec Turie, Hlavná 214, 013 12 Turie, IČO: 00648060Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Turie v rámci stavby "Rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie Turie" - siete pán Horváth" 15.06.202024.06.2020
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 708/2019, ŽSK 386/2020/OSMalŽilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v k.ú. Lysica v rámci stavby "Lysica - rekonštrukcia kanalizačného a vodovodného potrubia na potrubnom moste cez Varínku" 15.06.202001.07.2020
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme č. 91/2010Obec Raková, Ústredie 140, 023 51 Raková, IČO: 00314234 Dodatok k zmluve o nájme v k. ú. Raková v rámci stavby: "Úpravňa vody Korcháň - Raková"01.07.202002.07.2020
Zmluva č. 251/2020 o vzájomných právach a povinnostiach pri konečnej úprave ciestSpráva ciest Žilinského samosprávneho kraja, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina, IČO: 42054575Zmluva o vzájomných právach a povinnostiach pri konečnej úprave ciest v rámci stavby: " Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"23.06.202002.07.2020
Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena č. 494/2019Obec Turie, Hlavná 214, 013 12 Turie, IČO: 00648060Dodatok k zmluve o zriadení vecného bremena v k.ú. Turie, v rámci stavby: "Rozšírenie inžinierskych sietí, SO 03 Vodovod"03.07.202007.07.2020
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 13/2020Obec Konská, Školská ulica 410/2, 013 13 Konská, IČO: 00648876Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení VB v k.ú. Konská, v rámci stavby: "SKV Žilina - Konská, rekonštrukcia vodovodu"06.07.202009.07.2020
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 112/2020Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 BratislavaZmluva o Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Svrčinovec v rámci stavby: " D3 Svrčinovec - Skalité" trasa vodovodného potrubia28.07.202030.07.2020
Kúpna zmluva č. 675/2020, MZ 386/2016/KZ 002/2020, k.ú. RadôstkaObec Radôstka, Radôstka 51, 023 04 Stará Bystrica, IČO: 00314226Kúpna zmluva na pozemku v k.ú. Radôstka, parcela č.KN-E 445, KN-C 100/1 v rámci stavby: " Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"29.07.202003.08.2020
Dodatok č. 2/2020 k Zmluve o nájme verejného vodovodu č. 144/2016 z 17.06.2016Obec Kotrčiná Lúčka, 013 02 Kotrčiná Lúčka 64, IČO: 00321397Dodatok k zmluve o nájme verejného vodovodu v k. ú. Kotrčiná Lúčka vybudovaného v rámci stavby "Rozšírenie vodovodu v obci Kotrčiná Lúčka"03.08.202004.08.2020
Zmluva o dielo č. 426/2020Skupina dodávateľov "VS-C Považský Chlmec" Vodohospodárske stavby, a.s. - vedúci člen, Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 31322301Zmluva o dielo v k.ú.: Považský Chlmec v rámci stavby: "Považský Chlmec - stoková sieť - II. etapa"04.08.202005.08.2020
Dodatok č.1 k Dohode o budúcej realizácii spolufinancovaní stavby: Považský Chlmec - stoková sieť - II. etapa č. 31/2019Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, IČO: 00321796Dodatok č.1 k Dohode o budúcej realizácii spolufinancovaní stavby v k. ú. Považský Chlmec: "Považský Chlmec - stoková sieť - II. etapa"04.08.202005.08.2020
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 906/2020Mesto Kysucké Nové Mesto, Námestie Slobody 94, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 00314099Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Kysucké Nové Mesto, parc. č. E-KN 6101, LV č. 751330.07.202018.08.2020
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 905/2020Mesto Kysucké Nové Mesto, Námestie Slobody 94, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 00314099Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Kysucké Nové Mesto, parc. č. C-KN 1047/1, LV č. 188030.07.202018.08.2020
Dohoda o rozsahu úprav miestnych komunikácií dotknutých stavbou č. 1128/2020Obec Oščadnica, Nám. M. Bernáta č. 745, 023 01 Oščadnica, IČO: 00314170Dohoda o rozsahu úprav miestnych komunikácií dotknutých stavbou " Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v regióne Stredné Kysuce" v obci Oščadnica12.08.202024.08.2020
C 2 Celkova situácia stavbySeveroslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, IČO: 36672297Situácia stavby II. etapy splaškovej a dažďovej kanalizácie v Považskom Chlmci, názov stavby: "Považský Chlmec - stoková sieť" - II. etapa26.08.202026.08.2020
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 230/2019Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 BratislavaZmluva o Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Čierne v rámci stavby: " D3 Svrčinovec - Skalité"10.08.202002.09.2020
Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy č. 83/2020Obec Svederník, Svederník 48, 013 32 Dlhé Pole, IČO: 00321664Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy v k. ú. Svederník, v rámci stavby: "Odkanalizovanie obcí Dlhé Pole, Svederník, Divina"25.09.202028.09.2020
Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy č. 81/2020Obec Dlhé Pole, 013 32 Dlhé Pole 249, IČO: 00321231Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy v k. ú. Dlhé Pole, v rámci stavby: "Odkanalizovanie obcí Dlhé Pole, Svederník, Divina"25.09.202028.09.2020
Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy č. 86/2020Obec Divinka, Divinka 142, 013 31 Divina, IČO: 00321222 Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy v k. ú. Divinka, v rámci stavby: "Odkanalizovanie obcí Dlhé Pole, Svederník, Divina"25.09.202028.09.2020
Dodatok č. 5/2019 k Zmluve o nájme z dňa 28.10.1997Vodohospodárska výstavba, štátny podnik, P.O.BOX 45, Karloveská 2, 842 04 Bratislava, IČO: 00156752Dodatok k Zmluve o prevádzke, údržbe a opravách vodovodov a kanalizácii v k.ú. Mojš v rámci stavby: "SKK ZA-ČSOV Mojš optimalizácia chodu zariadenia"21.09.202001.10.2020
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1164/2020Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 BratislavaZmluva o Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Budatín v rámci stavby: "D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno"02.10.202012.10.2020
Zmluva o uzavretí budúcej nájomnej zmluvy č. 1225/2020Obec Bitarová, 010 04 Bitarová č. 94, IČO: 00648957Zmluva o uzavretí budúcej nájomnej zmluvy verejného vodovodu v rámci stavby "Bitarová Pod Hájom", rozšírenie verejného vodovodu, vetva "V ", v k.ú. Bitarová13.10.202013.10.2020
Dodatok č.1 k Zmluve o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 13/2020 Obec Konská, Školská ulica 410/2, 013 13 Konská, IČO: 00648876Dodatok k budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v k.ú. Konská, v rámci stavby: „SKV Žilina-Konská, rekonštrukcia vodovodu“22.10.202022.10.2020
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 1267/2020Obec Kamenná Poruba, Hlavná 136/159, 013 14 Kamenná Poruba, IČO: 00648906Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena v k.ú. v rámci stavby: " Kamenná Poruba, rozšírenie splaškovej kanalizácie, ul. Dlhá, Hranice“.22.10.202023.10.2020
Kúpna zmluva č. 1269/2020Obec Stráňavy, Májová 336, 013 25 Stráňavy, IČO: 00321613Kúpna zmluva na pozemku v k.ú. Stráňavy v rámci stavby: "Stráňavy IBV Pažite"03.11.202003.11.2020
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1166/2020Obec Konská, Školská ulica 410/2, 013 13 Konská, IČO: 00648876Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Konská, parc. č. C-KN 1101/91, LV č. 817 v rámci stavby: "IBV Konská Rozšírenie vodovodu"04.11.202005.11.2020
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 973/2020Obec Makov, 023 56 Makov č. 60, IČO: 00314129Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Makov v rámci stavby: " SKV Žilina - Makov rekonštrukcia vodovodu"30.10.202013.11.2020
Dohoda o preložke plynárenského zariadenia č. 66/2019SPP - distribúcia, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35910739Dohoda o preložke plynárenského zariadenia v k.ú. Považský Chlmec v rámci stavby:"Považský Chlmec, stoková sieť II. etapa - preložka plynu"20.10.202026.11.2020
Zmluva o nájme č. 239/2020Obec Klubina, 023 04 Klubina 67, IČO: 00314056Zmluva o nájme v k. ú. Klubina v rámci verejnoprospešnej líniovej investičnej stavby: „Vodovod Klubina I. , Vodovod Klubina II. etapa a Vodovod Klubina III. etapa" 30.11.202001.12.2020
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 566/2020Mesto Bytča, Námestie SR 1/1, 014 01 Bytča, IČO: 00321192Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Pšurnovice v rámci stavby: " Pšurnovice - vodovod II. etapa"05.10.202007.12.2020
Dodatok č. 1 k Dohode o preložke plynárenského zariadenia uzavretej dňa 26.10.2020 SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35910739Dodatok k Dohode o preložke plynárenského zariadenia v k.ú. Považský Chlmec07.12.202007.12.2020
Dodatok č. 6 k Zmluve č. 25/2020 Ministerstvo životného prostredia, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42181810 Dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci stavby: "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"04.12.202011.12.2020
Dodatok č. 9 k Zmluve č. 336/2005Obec Bitarová, 010 04 Bitarová 94, IČO: 00648957Dodatok k Zmluve o nájme verejného vodovodu v k.ú. Bitarová v rámci stavby: "IBV Bitarová rozšírenie verejného vodovodu"14.12.202018.12.2020
Dodatok č. 10 k Zmluve č. 336/2005Obec Bitarová, 010 04 Bitarová 94, IČO: 00648957Dodatok k Zmluve o nájme verejného vodovodu v k.ú. Bitarová v rámci stavby: "IBV Bitarová rozšírenie verejného vodovodu"14.12.202018.12.2020
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1210/2020Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17335345Zmluva o zriadení vecného bremena na pozemku v k.ú. Rajecké Teplice, parc.č. C-KN 562/1, LV č. 132928.10.202018.12.2020
