Štandardy kvality

2021-02-02T16:00:55+01:00

Štandardy kvality - vodovody 2019.pdf Vyhodnotenie štandardov kvality dodávania pitnej vody verejnými vodovodmi a súvisiacich služieb regulovaného subjektu SEVAK, a.s. za rok 2019 (2020-02-28) Standardy kvality - vodovody 2018.pdf Vyhodnotenie štandardov kvality dodávania pitnej vody verejnými vodovodmi a súvisiacich služieb regulovaného subjektu SEVAK, a.s. za rok 2018 (2019-02-26) Štandardy kvality - vodovody 2017.pdf Vyhodnotenie štandardov kvality dodávania pitnej vody verejnými vodovodmi a súvisiacich služieb regulovaného subjektu SEVAK, a.s. za rok 2017 (2018-02-23) Štandardy kvality - vodovody 2016.pdf Vyhodnotenie štandardov kvality dodávania pitnej vody verejnými vodovodmi a súvisiacich služieb regulovaného subjektu SEVAK, a.s. za rok 2016 (2017-03-02) Štandardy kvality - vodovody [...]

Štandardy kvality2021-02-02T16:00:55+01:00

Tvrdosť vody

2021-03-02T09:59:29+01:00

Vápnik a horčík sú potrebné pre zdravý rast a ochranu kostí pred odvápnením, znižujú nervovo - svalovú dráždivosť a ovplyvňujú zrážanie krvi. Voda z verejného vodovodu je jednoduchý, každodenný zdroj vápnika a horčíka pre organizmus. Z hygienického hľadiska sú vápnik a horčík netoxické, naopak ich prítomnosť je vo vode žiadúca. Zo zdravotného hľadiska je na pitie vhodnejšia tvrdšia voda. Štatisticky bolo preukázané, že v oblastiach s vyššou tvrdosťou vody je u obyvateľov menej kardiovaskulárnych chorôb. (1) Hodnotenie podľa : Hydrochémie, Pavel Pitter, 4 aktualizované vydáni, VŠCHT v Praze, 2009 °dH = stupeň nemecký Prepočet tvrdosti vody 1 mmol/l [...]

Tvrdosť vody2021-03-02T09:59:29+01:00

Výročné správy

2020-09-16T10:25:07+02:00

Dokumenty Výročná správa za rok 2006 (2007-06-27) Výročná správa za rok 2007 (2009-09-24) Výročná správa za rok 2008 (2009-09-24) Výročná správa za rok 2009 (2010-08-17) Výročná správa za rok 2010 (2011-10-07) Výročná správa za rok 2011 (2012-07-18) Výročná správa za rok 2012 (2013-08-30) Výročná správa za rok 2013 (2014-08-18) Výročná správa za rok 2014 (2015-09-30) Výročná správa za rok 2015 (2016-11-07) Výročná správa za rok 2016 (2017-09-18) Vyročná správa za rok 2017 Vyročná správa za rok 2018 Výročná správa za rok 2019 (2020-09-16)

Výročné správy2020-09-16T10:25:07+02:00

Prezentácia spoločnosti

2021-02-02T16:20:37+01:00

Na podstránke prezentujeme systém zásobovania pitnou vodou z verejného vodovodu a systém odvádzania a čistenia odpadových vôd verejenou kanalizáciou. Prezentácie sú spracované formou tlačených propagačných materiálov a pre návštevníkov tohto portálu sú upravené vo formáte .pdf Podstránku budeme dopĺňať podľa toho ako budú jednotlivé vodovody a kanalizácie spracovávané. Dokumenty Skupinová kanalizácia Bytča, ČOV Bytča.pdf (2016-07-22) Skupinová kanalizácia Čadca, ČOV Čadca.pdf (2012-01-03) Skupinová kanalizácia Kysucké Nové Mesto, ČOV Kysucké Nové Mesto.pdf (2015-12-23) Skupinová kanalizácia Rajec, ČOV Rajec.pdf (2013-12-30) Skupinová kanalizácia Turzovka, ČOV Turzovka.pdf (2013-02-08) Skupinový vodovod Belá.pdf (2012-01-03) Skupinový vodovod Bytča.pdf (2016-07-22) Skupinový vodovod Žilina, časť Juhozápad (oblasť Rajeckej doliny).pdf (2012-01-03) [...]

