Na tejto stránke nájdete informácie, postup a všetky potrebné dokumenty k pripojeniu nehnuteľnosti na verejný vodovod/verejnú kanalizáciu.

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. (ďalej SEVAK) realizovala stavbu „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce“, ktorá bola spolufinancovaná z kohézneho fondu Európskej únie. Vo februári 2022 nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť Rozhodnutie, ktorým Okresný úrad v Čadci vydal na stavbu povolenie na užívanie. V rámci stavby bolo vybudovaných 3 913 prípojok (odbočiek) na verejnú kanalizáciu (VK) s možnosťou napojenia 4 262 nehnuteľností a 699 prípojok (odbočiek) na verejný vodovod (VV) s možnosťou napojenia 729 nehnuteľností v obciach Nová Bystrica, Stará Bystrica, Klubina, Zborov nad Bystricou, Oščadnica, Radôstka, Krásno nad Kysucou.

Postup pre napojenie nehnuteľnosti na VK/VV
SEVAK po skolaudovaní stavby zverejní Výzvu na svojej web stránke a zašle Výzvu na pripojenie spolu s prílohami a Metodickou príručkou každému vlastníkovi nehnuteľnosti ktorému bolo vybudované odbočenie na verejnú kanalizáciu (kanalizačná prípojka producenta)/verejný vodovod (vodovodná prípojka odberateľa)

1. ADMINISTRATÍVA
1.1. Vlastník nehnuteľnosti predloží kompletne vypísanú:

a) Žiadosť o pripojenie novej kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu
b) Žiadosť o pripojenie novej vodovodnej prípojky na verejný vodovod

1.2. Ku každej Žiadosti zvlášť doplní nasledovné prílohy:
1.2.1. kópiu listu vlastníctva pripájanej nehnuteľnosti, prípadne ďalších nehnuteľností, ktorými prechádza trasa:
a) kanalizačnej prípojky producenta (nie starší ako 2 roky), môže byť aj z katastrálneho portálu
b) vodovodnej prípojky odberateľa (nie starší ako 2 roky), môže byť aj z katastrálneho portálu

1.2.2. kópiu z katastrálnej mapy, do ktorej žiadateľ zakreslí:
a) trasu kanalizačnej prípojky a uvedie typ hlavnej revíznej šachty, ktorú osadil na kanalizačnú prípojku producenta
b) trasu vodovodnej prípojky a uvedie typ vodomernej šachty, ktorú osadil na vodovodnú prípojku odberateľa

1.2.3. tlačivo Dohoda o zriadení časti kanalizačnej/vodovodnej prípojky na cudzom pozemku prikladá sa v prípade, ak:
a) trasa kanalizačnej prípojky producenta nevedie výlučne pozemkom vlastníka pripájanej nehnuteľnosti; tlačivo je nutné vyplniť a podpísať všetkými vlastníkmi ostatných pozemkov, ktorými prechádza kanalizačná prípojka (všetky podpisy musia byť overené)
b) trasa vodovodnej prípojky odberateľa nevedie výlučne pozemkom vlastníka pripájanej nehnuteľnosti; tlačivo je nutné vyplniť a podpísať všetkými vlastníkmi ostatných pozemkov, ktorými prechádza vodovodná prípojka (všetky podpisy musia byť overené)

1.2.4. tlačivo Dohoda o zriadení spoločnej kanalizačnej prípojky  prikladá sa v prípade, ak:
a) na jednu kanalizačnú prípojku producenta budú pripojené viaceré nehnuteľnosti; tlačivo je nutné vyplniť a podpísať všetkými vlastníkmi pripájaných nehnuteľností (všetky podpisy musia byť overené)
b) na jednu vodovodnú prípojku odberateľa budú pripojené viaceré nehnuteľnosti; takéto pripojenia musí byť vopred odsúhlasené SEVAK-om a umožňuje sa výhradne vo výnimočných situáciách. Tlačivo je nutné vyplniť a podpísať všetkými vlastníkmi pripájaných nehnuteľností (všetky podpisy musia byť overené)