Zmluva-o-budZml-ZriadVB-1248-2020Obec Predmier 013 51
Predmier 169
IČO: 00321567
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena v k.ú. Predmier v rámci stavy "SKV Bytča - rekonštrukcia zásobného potrubia z VZ Predmier"17.12.202004.01.2021
Zmluva-o-zriadVB-1411-2020Obec Raková, 023 51
Ústredie 140
IČO: 00314234
Zmluva o zriadení vecného bremena v k. ú. Raková, v rámci stavby "Rozšírenie siete VV Raková, U Vrobla"16.12.202004.01.2021
Zmluva-o-zriadVB-1095-2020Obec Radôstka, 023 04
Radôstka 51
IČO: 00314226
Zmluva o zriadení vecného bremena, v k. ú. Radôstka, v rámci stavby "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"18.12.202004.01.2021
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1363/2020Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 BratislavaZmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Čadca v rámci stavby: "D3 Čadca-Bukov-Svrčinovec"07.12.202012.01.2021
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1364/2020Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 BratislavaZmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Čadca v rámci stavby: "D3 Čadca-Bukov-Svrčinovec"07.12.202012.01.2021
Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby č. 1385/2020Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 BratislavaZmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby k.ú. Skalité v rámci stavby: "D3 Čadca-Bukov-Svrčinovec"07.12.202003.05.2021
Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby č. 1387/2020-Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 BratislavaZmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby k.ú. Skalité v rámci stavby: "D3 Čadca-Bukov-Svrčinovec"07.12.202003.05.2021
Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby č. 1388/2020Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 BratislavaZmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby k.ú. Skalité v rámci stavby: "D3 Čadca-Bukov-Svrčinovec"07.12.202003.05.2021
Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby č. 1374/2020Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 BratislavaZmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby k.ú. Skalité v rámci stavby: "D3 Čadca-Bukov-Svrčinovec"07.12.202003.05.2021
Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby č. 1375/2020Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 BratislavaZmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby k.ú. Skalité v rámci stavby: "D3 Čadca-Bukov-Svrčinovec"07.12.202003.05.2021
Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby č. 1386/2020Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 BratislavaZmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby k.ú. Skalité v rámci stavby: "D3 Čadca-Bukov-Svrčinovec"07.12.202003.05.2021
Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby č. 1392/2020Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 BratislavaZmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby k.ú. Čierne v rámci stavby: "D3 Čadca-Bukov-Svrčinovec"07.12.202003.05.2021
Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby č. 1407/2020Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 BratislavaZmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby k.ú. Čierne v rámci stavby: "D3 Čadca-Bukov-Svrčinovec"07.12.202003.05.2021
Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby č. 1408/2020Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 BratislavaZmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby k.ú. Čierne v rámci stavby: "D3 Čadca-Bukov-Svrčinovec"07.12.202003.05.2021
Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby č. 1370/2020Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 BratislavaZmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby k.ú. Čierne v rámci stavby: "D3 Čadca-Bukov-Svrčinovec"07.12.202003.05.2021
Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby č. 1380/2020Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 BratislavaZmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby k.ú. Čierne v rámci stavby: "D3 Čadca-Bukov-Svrčinovec"07.12.202003.05.2021
Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby č. 1381/2020Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 BratislavaZmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby k.ú. Čierne v rámci stavby: "D3 Čadca-Bukov-Svrčinovec"07.12.202003.05.2021
Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby č. 1391/2020Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 BratislavaZmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby k.ú. Čierne v rámci stavby: "D3 Čadca-Bukov-Svrčinovec"07.12.202003.05.2021
Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby č. 1393/2020Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 BratislavaZmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby k.ú. Čierne v rámci stavby: "D3 Čadca-Bukov-Svrčinovec"07.12.202003.05.2021
Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby č. 1394/2020Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 BratislavaZmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby k.ú. Čierne v rámci stavby: "D3 Čadca-Bukov-Svrčinovec"07.12.202003.05.2021
Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby č. 1395/2020Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 BratislavaZmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby k.ú. Čierne v rámci stavby: "D3 Čadca-Bukov-Svrčinovec"07.12.202003.05.2021
Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby č. 1396/2020Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 BratislavaZmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby k.ú. Čierne v rámci stavby: "D3 Čadca-Bukov-Svrčinovec"07.12.202003.05.2021
Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby č. 1400/2020Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 BratislavaZmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby k.ú. Čierne v rámci stavby: "D3 Čadca-Bukov-Svrčinovec"07.12.202003.05.2021
Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby č. 1378/2020Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 BratislavaZmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby k.ú. Čierne v rámci stavby: "D3 Čadca-Bukov-Svrčinovec"07.12.202005.05.2021
Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby č. 1379/2020Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 BratislavaZmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby k.ú. Čierne v rámci stavby: "D3 Čadca-Bukov-Svrčinovec"07.12.202005.05.2021
Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby č. 1406/2020Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 BratislavaZmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby k.ú. Čierne v rámci stavby: "D3 Čadca-Bukov-Svrčinovec"07.12.202005.05.2021
Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby č. 1382/2020Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 BratislavaZmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby k.ú. Čierne v rámci stavby: "D3 Čadca-Bukov-Svrčinovec"07.12.202005.05.2021
Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby č. 1377/2020Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 BratislavaZmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby k.ú. Čierne v rámci stavby: "D3 Čadca-Bukov-Svrčinovec"07.12.202005.05.2021
Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby č. 1373/2020Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 BratislavaZmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby k.ú. Čierne v rámci stavby: "D3 Čadca-Bukov-Svrčinovec"07.12.202005.05.2021
Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby č. 1403/2020Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 BratislavaZmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby k.ú. Čierne v rámci stavby: "D3 Čadca-Bukov-Svrčinovec"07.12.202005.05.2021
Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby č. 1404/2020Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 BratislavaZmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby k.ú. Čierne v rámci stavby: "D3 Čadca-Bukov-Svrčinovec"07.12.202005.05.2021
Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby č. 1405/2020Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 BratislavaZmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby k.ú. Čierne v rámci stavby: "D3 Čadca-Bukov-Svrčinovec"07.12.202005.05.2021
Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby č. 1383/2020Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 BratislavaZmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby k.ú. Čierne v rámci stavby: "D3 Čadca-Bukov-Svrčinovec"07.12.202005.05.2021
Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby č. 1725/2020Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 BratislavaZmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby k.ú. Čierne v rámci stavby: "D3 Čadca-Bukov-Svrčinovec"18.12.202005.05.2021
Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby č. 1724/2020Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 BratislavaZmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby k.ú. Čierne v rámci stavby: "D3 Čadca-Bukov-Svrčinovec"18.12.202005.05.2021
Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby č. 1686/2020Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 BratislavaZmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby k.ú. Čierne v rámci stavby: "D3 Čadca-Bukov-Svrčinovec"07.12.202005.05.2021
Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby č. 1365/2020Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 BratislavaZmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby k.ú. Čierne v rámci stavby: "D3 Čadca-Bukov-Svrčinovec"07.12.202005.05.2021
Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby č. 1372/2020Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 BratislavaZmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby k.ú. Čierne v rámci stavby: "D3 Čadca-Bukov-Svrčinovec"07.12.202005.05.2021
Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby č. 1367/2020Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 BratislavaZmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby k.ú. Čierne v rámci stavby: "D3 Čadca-Bukov-Svrčinovec"07.12.202005.05.2021
Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby č. 1368/2020Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 BratislavaZmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby k.ú. Čierne v rámci stavby: "D3 Čadca-Bukov-Svrčinovec"07.12.202005.05.2021
Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby č. 1369/2020Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 BratislavaZmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby k.ú. Čierne v rámci stavby: "D3 Čadca-Bukov-Svrčinovec"07.12.202005.05.2021
Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby č. 1366/2020Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 BratislavaZmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby k.ú. Čierne v rámci stavby: "D3 Čadca-Bukov-Svrčinovec"07.12.202005.05.2021
Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby č. 1723/2020Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 BratislavaZmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby k.ú. Čadca v rámci stavby: "D3 Čadca-Bukov-Svrčinovec"18.12.202005.05.2021
Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby č. 1726/2020Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 BratislavaZmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby k.ú. Čadca v rámci stavby: "D3 Čadca-Bukov-Svrčinovec"18.12.202005.05.2021
Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby č. 1384/2020Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 BratislavaZmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby k.ú. Čierne v rámci stavby: "D3 Čadca-Bukov-Svrčinovec"07.12.202005.05.2021
Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby č. 1402/2020Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 BratislavaZmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby k.ú. Čierne v rámci stavby: "D3 Čadca-Bukov-Svrčinovec"07.12.202005.05.2021
Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby č. 1409/2020Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 BratislavaZmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby k.ú. Čierne v rámci stavby: "D3 Čadca-Bukov-Svrčinovec"07.12.202005.05.2021
Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby č. 1371/2020Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 BratislavaZmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby k.ú. Skalité v rámci stavby: "D3 Čadca-Bukov-Svrčinovec"07.12.202005.05.2021
Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby č. 1399/2020Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 BratislavaZmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby k.ú. Čierne v rámci stavby: "D3 Čadca-Bukov-Svrčinovec"07.12.202007.12.2021
Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby č. 1401/2020Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 BratislavaZmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby k.ú. Čierne v rámci stavby: "D3 Čadca-Bukov-Svrčinovec"07.12.202007.12.2021
Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby č. 1397/2020Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 BratislavaZmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby k.ú. Čierne v rámci stavby: "D3 Čadca-Bukov-Svrčinovec"07.12.202007.12.2021
Zmluva o zriadení VB v prospech trete osoby č. 1390/2020Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 BratislavaZmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby k.ú. Čierne v rámci stavby: "D3 Čadca-Bukov-Svrčinovec"07.12.202007.12.2021
Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby č. 1398/2020Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 BratislavaZmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby k.ú. Čierne v rámci stavby: "D3 Čadca-Bukov-Svrčinovec"07.12.202007.12.2021
Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby č. 1389/2020Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 BratislavaZmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby k.ú. Čierne v rámci stavby: "D3 Čadca-Bukov-Svrčinovec"07.12.202007.12.2021