Informácie o spracúvaní osobných údajov

V týchto informáciách sa dozviete ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi, ako nás môžete kontaktovať, ak máte otázky k spracúvaniu Vašich osobných údajov a ďalšie dôležité informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Tieto informácie sa môžu občas meniť. Aktuálne informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov sú zverejnené na našich internetových stránkach www.sevak.sk.

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov sa riadime Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a súvisiacimi predpismi (ďalej len „GDPR“).

Prevádzkovateľ:

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960. 010 01 Žilina, IČO: 36 672 297 (ďalej len „my“), Email: podatelna@sevak.sk, Tel: 041/ 707 17 11.

Zodpovedná osoba:

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov Vám odpovie na prípadné otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať emailom na adresu: dpo@sevak.sk alebo poštou na našu adresu.

Osobné údaje ktoré spracúvame:

Identifikačné a zmluvné údaje: Meno, priezvisko, rodné priezvisko, adresa, dátum narodenia, rodné číslo, číslo bankového účtu, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty, podpis, kúpna cena resp. odplata za zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosť, údaje z listu vlastníctva dotknutých nehnuteľnosti, údaje z geometrického plánu dotknutých nehnuteľností, údaje o overení podpisu.

Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje:

Vaše osobné údaje spracúvame na účely plnenia zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a plnenia zákonných povinností v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR najmä Zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností na tieto účely:

  • Spracovanie a evidencia zmlúv o prevode nehnuteľností
  • Spracovanie a evidencia zmlúv o zriadení vecného bremena
  • Spracovanie a evidencia zmlúv o kúpe verejného vodovodu
  • Návrhy na vklad do katastra nehnuteľností
  • Predzmluvné vzťahy
  • Vedenie účtovnej evidencie
  • Vedenie majetkovej evidencie

Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame:

Vaše osobné údaje v zmluvách o prevode nehnuteľností a zmluvách o kúpe verejného vodovodu sme povinní uchovávať 10 rokov po zániku spoločnosti. Osobné údaje v zmluvách o zriadení vecného bremena a v účtovnej evidencii sme povinní uchovávať 10 rokov po roku, ktorého sa týkajú.

Ste povinný nám osobné údaje poskytnúť?

Poskytnutie osobných údajov spracúvaných na základe plnenia zmluvy osobitných zákonov je povinné. V prípade neposkytnutia osobných údajov nemôžeme s Vami uzatvoriť a plniť zmluvu.

S kým budú Vaše osobné údaje zdieľané?

Príjemcovia na základe osobitných zákonov:

Katastrálny úrad, Centrálny register zmlúv, iné oprávnené subjekty v zmysle osobitných zákonov.

Sprostredkovatelia, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje v našom mene len na základe zdokumentovaných zmluvných pokynov:

  • Poskytovatelia IT služieb
  • Poskytovatelia služieb pri výkupe nehnuteľností a pri zriaďovaní vecných bremien k nehnuteľnostiam

Zverejňovanie:

Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, údaje o nehnuteľnosti, kúpna cena resp. odplata za zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosť sme povinní zverejniť na našej webovej stránke resp. na centrálnom registri zmlúv v súlade s povinným zverejňovaním zmlúv.

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

Zdroj Vašich osobných údajov:

Spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli priamo Vy. Zdroje, z ktorých pochádzajú Vaše osobné údaje môžu byť: verejne prístupné zdroje ako je katastrálny portál www.katarsterportal.sk, obchodný register a živnostenský register

Aké máte práva?

Právo na prístup k Vašim osobným údajom

Máte právo na základe žiadosti získať od nás informácie aké osobné údaje o Vás spracúvame a poskytnutie kópie Vašich osobných údajov. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené.

Právo na opravu alebo doplnenie osobných údajov

Osobné údaje musia byť správne, aktuálne a pravdivé. Máte právo na základe žiadosti na opravu nesprávnych a na doplnenie neúplných Vašich osobných údajov. Uplatnením tohto práva nám pomôžete udržiavať Vaše osobné údaje správne a aktuálne.

Okrem niektorých zákonných výnimiek máte tiež nasledovné práva:

Právo na vymazanie osobných údajov

Máte právo požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, ak sa účel spracúvania skončil alebo sú osobné údaje spracúvané nezákonne.

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo na základe žiadosti o blokovanie Vašich osobných údajov.

Právo na prenos Vašich osobných údajov

Máte právo na základe žiadosti získať Vaše osobné údaje ktoré o Vás spracúvame v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požiadať o prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené.

Právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov

Máte právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov. Uplatnenie práva namietať však nie je absolútne. Pri uplatnení práva namietať nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutnosť nášho oprávneného záujmu.

Spôsob uplatňovania práv

Vaše práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti poštou na našu adresu alebo elektronicky na emailovú adresu podatelna@sevak.sk.

Na Vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu v každom prípade do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môže byť lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace, ale v každom prípade vás budeme o dôvodoch predĺženia lehoty informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Informácie sa poskytujú bezplatne. Ak by však Vaše žiadosti boli neprimerané alebo často sa opakujúce môžeme požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie.

Máte právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27), ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s týmito podmienkami, prípadne platnou legislatívou.

Platné od 01.05.2021