Prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií

Spoločnosť prevádzkuje verejné vodovody (VV) a verejné kanalizácie (VK) v obciach severného Slovenska na území okresov Žilina, Bytča, Kysucké Nové Mesto a Čadca, keď z celkového počtu obyvateľov regiónu 311 892 zásobuje pitnou vodou 248 013 obyvateľov v 84 obciach a zabezpečuje odvádzanie odpadovej vody od 197 205 obyvateľov v 62 obciach z celkového počtu 102 obcí.

Vodovody

Spoločnosť dodáva pitnú vodu prostredníctvom jedného oblastného, dvoch skupinových a 15 samostatných vodovodov. Dĺžka týchto vodovodov je 1 525,4 km, bez vodovodných prípojok.

Kapacita vodárenských zdrojov spoločnosti je 1 741 l/s, z toho 703 l/s z podzemnej a 1 038 l/s z povrchovej vody. Voda vyrobená vo vodárenských zdrojoch a dodávaná do siete verejného vodovodu predstavuje objem 14 830,4 tis. m3/rok. Kapacita vodárenských zdrojov teda v súčasnosti niekoľko násobne prevyšuje potrebu pitnej vody v regióne. Napriek tomu, vzhľadom k charakteru územia, vybudovanému systému zásobovania pitnou vodou a nerovnomernému rozloženiu vodárenských zdrojov, sa v čase extrémne suchého, resp. chladného počasia, prejavuje nedostatok kapacity vodárenských zdrojov u samostatných vodovodov zásobovaných pitnou vodou z malých vodárenských zdrojov. Spoločnosť rieši nedostatok pitnej vody, jej dovozom cisternovými vozidlami priamo do vodojemu. Prevádzkovaniu týchto verejných vodovodov sa venuje väčšia pozornosť z cieľom zamedziť nežiadúcim únikom vody.

Najväčší vodárenský zdroj, vodárenská vodná nádrž Nová Bystrica, má kapacitou 1 030 l/s s úpravňou vody vybudovanou v súčasnosti na výkon 700 l/s. Je rozhodujúcim zdrojom pitnej vody pre Skupinový vodovod Žilina.

Na zabezpečenie plynulej dodávky pitnej vody spoločnosť využíva 126 vodojemov o celkovom objeme 87 656 tis. m3.

K spoľahlivému prevádzkovaniu verejných vodovodov vo veľkej miere prispieva vodárenský dispečing, ktorý monitoruje všetky rozhodujúce objekty a riadi vybrané uzly verejných vodovodov. Od roku 1994, kedy sa začalo s jeho budovaním, bolo postupne na vodárenský dispečing pripojených viac ako 300 objektov. Pracovisko dispečingu má nepretržitú prevádzku. Dispečer bezprostredne reaguje na signály vysielané z jednotlivých objektov, zaznamenáva hlásenia porúch a iných podnetov z vonkajšieho prostredia a zabezpečuje výjazd pohotovostnej služby k jednotlivým prípadom v mimopracovnej dobe.Charakter územia dáva možnosti využívať energetický potenciál pitnej vody v hlavných prívodných vedeniach. Spoločnosť vybudovala a súčasne prevádzkuje tri malé vodné elektrárne, ktoré vyrobili v roku 2018 celkom 1 036 000 kWh elektriny za rok, z ktorej je časť spotrebovaná vo vlastných zariadeniach a prebytok je predávaný do rozvodnej siete SSE. Využívanie energetického potenciálu prostredníctvom MVE prispieva k efektívnejšiemu hospodáreniu spoločnosti.

Kanalizácie

Spoločnosť vykonáva odvádzanie a čistenie odpadovej vody prostredníctvom šiestich skupinových a dvoch samostatných kanalizácií. Dĺžka týchto kanalizácií je 846,3 km, bez kanalizačných prípojok. Všetky verejné kanalizácie sú ukončené mechanickobiologickými čistiarňami odpadových vôd (ČOV). Najväčšou ČOV je spoločná ČOV Žilina s projektovanou kapacitou 746 tis. EO.

K spoľahlivému prevádzkovaniu verejných kanalizácií tak ako aj u verejných vodovodov výraznou mierou prispieva zavádzanie informačných technológií. Autonómny riadiaci systém riadi procesy dávkovania chemikálií, dodávky vzduchu ako aj ovládanie iných zariadení technologickej linky ČOV v závislosti od znečistenia pritekajúcej odpadovej vody ako aj odtekajúcej vyčistenej vody. Tieto technológie sú využívané na ČOV Žilina a ČOV Čadca. Samozrejmosťou je meranie rozhodujúcich prevádzkových veličín v prečerpávacích staniciach odpadovej vody a ich prenos do centrálneho dispečingu. Podobne ako v prípade vodovodov aj na úseku kanalizácii spoločnosť využíva energetický potenciál. V spoločnej ČOV Žilina je v činnosti kogeneračná jednotka o výkone 2 x 150 kWh, ktorá využíva jeden z výsledných produktov ČOV, bioplyn na spoločnú výrobu tepla a elektriny. Kogeneračná jednotka je v prevádzke od mája 2006 a v roku 2018 vyrobila 1 807 000 kWh.

Poznámka: Číselné údaje použité v texte sú k dátumu 31.12.2020.

Vybrané ukazovatele2014201520162017201820192020
Voda vyrobená (tis.m3)14501,414761,214740,414701,714807,014830,414668,7
Voda fakturovaná (tis.m3)10074,510318,110440,510413,210663,010670,610310,0
Voda odkanalizovaná (tis.m3)11187,311345,811250,911529,611420,011686,211306,3
Dĺžka vodovodnej siete (km)1408,81414,21471,61492,61504,01525,41546,1
Dĺžka kanalizačnej siete (km)760,6763,9817,7834,4843,0846,3848,7
Počet obyvateľov celkom311073310889311167311396311530311892312188
Počet obyvateľov zásobovaných vodou
z verejného vodovodu
239000240651242189243849246001248013249569
Počet obyvateľov napojených na verejnú kanalizáciu180854179037183343188126193317197205200378