Zverejňované podľa Zákona č. 546/2010 Z.z. a podľa Zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov

Názov zmluvyDodávateľ adresa IČOPredmet zmluvyHodnota predmetu zmluvy vrátane DPH (€)Dátum uzavretia zmluvyDátum zverej. zmluvyDátum ukončenia zmluvy
Zmluva č. 1738/2017 o prevode projektovej dokumentácie, práv k pozemkom a o potvrdení právneho nástupníctvaObec Lysica, Lysica č. 138, 013 05 Lysica, IČO: 00321460Prevod vlastníckeho práva k PD a práv k pozemkom - kanalizácia-15.1.201816.1.2018
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC121/122-2015/21 Ministerstvo životného prostredia SR, Nám Ľ. Štúra č. 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42181810Aktualizácia Zmluvy o poskytnutí NFP a Prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania za účelom ich zosúladenia s platným znením Systému riadenia EŠIF-25.01.201830.01.201831.12.2028
Zmluva o dielo č. 2/2018STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., Mlynské Nivy č. 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31355161Zhotovenie diela pod názvom "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"66 748 792,8229.01.201831.01.2018Trvanie zmluvy 1278 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2/2018STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., Mlynské Nivy č. 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31355161Zmena v časti 1. Osobitné zmluvné podmienky - vypúšťa sa text v podčlánku 11.9 Protokol o vyhotovení Diela-02.02.201802.02.2018
Kúpna zmluva č. 1581/2017Mesto Krásno nad Kysucou, 1. mája č. 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072Odpredaj pozemkov v k.ú. Krásno nad Kysucou5 985,1326.01.201805.02.2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme a prevádzkovaní verejného vodovodu č. 431/2011Obec Rudina, Rudina č 442, 023 31 Rudina, IČO: 00314251Zmena Článku VIII. - Doba nájmu a prevádzkovanie-12.02.201813.02.201831.12.2027
Zmluva č. 1731/2017 o prevode projektovej dokumentácie, práv k pozemkom a o potvrdení právneho nástupníctva Obec Terchová, Sv. Cyrila a Metoda č. 96, 013 06 Terchová, IČO: 00321699Prevod vlastníckeho práva k PD a práv k pozemkom - vodovod-12.02.201813.02.2018
Zmluva č. 1082/2017 o prevode projektovej dokumentácie, práv k pozemkom a o potvrdení právneho nástupníctva Obec Ovčiarsko, Ovčiarsko č. 16, 010 04 Žilina, IČO: 00648965Prevod vlastníckeho práva k PD a práv k pozemkom - vodovod-21.02.201822.02.2018
Zmluva č. 1648/2017 o uzavretí budúcej kúpnej zmluvyObec Mojš, Mojš č. 147, 010 01 Žilina, IČO: 00321494Budúce odkúpenie predĺženia verejného vodovodu a splaškovej kanalizácie24,0019.02.201820.02.2018
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1686/2017Obec Porúbka, Porúbka, 013 11 Lietavská LúčkaPovinnosť strpieť na pozemku vybudovaný vodovod12,0002.03.201802.03.2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 394/2017Obec Kotrčina Lúčka, Kotrčina Lúčka č. 64, 013 02 Kotrčina Lúčka, IČO: 00321397Povinnosť strpieť na pozemkoch vybudovaný vodovod-05.03.201806.03.2018
Zmluva č. 1740/2017 o prevode projektovej dokumentácie, práv k pozemkom a o potvrdení právneho nástupníctva Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu č. 1, 011 31 Žilina, IČO: 00321796Prevod vlastníckeho práva k PD a práv k pozemkom - kanalizácia-08.03.201809.03.2018
Zmluva č. 1730/2017 o prevode projektovej dokumentácie, práv k pozemkom a o potvrdení právneho nástupníctvaObec Nededza, Hlavná č. 1/1, 013 02 Nededza, IČO: 00321516 Prevod vlastníckeho práva k PD a práv k pozemkom - vodovod a kanalizácia-19.03.201820.03.2018
Kúpna zmluva č. 6/2018VODOHOSPODÁR MAKOV, spol. s r. o., Makov č. 60, 023 56 Makov, IČO: 36002950Kúpa dotláčacej stanice vybudovanej v k.ú. Makov12 720,0022.03.201823.03.2018
