Zmluvy 2020

Zverejňované podľa Zákona č. 546/2010 Z.z. a podľa Zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov

Názov zmluvyDodávateľ adresa IČOPredmet zmluvyHodnota predmetu zmluvy vrátane DPH (€)Dátum uzavretia zmluvyDátum zverej. zmluvyDátum ukončenia zmluvy
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 924/2019Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 BratislavaZmluva o Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Bánová v rámci stavby: " prekládka vodovodného privádzača DN 350 z Lietavy, diaľnice D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka"15.01.202017.01.2020
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 777/2019Emília DlhopolčekováZmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Turzovka v rámci stavby "Zásobovanie vodou a odkanalizovanie obcí Horných Kysúc" 07.01.202017.01.2020
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 775/2019Emília DlhopolčekováZmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Turzovka v rámci stavby "Zásobovanie vodou a odkanalizovanie obcí Horných Kysúc" 07.01.202017.01.2020
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 776/2019Emília DlhopolčekováZmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Turzovka v rámci stavby "Zásobovanie vodou a odkanalizovanie obcí Horných Kysúc" 07.01.202017.01.2020
Dodatok č. 5/2019 k Zmluve o nájme č. 191/2008Obec Strečno, ul. Sokolská č. 487, 013 24 Strečno, IČO: 00321648Dodatok k Zmluve o nájme v k.ú. Strečno v rámci stavby: "Strečno, Lesná ulica, rozšírenie kanalizácie"15.01.202022.01.2020
Zmluva o poskytovaní poradenstva č. 923/2019P.A.T. spol. s r.o., Fabíniho 10, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36569038Zmluva o poskytnutí poradenstva a zabezpečenie vypracovania príslušnej aktuárskej správy, týkajúcej sa výpočtu rezervy na poskytované požitky pre zamestnancov k 31.12.201915.01.202027.01.2020
Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy č. 180/2018Obec Oščadnica, Nám. M. Bernáta č. 745, 023 01 Oščadnica, IČO: 00314170Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy v k.ú. Oščadnica v rámci stavby: "Vodovod v obci Oščadnica III. tlakové pásmo" 27.01.202028.01.2020
Zmluva o nájme č. 181/2018Obec Oščadnica, Nám. M. Bernáta č. 745, 023 01 Oščadnica, IČO: 00314170Zmluva o nájme v k.ú. Oščadnica v rámci stavby: "Vodovod v obci Oščadnica III. tlakové pásmo" 27.01.202028.01.2020
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 715/2019Obec Rosina, 013 22 Rosina č. 167, IČO: 00647519Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Rosina v rámci stavby "Rozšírenie vodovodu v Rosine - pre siete p. Machyna" 31.01.202005.02.2020
Osvedčeniepodpisov

Prílohač.1Zoznamparciel

Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci 25_2020
Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, IČO: 00626031Zmluva o zriadení záložného práva
na nehnuteľné veci
č.PKZP-PO1-SC121/122-
2015/21/NM/78: pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci stavby: "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie
a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"
05.02.202012.02.2020
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 778/2019Rajnic MartinZmluva o Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Turzovka v rámci stavby: "Zásobovanie vodou a odkanalizovanie
obcí Horných Kysúc"
24.01.202013.02.2020
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 45/2020Odbrobiňák JozefZmluva o Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Turzovka v rámci stavby: "Zásobovanie vodou a odkanalizovanie
obcí Horných Kysúc"
20.02.202021.02.2020
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 37/2019Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 ŽilinaZmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Žilina v rámci stavby "SKV Žilina - rekonštrukcia prívodných potrubí z vodárenského zdroja Turie - 1. etapa" 17.02.202024.02.2020
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 96/2019Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 ŽilinaZmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v k.ú. Žilina v rámci stavby "SKV Žilina - rekonštrukcia prívodných potrubí z vodárenského zdroja Turie - 1. etapa" 17.12.201924.02.2020
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 681/2019Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 ŽilinaZmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Považský Chlmec v rámci stavby "Obytný súbor IBV Žilina - Považský Chlmec, 40 RD - Prekládka vodovodu" 17.02.202002.03.2020
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 673/2019Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 ŽilinaZmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Brodno v rámci stavby "Dotláčacia čerpacia stanica Brodno"17.02.202002.03.2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 121/2019Obec Hôrky, Hôrky č. 111, 010 04 Žilina, IČO: 00321303Dodatok k Zmluve o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena v k.ú. Hôrky, v rámci stavby: "Hôrky - vodovod, II. tlakové pásmo"30.03.202003.04.2020
Darovacia zmluva č. 107/2020 (124/2020)Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 ŽilinaDarovacia zmluva 300 ks ochranných rúšok na tvár.06.04.202014.04.2020
Zmluva o prevode PD č. 788/2019Obec Krasňany, Obecný úrad Krasňany 22, 013 03 Varín, IČO: 00321401Zmluva o prevode projektovej dokumentácie na vodnú stavbu v k. ú. Krasňany: "Rozšírenie vodovodu, kanalizácie Krasňany - Rudné parcelné číslo 1312/2,3"03.04.202016.04.2020
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 714/2019SR-Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, IČO: 00003328
Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Budatín v rámci stavby "Žilina - Považský Chlmec, kanalizácia 1. časť, 1. etapa" a "ŽIlina - Budatín, kanalizácia 1. etapa" 10.01.202004.05.2020
Kolektívna zmluva na rok 2020Kolektívna zmluva pre zamestnancov20.04.202005.05.2020
Zmluva o zriadení Vecného bremena č. 926/2019 (CPZA-ON-2019/007598)Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
Ul. Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO: 00151866
Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Turie v rámci stavby: "SKV Žilina – Turie – ul. Záhumnie – rekonštrukcia vodovodu a vytvorenie tlakových pásiem“12.05.202012.05.2020
Zmluva o prevode PD č. 916/2019Mesto Krásno nad Kysucou, 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072Zmluva o prevode projektovej dokumentácie na vodnú stavbu v k. ú. Krásno nad Kysucou: "Krásno nad Kysucou, rozšírenie kanalizácie a vodovodu"13.05.202015.05.2020
Zmluva o uzavretí budúcej nájomnej zmluvy č. 66/2020Obec Bitarová, 010 04 Bitarová č. 94, IČO: 00648957Zmluva o uzavretí budúcej nájomnej zmluvy v rámci stavby v k. ú. Bitarová: "IBV Bitarová Stráne III, rozšírenie verejného vodovodu"13.05.202018.05.2020
Zmluva o uzavretí budúcej nájomnej zmluvy č. 917/2019Obec Lietava, 013 18 Lietava č. 146, IČO: 00321630Zmluva o uzavretí budúcej nájomnej zmluvy v rámci stavby v k. ú. Lietava: "Lietava - Lietavská Závadka, IBV Obrazná, rozšírenie vodovodu"27.05.202028.05.2020
2020-01-09T10:01:08+02:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29