Výroba a prevádzka

Prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií

Spoločnosť prevádzkuje verejné vodovody (VV) a verejné kanalizácie (VK) v obciach severného Slovenska na území okresov Žilina, Bytča, Kysucké Nové Mesto a Čadca, keď z celkového počtu obyvateľov regiónu 311 167 zásobuje pitnou vodou 242 189 obyvateľov v 83 obciach a zabezpečuje odvádzanie odpadovej vody od 183 343 obyvateľov v 53 obciach z celkového počtu 102 obcí.

Vodovody

Spoločnosť dodáva pitnú vodu prostredníctvom jedného oblastného, dvoch skupinových a 15 samostatných vodovodov. Dĺžka týchto vodovodov je 1 471,6 km, bez vodovodných prípojok.

Kapacita vodárenských zdrojov spoločnosti je 1 751 l/s, z toho 713 l/s z podzemnej a 1 039 l/s z povrchovej vody. Voda vyrobená vo vodárenských zdrojoch a dodávaná do siete verejného vodovodu predstavuje objem 14 740,4 tis. m3/rok. Kapacita vodárenských zdrojov teda v súčasnosti niekoľko násobne prevyšuje potrebu pitnej vody v regióne. Napriek tomu, vzhľadom k charakteru územia, vybudovanému systému zásobovania pitnou vodou a nerovnomernému rozloženiu vodárenských zdrojov, sa v čase extrémne suchého, resp. chladného počasia, prejavuje nedostatok kapacity vodárenských zdrojov u samostatných vodovodov zásobovaných pitnou vodou z malých vodárenských zdrojov. Spoločnosť rieši nedostatok pitnej vody, jej dovozom cisternovými vozidlami priamo do vodojemu. Prevádzkovaniu týchto verejných vodovodov sa venuje väčšia pozornosť z cieľom zamedziť nežiadúcim únikom vody.

Najväčší vodárenský zdroj, vodárenská vodná nádrž Nová Bystrica, má kapacitou 1 030 l/s s úpravňou vody vybudovanou v súčasnosti na výkon 700 l/s. Je rozhodujúcim zdrojom pitnej vody pre Skupinový vodovod Žilina.

Na zabezpečenie plynulej dodávky pitnej vody spoločnosť využíva 123 vodojemov o celkovom objeme 87,526 m3.

K spoľahlivému prevádzkovaniu verejných vodovodov vo veľkej miere prispieva vodárenský dispečing, ktorý monitoruje všetky rozhodujúce objekty a riadi vybrané uzly verejných vodovodov. Od roku 1994, kedy sa začalo s jeho budovaním, bolo postupne na vodárenský dispečing pripojených viac ako 300 objektov. Pracovisko dispečingu má nepretržitú prevádzku. Dispečer bezprostredne reaguje na signály vysielané z jednotlivých objektov, zaznamenáva hlásenia porúch a iných podnetov z vonkajšieho prostredia a zabezpečuje výjazd pohotovostnej služby k jednotlivým prípadom v mimopracovnej dobe.Charakter územia dáva možnosti využívať energetický potenciál pitnej vody v hlavných prívodných vedeniach. Spoločnosť vybudovala a súčasne prevádzkuje tri malé vodné elektrárne, ktoré vyrobili v roku 2016 celkom 1 044 049 kWh elektriny za rok, z ktorej je časť spotrebovaná vo vlastných zariadeniach a prebytok je predávaný do rozvodnej siete SSE. Využívanie energetického potenciálu prostredníctvom MVE prispieva k efektívnejšiemu hospodáreniu spoločnosti.

Kanalizácie

Spoločnosť vykonáva odvádzanie a čistenie odpadovej vody prostredníctvom siedmich skupinových a troch samostatných kanalizácií. Dĺžka týchto kanalizácií je 817,7 km, bez kanalizačných prípojok. Všetky verejné kanalizácie sú ukončené objektom čistiarne odpadových vôd (ČOV), jednou mechanickou a deviatimi mechanickobiologickými. Najväčšou ČOV je spoločná ČOV Žilina s projektovanou kapacitou 746 tis. EO.

K spoľahlivému prevádzkovaniu verejných kanalizácií tak ako aj u verejných vodovodov výraznou mierou prispieva zavádzanie informačných technológií. Autonómny riadiaci systém riadi procesy dávkovania chemikálií, dodávky vzduchu ako aj ovládanie iných zariadení technologickej linky ČOV v závislosti od znečistenia pritekajúcej odpadovej vody ako aj odtekajúcej vyčistenej vody. Tieto technológie sú využívané na ČOV Žilina a ČOV Čadca. Samozrejmosťou je meranie rozhodujúcich prevádzkových veličín v prečerpávacích staniciach odpadovej vody a ich prenos do centrálneho dispečingu. Podobne ako v prípade vodovodov aj na úseku kanalizácii spoločnosť využíva energetický potenciál. V spoločnej ČOV Žilina je v činnosti kogeneračná jednotka o výkone 2 x 150 kWh, ktorá využíva jeden z výsledných produktov ČOV, bioplyn na spoločnú výrobu tepla a elektriny. Kogeneračná jednotka je v prevádzke od mája 2006 a v roku 2016 vyrobila 1 584 463 kWh.

Poznámka: Číselné údaje použité v texte sú k dátumu 31.12.2016.

Vybrané ukazovatele2011201220132014201520162017
Voda vyrobená (tis.m3)14825,714796,514739,314501,414761,214740,414701,7
Voda fakturovaná (tis.m3)10154,610429,810294,910074,510318,110440,510413,2
Voda odkanalizovaná (tis.m3)11028,311202,011191,611187,311345,811250,911529,6
Dĺžka vodovodnej siete (km)1375,41387,41404,01408,81414,21471,61492,6
Dĺžka kanalizačnej siete (km)684,5698,7719,8760,6763,9817,7834,4
Počet obyvateľov celkom316727310352310712311073310889311167311396
Počet obyvateľov zásobovaných vodou
z verejného vodovodu
238872235919237508239000240651242189243849
Počet obyvateľov napojených na verejnú kanalizáciu168713171690175437180854179037183343188126

Energetická náročnosť prevádzky verejných kanalizácií.pdf (2015-03-12)

Energetická náročnosť prevádzky verejných vodovodov.pdf (2015-03-12)

2017-12-14T14:35:17+02:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29