Zmluva č. 723/2017 o uzavretí budúcej nájomnej zmluvyObec Skalité, Skalité č. 598, 023 14 Skalité, IČO: 00314285Budúci nájom verejného vodovodu12,0022.03.201823.03.2018
Kúpna zmluva č. 22/2018Obec Makov, Makov č. 60, 023 56 Čadca, IČO: 00314129Kúpa pozemku v k.ú. Makov325,0022.03.201823.03.2018
Kúpna zmluva č. 1689/2017Obec Stará Bystrica, Stará Bystrica č. 537, 023 04 Stará Bystrica, IČO: 00314307Kúpa verejnej kanalizácie 12,0009.04.201810.04.2018
Zmluva o nájme č. 4/2018Obec Stará Bystrica, Stará Bystrica č. 537, 023 04 Stará Bystrica, IČO: 00314307Nájom pozemku24,0009.04.201810.04.2018
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1633/2017Obec Stráža, Stráža č. 243, 013 04 Dolná Tižina, IČO: 00321630Povinnosť strpieť na pozemkoch vybudované vodovodné potrubie s pásmom ochrany-16.04.201817.04.2018
Poistná zmluva č. 99/2018Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad č. 4, 815 74 Bratislava 1, IČO: 00151700Poistenie súboru budov, stavieb, strojov, prístrojov a zariadení skolaudovaného diela - VK Rajec5 143,7823.04.201824.04.201831.08.2018
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1595/2017Obec Hôrky, Hôrky č. 111, 010 04 Hôrky, IČO: 00321303Povinnosť strpieť na pozemku vybudovaný verejný vodovod-03.05.201804.05.2018
Kúpna zmluva č. 1596/2017Obec Hôrky, Hôrky č. 111, 010 04 Hôrky, IČO: 00321303Kúpa rozšírenia verejného vodovodu12,0003.05.201804.05.2018
Dodatok č. 1/2018 k Poistnej zmluve č. 499/2013Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700Zmena konca poistenia majetku PO - "SČOV Žilina - Intenzifikácia"-15.05.201816.05.201831.08.2020
Dodatok č. 1/2018 k Poistnej zmluve č. 500/2013Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700Zmena konca poistenia majetku PO - "Trnové - kanalizácia"-15.05.201816.05.201828.02.2019
Dodatok č. 1/2018 k Poistnej zmluve č. 616/2014Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700Zmena konca poistenia majetku PO "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Dolné Kysuce"-15.05.201816.05.201831.12.2020
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 123/2018Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31364501Povinnosť strpieť na pozemku existenciu verejnej kanalizácie s pásmom ochrany 27,1430.05.201831.05.2018
Dodatok č. 1/2018 k zmluve o zriadení vecného bremena č. 709/2017Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31364501Úprava Článku I. a II. Zmluvy o zriadení vecného bremena-30.05.201831.05.2018
Dodatok č. 2/2018 k zmluve o nájme a prevádzkovaní verejného vodovodu č. 431/2011Obec Rudina, Rudina č. 442, 023 31 Rudina, IČO: 00314251Úprava Článku III. - Predmet zmluvy-19.06.201820.06.201831.12.2027
Zmluva č. 37/2018 o prevode projektovej dokumentácie, práv k pozemkom a o potvrdení právneho nástupníctvaMesto Turzovka, Stred č. 178, 023 54 Turzovka, IČO: 00314331Prevod vlastníckeho práva k PD a práv k pozemkom - kanalizácia12,0028.06.201829.06.2018
Zmluva č. 142/2018 o prevode projektovej dokumentácie, práv k pozemkom a o potvrdení právneho nástupníctvaMesto Rajec, Námestie SNP č. 2/2, 015 01 Rajec, IČO: 00321575Prevod vlastníckeho práva k PD a práv k pozemkom - vodovod 02.07.201803.07.2018
Zmluva č. 161/2018 o prevode projektovej dokumentácie a postúpení právMesto Čadca, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca, IČO 00313971Prevod vlastníckeho práva k PD a práv k pozemkom - vodovod, kanalizácia16.7.201817.7.2018
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 105/2018Mesto Bytča, Námestie SR 1/1, 014 01 Bytča, IČO: 00321192Zriadenie vecného bremena na pozemkoch v k.ú. Veľká Bytča, zapísaných na LV č. 390201.08.201802.08.2018
Dohoda k zmluve č. 146/2018Mesto Turzovka, Stred č. 178, 023 54 Turzovka, IČO: 00314331Ukončenie platnosti zmluvy č. 30/2016 a uzatvorenie budúcej nájomnej zmluvy31.07.201801.08.2018
