Prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií

Spoločnosť prevádzkuje verejné vodovody (VV) a verejné kanalizácie (VK) v obciach severného Slovenska na území okresov Žilina, Bytča, Kysucké Nové Mesto a Čadca, keď z celkového počtu obyvateľov regiónu 311 902 zásobuje pitnou vodou 253 776 obyvateľov v 85 obciach a zabezpečuje odvádzanie odpadovej vody od 214 135 obyvateľov v 58 obciach z celkového počtu 102 obcí.

Vodovody

Spoločnosť dodáva pitnú vodu prostredníctvom jedného oblastného, troch skupinových a 15 samostatných vodovodov. Dĺžka týchto vodovodov je 1 599,2 km, bez vodovodných prípojok.

Kapacita vodárenských zdrojov spoločnosti je 1 741 l/s, z toho 703 l/s z podzemnej a 1 038 l/s z povrchovej vody. Voda vyrobená vo vodárenských zdrojoch a dodávaná do siete verejného vodovodu predstavuje objem 14 690 tis. m3/rok. Kapacita vodárenských zdrojov teda v súčasnosti niekoľko násobne prevyšuje potrebu pitnej vody v regióne. Napriek tomu, vzhľadom k charakteru územia, vybudovanému systému zásobovania pitnou vodou a nerovnomernému rozloženiu vodárenských zdrojov, sa v čase extrémne suchého, resp. chladného počasia, prejavuje nedostatok kapacity vodárenských zdrojov u samostatných vodovodov zásobovaných pitnou vodou z malých vodárenských zdrojov. Spoločnosť rieši nedostatok pitnej vody, jej dovozom cisternovými vozidlami priamo do vodojemu. Prevádzkovaniu týchto verejných vodovodov sa venuje väčšia pozornosť z cieľom zamedziť nežiadúcim únikom vody.

Najväčší vodárenský zdroj, vodárenská vodná nádrž Nová Bystrica, má kapacitou 1 030 l/s s úpravňou vody vybudovanou v súčasnosti na výkon 700 l/s. Je rozhodujúcim zdrojom pitnej vody pre Skupinový vodovod Žilina.

Na zabezpečenie plynulej dodávky pitnej vody spoločnosť využíva 126 vodojemov o celkovom objeme 87 656 tis. m3.

K spoľahlivému prevádzkovaniu verejných vodovodov vo veľkej miere prispieva vodárenský dispečing, ktorý monitoruje všetky rozhodujúce objekty a riadi vybrané uzly verejných vodovodov. Od roku 1994, kedy sa začalo s jeho budovaním, bolo postupne na vodárenský dispečing pripojených viac ako 400 objektov. Pracovisko dispečingu má nepretržitú prevádzku. Dispečer bezprostredne reaguje na signály vysielané z jednotlivých objektov, zaznamenáva hlásenia porúch a iných podnetov z vonkajšieho prostredia a zabezpečuje výjazd pohotovostnej služby k jednotlivým prípadom v mimopracovnej dobe. Charakter územia dáva možnosti využívať energetický potenciál pitnej vody v hlavných prívodných vedeniach. Spoločnosť vybudovala a súčasne prevádzkuje tri malé vodné elektrárne, ktoré vyrobili v roku 2023 celkom 735 MWh elektriny za rok, z ktorej je časť spotrebovaná vo vlastných zariadeniach a prebytok je predávaný do rozvodnej siete Stredoslovenskej distribučnej, a.s. Využívanie energetického potenciálu prostredníctvom MVE prispieva k efektívnejšiemu hospodáreniu spoločnosti.

Kanalizácie

Spoločnosť vykonáva odvádzanie a čistenie odpadovej vody prostredníctvom siedmich skupinových a jednej samostatnej kanalizácie. Dĺžka týchto kanalizácií je 964,8 km, bez kanalizačných prípojok. Všetky verejné kanalizácie sú ukončené mechanickobiologickými čistiarňami odpadových vôd (ČOV). Najväčšou ČOV je spoločná ČOV Žilina s projektovanou kapacitou 746 tis. EO.

K spoľahlivému prevádzkovaniu verejných kanalizácií tak ako aj u verejných vodovodov výraznou mierou prispieva zavádzanie informačných technológií. Autonómny riadiaci systém riadi procesy dávkovania chemikálií, dodávky vzduchu ako aj ovládanie iných zariadení technologickej linky ČOV v závislosti od znečistenia pritekajúcej odpadovej vody ako aj odtekajúcej vyčistenej vody. Tieto technológie sú využívané na ČOV Žilina a ČOV Čadca. Samozrejmosťou je meranie rozhodujúcich prevádzkových veličín v prečerpávacích staniciach odpadovej vody a ich prenos do centrálneho dispečingu. Podobne ako v prípade vodovodov aj na úseku kanalizácii spoločnosť využíva energetický potenciál. V spoločnej ČOV Žilina je v činnosti kogeneračná jednotka o výkone 2 x 150 kWh, ktorá využíva jeden z výsledných produktov ČOV, bioplyn na spoločnú výrobu tepla a elektriny. Kogeneračná jednotka je v prevádzke od mája 2006 a v roku 2023 vyrobila 4 167 MWh elektrickej energie.

Poznámka: Číselné údaje použité v texte sú k dátumu 31.12.2023.

Vybrané ukazovatele2017201820192020202120222023
Voda vyrobená (tis.m3)14 701,714 807,014 830,414 668,714 628,114 760,714 690
Voda fakturovaná (tis.m3)10 413,210 663,010 670,610 310,010 315,410 618,710 120
Voda odkanalizovaná (tis.m3)11 529,611 420,011 686,211 306,311 234,811 210,111 151
Dĺžka vodovodnej siete (km)1 492,61 504,01 525,41 546,11 558,01 592,71 599,2
Dĺžka kanalizačnej siete (km)834,4843,0846,3848,7851,4963,3964,8
Počet obyvateľov celkom311 396311 530311 892312 188311 397312 411311 902
Počet obyvateľov zásobovaných vodou
z verejného vodovodu
243 849246 001248 013249 569250 954252 297253 776
Počet obyvateľov napojených na verejnú kanalizáciu188 126193 317197 205200 378203 274208 387214 135