Pravidlá o vnútornom systéme preverovania oznámení v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dokument na stiahnutie:

Pravidlá o vnútornom systéme preverovania oznámení

Informácie o spracúvaní osobných údajov

V týchto informáciách sa dozviete ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi, ako nás môžete kontaktovať, ak máte otázky k spracúvaniu Vašich osobných údajov a ďalšie dôležité informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Tieto informácie sa môžu občas meniť. Aktuálne informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov sú zverejnené na našich internetových stránkach www.sevak.sk.

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov sa riadime Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a súvisiacimi predpismi (ďalej len „GDPR“).

Prevádzkovateľ:

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960. 010 01 Žilina, IČO: 36 672 297 (ďalej len „my“), Email: podatelna@sevak.sk, Tel: 041/ 707 17 11.

Zodpovedná osoba:

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov Vám odpovie na prípadné otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať emailom na adresu: dpo@sevak.sk alebo poštou na našu adresu.

Osobné údaje ktoré spracúvame:

Identifikačné a kontaktné údaje a údaje týkajúce sa oznámenia: Meno, priezvisko, adresa, adresa elektronickej pošty, ďalšie nevyhnutné údaje pre riešenie oznámenia.

Údaje týkajúce sa ochrany oznamovateľov prípadne ich blízkych osôb: Meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, miesto výkonu práce, zamestnávateľ, označenie pracovnoprávneho úkonu, podpis

Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje:

Vaše osobné údaje spracúvame na účely plnenia zákonných povinností v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR najmä Zákona 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti na tieto účely:

  • Evidencia oznámení o protispoločenskej činnosti
  • Riešenie a spracúvanie oznámení o protispoločenskej činnosti
  • Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti
  • Evidencia súhlasov oznamovateľov s pracovnoprávnym úkonom voči nim
  • Žiadosti a evidencia súhlasov Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti s pracovnoprávnym úkonom voči oznamovateľom

Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame:

Vaše osobné údaje sme povinní uchovávať minimálne 3 roky od doručenia oznámenia.

Ste povinný nám osobné údaje poskytnúť?

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou. V prípade neposkytnutia osobných údajov nemôžeme na oznámenie reagovať a poskytnúť Vám ochranu v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z.

S kým budú Vaše osobné údaje zdieľané?

Príjemcovia na základe osobitných zákonov: Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, Súdy a orgány činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce, Účastníci konania, Iné oprávnené subjekty

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

Zdroj Vašich osobných údajov:

Spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli priamo Vy. Zdroj, z ktorého pochádzajú Vaše osobné údaje môže byť Vaša blízka osoba.

Aké máte práva?

Právo na prístup k Vašim osobným údajom

Máte právo na základe žiadosti získať od nás informácie aké osobné údaje o Vás spracúvame a poskytnutie kópie Vašich osobných údajov. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené.

Právo na opravu alebo doplnenie osobných údajov

Osobné údaje musia byť správne, aktuálne a pravdivé. Máte právo na základe žiadosti na opravu nesprávnych a na doplnenie neúplných Vašich osobných údajov. Uplatnením tohto práva nám pomôžete udržiavať Vaše osobné údaje správne a aktuálne.

Okrem niektorých zákonných výnimiek máte tiež nasledovné práva:

Právo na vymazanie osobných údajov

Máte právo požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, ak sa účel spracúvania skončil alebo sú osobné údaje spracúvané nezákonne.

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo na základe žiadosti o blokovanie Vašich osobných údajov.

Právo na prenos Vašich osobných údajov

Máte právo na základe žiadosti získať Vaše osobné údaje ktoré o Vás spracúvame v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požiadať o prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené.

Právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov

Máte právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov. Uplatnenie práva namietať však nie je absolútne. Pri uplatnení práva namietať nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutnosť nášho oprávneného záujmu.

Spôsob uplatňovania práv

Vaše práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti poštou na našu adresu alebo elektronicky na emailovú adresu podatelna@sevak.sk.

Na Vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu v každom prípade do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môže byť lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace, ale v každom prípade vás budeme o dôvodoch predĺženia lehoty informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Informácie sa poskytujú bezplatne. Ak by však Vaše žiadosti boli neprimerané alebo často sa opakujúce môžeme požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie.

Máte právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27), ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s týmito podmienkami, prípadne platnou legislatívou.

Platné od 01.05.2021