Kúpna zmluva č. 144/2018Mesto Turzovka, Stred č. 178, 023 54 Turzovka, IČO: 00314331Kanalizácia mesta Turzovka - predĺženie Turkov31.07.201801.08.2018
Dodatok5 k Zmluve o ucelovom uvere 61771144698_290/2011ČSOB, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36854140Dodatok č. 5 k Zmluve o účelovom úvere30.07.201807.08.2018
Zmluva o zriadení ZP k pohľadávkam 03741844698_102/2018ČSOB, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36854140Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam30.07.201807.08.2018
Zmluva o zriadeni ZP k hnuteľným veciam 03671844698-1_103/2018ČSOB, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36854140Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam30.07.201807.08.2018
Dodatok č. 2/2018 k zmluve č. 116/2003Obec Dolná Tižina, Dolná Tižina č. 333, 013 04, IČO: 00321249Dohoda k zmluve o nájme verejného vodovodu č. 116/200308.08.201809.08.2018
Zmluva o nájme č. 174/2018Obec Nezbudská Lúčka, Nezbudská Lúčka č. 130, 013 24, IČO: 00648256Zmluva o nájme v rámci stavby " Výstavba verejného vodovodu ul. Za Hradišťom"22.08.201822.08.2018
Kolektívna zmluva na rok 2018Kolektívna zmluva pre zamestnancov26.03.201829.03.201831.03.2019
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve pre rok 2018Kolektívna zmluva pre zamestnancov30.04.201803.05.201831.03.2019
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve pre rok 2018Kolektívna zmluva pre zamestnancov18.07.201820.07.201831.03.2019
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 226/2018Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001Zmluva o zriadení vecného bremena, k.ú. Čierne04.09.201805.09.2018
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 231/2018Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001Zmluva o zriadení vecného bremena, k.ú. Čierne04.09.201805.09.2018
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 230/2018Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001Zmluva o zriadení vecného bremena, k.ú. Čierne04.09.201805.09.2018
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 229/2018Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001Zmluva o zriadení vecného bremena, k.ú. Čierne04.09.201805.09.2018
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 228/2018Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001Zmluva o zriadení vecného bremena, k.ú. Čierne04.09.201805.09.2018
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 227/2018Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001Zmluva o zriadení vecného bremena, k.ú. Čierne04.09.201805.09.2018
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 233/2018Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001Zmluva o zriadení vecného bremena, k.ú. Čierne04.09.201805.09.2018
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 234/2018Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001Zmluva o zriadení vecného bremena, k.ú. Čierne04.09.201805.09.2018
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 232/2018Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001Zmluva o zriadení vecného bremena, k.ú. Čierne04.09.201805.09.2018
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 237/2018Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001Zmluva o zriadení vecného bremena, k.ú. Skalité04.09.201805.09.2018
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 236/2018Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001Zmluva o zriadení vecného bremena, k.ú. Čierne 04.09.201805.09.2018
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 235/2018Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001Zmluva o zriadení vecného bremena, k.ú. Čierne04.09.201805.09.2018
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 238/2018Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001Zmluva o zriadení vecného bremena, k.ú. Skalité04.09.201805.09.2018