Prezentácia spoločnosti2021-02-02T16:20:37+01:00

Informačné technológie

2017-12-14T14:36:21+01:00

Spoločnosť v súčasnosti používa štyri základné informačné systémy: ekonomický informačný systém (EIS), geografický informačný systém (GIS), zákaznícky informačný systém (ZIS), technologický informačný systém (TIS). Ekonomický informačný systém (EIS) pozostáva z modulov: účtovníctvo, DPH, saldokonto, pokladňa, dodávatelia, financovanie, majetok, MTZ, mzdy a personalistika, doprava Geografický informačný systém (GIS) obsahuje: tvorbu digitálnych máp, zakresľovanie vodovodov, kanalizácií a ďalších vodárenských objektov, grafické zobrazovanie vodárenských a kanalizačných sietí s presnou lokalizáciou v teréne, databázu údajov v objektoch, prepojenej z grafickou časťou Zákaznícky informačný systém (ZIS) pozostáva z modulov: odbyt, fakturácia, saldokonto, meradlá, kancelária Technologický informačný systém (TIS) (vodárenské dispečingy, dispečerské riadenie [...]

Informačné technológie2017-12-14T14:36:21+01:00

Laboratórna činnosť

2021-02-08T13:54:46+01:00

Spoločnosť má snahu zavádzať a vykonávať všetky svoje činnosti na vysokej odbornej a profesionálnej úrovni. Za prednosť hospodárskeho strediska Laboratórium považujeme to, že má svoju činnosť preverenú formou akreditácie. Jeho hlavným zameraním je vykonávať odbery vzoriek a skúšky v oblasti surových, upravených, pitných, odpadových vôd a kalov prostredníctvom kvalitného personálneho obsadenia, priestorov v ktorých vykonáva činnosť, vozidiel na odbery vzoriek, použitím vhodného technického vybavenia, referenčných materiálov, chemických látok a ďalších tovarov a služieb. Laboratórna činnosť  je vykonávaná pre potreby SEVAK, a.s., externé subjekty, ako aj fyzické osoby. Činnosti laboratória sú vykonávané na dvoch pracoviskách,  jedno z nich je akreditované podľa [...]

Laboratórna činnosť2021-02-08T13:54:46+01:00

HS Špeciálne činnosti

2021-04-29T14:35:02+02:00

Hospodárske stredisko Špeciálne činnosti okrem prác na verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v správe spoločnosti ponúka mestám, obciam, podnikateľským subjektom a fyzickým osobám služby vozidlami špeciálnej dopravy. Popis vozidiel je v priloženom súbore. Špeciálne vozidlá.pdf ZIADOST_O_VYTYCENIE_SIETI

HS Špeciálne činnosti2021-04-29T14:35:02+02:00

HS Opravy a SMČ

2020-09-10T11:43:25+02:00

Hospodárske stredisko Opravy a stavebnomontážna činnosť realizuje požiadavky na úsekoch zásobovania pitnou vodou z verejného vodovodu a odvádzania odpadových vôd verejnými kanalizáciami vykonávaním stavebno-technologických montážnych prác. Sú to jednak opravy na existujúcich vodovodoch a kanalizáciách v správe spoločnosti a jednak výstavba nových investičných stavieb pre potreby spoločnosti. Okrem prác na verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v správe spoločnosti ponúka mestám, obciam, podnikateľským subjektom a fyzickým osobám: opravy porúch vodovodov opravy porúch kanalizácie montáž nových vodovodných prípojok s napojením na verejný vodovod montáž zaústení kanalizačných prípojok na verejnú kanalizáciu výstavba nových vodovodov výstavba nových kanalizácií [...]

HS Opravy a SMČ2020-09-10T11:43:25+02:00

Výroba a prevádzka

2020-06-17T13:26:08+02:00

Prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií Spoločnosť prevádzkuje verejné vodovody (VV) a verejné kanalizácie (VK) v obciach severného Slovenska na území okresov Žilina, Bytča, Kysucké Nové Mesto a Čadca, keď z celkového počtu obyvateľov regiónu 311 892 zásobuje pitnou vodou 248 013 obyvateľov v 84 obciach a zabezpečuje odvádzanie odpadovej vody od 197 205 obyvateľov v 62 obciach z celkového počtu 102 obcí. Vodovody Spoločnosť dodáva pitnú vodu prostredníctvom jedného oblastného, dvoch skupinových a 15 samostatných vodovodov. Dĺžka týchto vodovodov je 1 525,4 km, bez vodovodných prípojok. Kapacita vodárenských zdrojov spoločnosti je 1 741 l/s, z toho 703 [...]

Výroba a prevádzka2020-06-17T13:26:08+02:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29
Go to Top