Ponúkame odpočet meradla 1 x ročne pri zavedení preddavkových platieb

Vážený odberateľ,
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., (ďalej dodávateľ), Vám ponúkajú odpočet meradla 1 x ročne pri platbe preddavkov 1 x mesačne:

 • za účelom zníženia počtu vstupov do nehnuteľnosti z dôvodu vykonania odpočtu meradla
 • z dôvodu zvýšenia opatrnosti a bezpečnosti vlastníka nehnuteľnosti

1. PREDDAVKOVÉ PLATBY
1.1 Výhody preddavkových platieb:

 • pravidelná mesačná platba preddavkov
 • rovnomerné rozloženie platieb v prijateľnej výške na dlhšie časové obdobie
 • zníženie výšky nedoplatku pri vyúčtovacej faktúre
 • predchádzanie prerušeniu dodávky vody z dôvodu neuhradenia faktúry

1.2 Výška preddavkovej platby a spôsob úhrady
Preddavková platba sa stanovuje na každé odberné miesto zvlášť vo výške 90 % zo spotreby predchádzajúceho obdobia. Minimálna výška preddavku je určená na 7,00 € za mesiac. Preddavky odberateľ platí na základe „Dohody o rozpise úhrady preddavkov“(ďalej Dohoda), ktorú uzatvorí s dodávateľom. Preddavky sa uhrádzajú mesačne vo výške 1/12. Spôsob platby preddavkov:

 1. a) Trvalý prevodný príkaz na úhradu – odberateľ realizuje platby preddavkov prevodom peňažných prostriedkov zo svojho účtu na účet dodávateľa.
 2. b) Poštový poukaz na účet – odberateľ realizuje platby preddavkov úhradou poštovej poukážky na pošte.
 3. c) Služba COOPKASA – odberateľ realizuje platbu pri pokladniach predajní COOP Jednota označených logom COOPKASA, na základe čiarového kódu umiestneného na Dohode. Platby môžu byť realizované v hotovosti alebo prostredníctvom platobnej karty.

1.3 Spôsob vyúčtovania preddavkových platieb
Vyúčtovaciu faktúru vystavuje dodávateľ spravidla po každom odpočte meradla, minimálne jeden krát za rok, pri ktorej sa zúčtujú všetky preddavky, uhradené k dátumu vystavenia vyúčtovacej faktúry. Preplatok uhradí dodávateľ na účet odberateľa v lehote splatnosti, nedoplatok uhradí odberateľ v lehote splatnosti na účet dodávateľa.
1.4 Postup zavedenia platby preddavkov a úprava cyklu odpočtov

 1. a) odberateľ doručí dodávateľovi vypísanú Žiadosť o zriadenie preddavkových platieb (ďalej Žiadosť) spôsobom podľa bodu 1.5
 2. b) dodávateľ predloží Dohodu o rozpise úhrady preddavkov (ďalej Dohoda)
 3. c) odberateľ podpíše Dohodu, ktorú vráti dodávateľovi. Dohoda obsahuje výšku mesačnej preddavkovej platby,dátum do kedy je potrebné uhradiť preddavkovú platbu a ďalšie podmienky
 4. d) odberateľ zabezpečí platbu preddavkov v súlade s Dohodou
 5. e) po zavedení preddavkových platieb bude dodávateľ vykonávať odpočet 1 x ročne

1.5 V prípade záujmu odberateľ:

 1. a) zašle vypísanú Žiadosť poštou na adresu: Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
 2. b) zašle oskenovanú Žiadosť na adresu: podatelna@sevak.sk
 3. c) elektronicky zašle vypísaný formulár, ktorý je zverejnený na internetovej stránke spoločnosti na adrese: https://www.sevak.sk/zakaznici/dodavka-pitnej-vody-odvedenie-odpadovych-vod/platby-a-cena-vodne-a-stocne/preddavkove-platby/

2. KONTAKTNÉ ÚDAJE A PREVÁDZKOVÉ HODINY
Spojovateľ: +421 41 707 17 11
Pri komunikácii je potrebné uviesť názov obce, mestskej časti a hovor bude presmerovaný na príslušnú pracovníčku zákazníckeho centra.

Prevádzkové hodiny v zákazníckych centrách Žilina, Čadca
Pondelok, Utorok, Štvrtok : 8.00 – 12.00 hod., 13.00 – 15.00 hod.
Streda : 8.00 – 12 00 hod., 13.00-16.00 hod., Piatok: 8.00 – 12.00 hod.

ŽIADOSŤ o zriadenie preddavkových platieb za dodávku vody/odvedenie odpadovej vody.

  1.Identifikačné údaje odberateľa/producenta


  2.Preddavkové platby
  Trvalý prevodný príkazPoštový poukaz na účetCOOPKASA

  3.Bankové spojenie:


  4.Kontaktné údaje odberateľa (Bod 4 sa vypisuje ak údaje sú iné ako v bode 1)
  Sú rovnaké ako v bode 1Sú iné
  Preddavkové platby budú zavedené na pre všetky odberné miesta podľa čísla zmluvy.

  1) Preddavky budú aktivované pre všetky odberné miesta podľa čísla zmluvy.
  2) V prípade, že odberateľ požaduje zriadiť preddavky na viac zmlúv (odberateľ má väčší počet odberných miest) , je potrebné vypísať formulár „Žiadosť o zriadenie preddavkových platieb.“ na každú zmluvu samostatne.
  3) Vypísaním tejto Žiadosti odberateľ/producent predkladá požiadavku na zriadenie preddavkových platieb. Na základe predloženej Žiadosti bude odberateľovi zaslaná na potvrdenie Dohoda o rozpise úhrady preddavkov.
  4) Pri bezhotovostnej platbe si odberateľ po podpise Dohody o rozpise úhrady preddavkov, zriadi trvalý prevodný príkaz v dohodnutej výške preddavku a dátumu úhrady.

  V prípade, že Vám nebude doručená  e-mailovú správa o prijatí Vášho formulára, prosím kontaktujte spoločnosť SEVAK e-mailom: podatelna@sevak.sk