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 239/2018Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001Zmluva o zriadení vecného bremena, k.ú. Skalité04.09.201805.09.2018
Zmluva o budúcej zmluve č. 219/2018Obec Stráňavy,Májová č. 336, 013 25 Stráňavy, IČO: 00321613Zmluva o budúcej zmluve, k.ú. Stráňavy03.09.201818.09.2018
Dodatok č. 9/2018 k zmluve o nájme č. 315/2006 verejného vodovoduObec Svederník, Svederník 48, 013 32 Dlhé Pole, IČO: 00321664IBV Svederník-SO-04-Rozvod vody v rozsahu: III.B, IV.A, IV.B etapa21.09.201821.09.2018
Zmluvu č. 30703/VB-001/2018/Skalité/1019/RumDa ( naše reg. číslo255/2018) o zriadení vecného bremena v prospech tretej osobyNárodná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby, v rámci stavby D3 Svrčinovec - Skalité.24.09.201824.09.2018
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 86/2018 - 083-II-501-VB/2017Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31364501Povinnosť strpieť na pozemkoch vybudovanie a existenciu stavby - kanalizácia s pásmom ochrany, k.ú. Hrabové03.10.201803.10.2018
Zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 72/2018 - 076-II-501-VB/2017Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31364501Povinnosť strpieť na pozemkoch vybudovanie a existenciu stavby - kanalizácia s pásmom ochrany, k.ú. Hrabové03.10.201803.10.2018
Zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 81/2018 - 080-II-501-VB/2017Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31364501Povinnosť strpieť na pozemkoch vybudovanie a existenciu stavby - kanalizácia s pásmom ochrany, k.ú. Hrabové03.10.201803.10.2018
Zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 82/2018 - 077-II-501-VB/2017Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31364501Povinnosť strpieť na pozemkoch vybudovanie a existenciu stavby - kanalizácia s pásmom ochrany, k.ú. Hrabové03.10.201803.10.2018
Zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 83/2018 - 078-II-501-VB/2017 Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31364501Povinnosť strpieť na pozemkoch vybudovanie a existenciu stavby - kanalizácia s pásmom ochrany, k.ú. Hrabové03.10.201803.10.2018
Zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 84/2018 - 079-II-501-VB/2017Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31364501Povinnosť strpieť na pozemkoch vybudovanie a existenciu stavby - kanalizácia s pásmom ochrany, k.ú. Hrabové03.10.201803.10.2018
Zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 85/2018 - 081-II-501-VB/2017Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31364501Povinnosť strpieť na pozemkoch vybudovanie a existenciu stavby - kanalizácia s pásmom ochrany, k.ú. Hrabové03.10.201803.10.2018
Zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 291/2018 - 30703/VB-007/2018/Čierne/1019/RumDaNárodná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby, k.ú. Čierne, D3 Svrčinovec - Skalité, preložka vodovodu08.10.201809.10.2018
Zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 260/2018 - 30703/VB-006/2018/Čierne/1019/RumDaNárodná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby, k.ú. Čierne, D3 Svrčinovec - Skalité, preložka vodovodu08.10.201809.10.2018
Zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 259/2018 - 30703/VB-004/2018/Čierne/1019/RumDaNárodná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby, k.ú. Čierne, D3 Svrčinovec - Skalité, preložka vodovodu08.10.201809.10.2018
Zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 258/2018 - 30703/VB-003/2018/Čierne/1019/RumDaNárodná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby, k.ú. Čierne, D3 Svrčinovec - Skalité, preložka vodovodu08.10.201809.10.2018
Zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 257/2018 - 30703/VB-002/2018/Čierne/1019/RumDaNárodná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby, k.ú. Čierne, D3 Svrčinovec - Skalité, preložka vodovodu08.10.201809.10.2018
Zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 256/2018 - 30703/VB-001/2018/Čierne/1019/RumDaNárodná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby, k.ú. Čierne, D3 Svrčinovec - Skalité, preložka vodovodu08.10.201809.10.2018
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 274/2018Obecný úrad Petrovice 80, 013 53 Petrovice, IČO: 00321541Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Petrovice, Rozšírenie vodovodu Petrovice08.10.201818.10.2018
Zmluva č.137/2018 o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremenaMesto Bytča, Námestie SR 1/1, 014 01 Bytča, IČO: 00321192Zmluva o budúcej zmluve, k.ú. Veľká Bytča - "SKV Bytča-ul.Rázusova a Červeňanského , rekonštrukcia vodovodu"04.10.201823.10.2018
Zmluva č. 120/2018 o zriadení vecného bremenaMesto Bytča, Námestie SR 1/1, 014 01 Bytča, IČO: 00321192Zmluva o zriadení vecného bremena "SKV Bytča-rekonštrukcia vodovodu ul. Thurzova, ul. J. Kráľa, ul. F. Kráľa".01.06.201823.10.2018
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 68/2018Obec Teplička nad Váhom, Námestie sv. Floriana 290/2, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00648264Zmluva o zriadení vecného bremena pre VV a VK Hastra v k.ú. Teplička nad Váhom24.08.201805.11.2018
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 316/2018Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby, k.ú. Čierne, D3 Svrčinovec - Skalité, preložka vodovodu03.10.201807.11.2018
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme č. 17/2014Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu č. 1, 011 31 Žilina, IČO: 00321796Dodatok k zmluve o nájme verejného vodovodu a verejnej kanalizácie vybudovanej prenajímateľom09.11.201814.11.2018
Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok č. 200/2018Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu č. 1, 011 31 Žilina, IČO: 00321796Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok09.11.201814.11.2018
Kúpna zmluva č. 198/2018Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu č. 1, 011 31 Žilina, IČO: 00321796Kúpna zmluva v rámci stavby "Považský Chlmec - stoková sieť" - I. etapa SO 5 -5.6 Dažďová kanalizácia09.11.201814.11.2018
Kúpna zmluva č. 199/2018Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu č. 1, 011 31 Žilina, IČO: 00321796Kúpna zmluva v rámci stavby "Žilina - Považský Chlmec, kanalizácia I. časť, I. etapa" a " Žilina - Budatín, kanalizácia I. stavba"09.11.201814.11.2018
Kúpna zmluva č. 324/2018Obec Staškov, Ul. Jozefa Kronera č. 588, 023 53 Staškov, IČO: 00314293Kúpna zmluva v rámci stavby "Staškov - Predĺženie verejnej kanalizácie, lokalita Kyčera"22.11.201827.11.2018
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 331/2018Obec Turie, Hlavná 214, 013 12 Turie, IČO: 00648060Zmluva o zriadení vecného bremena - "Predĺženie inžinierskych sietí pre RD" v k.ú. Turie05.12.201807.12.2018
Zmluva č. 359/2018 o poskytovaní poradenstvaP.A.T. spol. s r.o., Fabíniho 10, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36569038Zmluva o poskytovaní poradenstva a zabezpečenie vypracovania aktuárskej správy a výpočtu rezervy na poskytované pôžitky pre zamestnancov k 31.12.201818.12.201807.01.2019
Zmluva č. 320/2018 o bezodplatnom prevzatí a odovzdaníSlovenská republika - Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 BratislavaZmluva o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí stavby "I/11 Čadca - most 208"03.01.201917.01.2019
Poistná zmluva č. 1742/2017Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700Poistná zmluva poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb - na projekt"Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča"01.02.201703.02.2017