Štandardy kvality

2021-07-29T09:59:58+02:00

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávania pitnej vody verejnými vodovodmi a súvisiacich služieb regulovaného subjektu Vyhodnotenie štandardov kvality odvádzania a čistenia odpadových vôd verejnými kanalizáciami a súvisiacich služieb regulovaného subjektu

Štandardy kvality2021-07-29T09:59:58+02:00

Tvrdosť vody

2021-03-02T09:59:29+01:00

Vápnik a horčík sú potrebné pre zdravý rast a ochranu kostí pred odvápnením, znižujú nervovo - svalovú dráždivosť a ovplyvňujú zrážanie krvi. Voda z verejného vodovodu je jednoduchý, každodenný zdroj vápnika a horčíka pre organizmus. Z hygienického hľadiska sú vápnik a horčík netoxické, naopak ich prítomnosť je vo vode žiadúca. Zo zdravotného hľadiska je na pitie vhodnejšia tvrdšia voda. Štatisticky bolo preukázané, že v oblastiach s vyššou tvrdosťou vody je u obyvateľov menej kardiovaskulárnych chorôb. (1) Hodnotenie podľa : Hydrochémie, Pavel Pitter, 4 aktualizované vydáni, VŠCHT v Praze, 2009 °dH = stupeň nemecký Prepočet tvrdosti vody 1 mmol/l [...]

Tvrdosť vody2021-03-02T09:59:29+01:00

Výročné správy

2021-08-06T12:39:39+02:00

Dokumenty Výročná správa za rok 2006 Výročná správa za rok 2007 Výročná správa za rok 2008 Výročná správa za rok 2009 Výročná správa za rok 2010 Výročná správa za rok 2011 Výročná správa za rok 2012 Výročná správa za rok 2013 Výročná správa za rok 2014 Výročná správa za rok 2015 Výročná správa za rok 2016 Vyročná správa za rok 2017 Vyročná správa za rok 2018 Výročná správa za rok 2019 Výročná správa za rok 2020

Výročné správy2021-08-06T12:39:39+02:00

Prezentácia spoločnosti

2021-02-02T16:20:37+01:00

Na podstránke prezentujeme systém zásobovania pitnou vodou z verejného vodovodu a systém odvádzania a čistenia odpadových vôd verejenou kanalizáciou. Prezentácie sú spracované formou tlačených propagačných materiálov a pre návštevníkov tohto portálu sú upravené vo formáte .pdf Podstránku budeme dopĺňať podľa toho ako budú jednotlivé vodovody a kanalizácie spracovávané. Dokumenty Skupinová kanalizácia Bytča, ČOV Bytča.pdf (2016-07-22) Skupinová kanalizácia Čadca, ČOV Čadca.pdf (2012-01-03) Skupinová kanalizácia Kysucké Nové Mesto, ČOV Kysucké Nové Mesto.pdf (2015-12-23) Skupinová kanalizácia Rajec, ČOV Rajec.pdf (2013-12-30) Skupinová kanalizácia Turzovka, ČOV Turzovka.pdf (2013-02-08) Skupinový vodovod Belá.pdf (2012-01-03) Skupinový vodovod Bytča.pdf (2016-07-22) Skupinový vodovod Žilina, časť Juhozápad (oblasť Rajeckej doliny).pdf (2012-01-03) [...]

Prezentácia spoločnosti2021-02-02T16:20:37+01:00

Výroba a prevádzka

2021-06-10T11:48:04+02:00

Prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií Spoločnosť prevádzkuje verejné vodovody (VV) a verejné kanalizácie (VK) v obciach severného Slovenska na území okresov Žilina, Bytča, Kysucké Nové Mesto a Čadca, keď z celkového počtu obyvateľov regiónu 311 892 zásobuje pitnou vodou 248 013 obyvateľov v 84 obciach a zabezpečuje odvádzanie odpadovej vody od 197 205 obyvateľov v 62 obciach z celkového počtu 102 obcí. Vodovody Spoločnosť dodáva pitnú vodu prostredníctvom jedného oblastného, dvoch skupinových a 15 samostatných vodovodov. Dĺžka týchto vodovodov je 1 525,4 km, bez vodovodných prípojok. Kapacita vodárenských zdrojov spoločnosti je 1 741 l/s, z toho 703 [...]

Výroba a prevádzka2021-06-10T11:48:04+02:00

Európska vodná charta

2017-12-14T14:34:47+01:00

Bez vody nie je život. Voda je drahocenná a pre človeka ničím nenahraditeľná surovina  Zásoby sladkej vody nie sú nevyčerpateľné. Je preto dôležité tieto udržovať, chrániť a podľa možnosti rozširovať  Znečisťovanie vody spôsobuje škody človeku a ostatným živým organizmom, závislým na vode Kvalita vody musí zodpovedať požiadavkám pre rôzne spôsoby jej využitia, hlavne musí vyhovovať normám ľudského zdravia Po vrátení použitej vody do zdroja nesmie táto zabrániť ďalšiemu jej využitiu pre verejné a súkromné účely Pre zachovanie vodných zdrojov má zásadný význam rastlinstvo, predovšetkým les Vodné zdroje musia byť zachované Príslušné orgány musia plánovať účelné hospodárenie s vodnými [...]

Európska vodná charta2017-12-14T14:34:47+01:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29
Go to Top