Vo vodárenskej praxi sú prípady, že nie je možné nehnuteľnosť gravitačne odkanalizovať, vzhľadom k vzájomnému umiestneniu nehnuteľnosti k verejnej kanalizácii. V priložených dokumentoch sú prezentované možnosti riešenia takýchto prípadov.

Dokumenty:
Varianty odkanalizovania nehnuteľnosti
Základné rozdelenie odvádzania odpadovej vody