1.2.5. tlačivo Dohoda spoluvlastníkov nehnuteľnosti o spoločnom zriadení kanalizačnej/vodovodnej prípojky  prikladá sa v prípade, ak:
a) pripájaná nehnuteľnosť, resp. nehnuteľnosť, ktorou prechádza kanalizačná prípojka producenta, má viac vlastníkov; tlačivo je nutné vyplniť a podpísať všetkými spoluvlastníkmi (všetky podpisy musia byť overené). Za spoluvlastníkov sa nepokladajú manželia, ktorí majú BSM.
b) pripájaná nehnuteľnosť, resp. nehnuteľnosť, ktorou prechádza vodovodná prípojka odberateľa, má viac vlastníkov; tlačivo je nutné vyplniť a podpísať všetkými spoluvlastníkmi (všetky podpisy musia byť overené). Za spoluvlastníkov sa nepokladajú manželia, ktorí majú BSM.

1.2.6. tlačivo Určenie množstva odpadovej vody vypustenej do VK  prikladá sa v prípade:
a) ak žiadateľ odoberá vodu z iného (vlastného) zdroja, alebo v kombinácii, ak žiadateľ odoberá vodu z verejného vodovodu a z iného (vlastného) zdroja, pričom jeden zo zdrojov je nemeraný

1.3. Tlačivo „Žiadosť o pripojenie novej kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu“, „Žiadosť o pripojenie novej vodovodnej prípojky na verejný vodovod a ostatné tlačivá uvedené v bode 1.1, 1.2.3 – 1.2.6 sú k dispozícii aj vo vytlačenej forme v sídle spoločnosti SEVAK, na Zákazníckom centre v Čadci a na obecnom úrade.

1.4. Pre zjednodušenie administratívnej záťaže vlastníkov nehnuteľností budú určení pracovníci obce pomáhať s vyplnením tlačív „Žiadosť o pripojenie novej kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu“, „Žiadosť o pripojenie novej vodovodnej prípojky na verejný vodovod“ a príslušných príloh, ktoré z obce následne prevezmú zamestnanci SEVAK-u.

2. REALIZÁCIA PRIPOJENIA
2.1. Žiadateľ si vybuduje na vlastné náklady
a) kanalizačnú prípojku producenta vrátane osadenia hlavnej revíznej prípojkovej šachty
b) vodovodnú prípojku odberateľa vrátane osadenia vodomernej šachty

2.2. Žiadateľ po realizácii:
a) kanalizačnej prípojky, osadení hlavnej revíznej prípojkovej šachty oznámi obci (resp. na www.sevak.sk) dátum pripojenia a predloží stav na vodomere alebo foto vodomera. SEVAK skontroluje predložené doklady podľa bodu 1.1 – 1.2.6 a dohodne so žiadateľom termín kontroly vykonaných prác, vodotesnosti potrubia, parametre hlavnej revíznej prípojkovej šachty a rozsah pripojenia odpadovej vody. Pri kontrole preverí odpočet stavu vodomeru (v prípade, že žiadateľ odoberá vodu z verejného vodovodu). Žiadateľ potvrdí vykonanie kontroly v Zmluve na poskytnutie výkonov a služieb. Kontrola pripojenia je spoplatnená podľa aktuálneho Cenníka výkonov a služieb SEVAK. Oznámenie o pripojení je možné realizovať aj prostredníctvom kontaktného formulára tu.

b) vodovodnej prípojky dohodne termín montáže vodomernej zostavy, vrátane vodomeru a zahájenie dodávky vody z verejného vodovodu. SEVAK skontroluje predložené doklady podľa bodu 1.1 – 1.2.6, parametre vodomernej šachty a za účasti žiadateľa zrealizuje dohodnuté montážne práce. Žiadateľ realizáciu prác potvrdí v Zmluve na poskytnutie výkonov a služieb a na Montážnom liste vodomera. Vykonané práce sú spoplatnené podľa aktuálneho Cenníka výkonov a služieb SEVAK

3. UZATVORENIE ZMLUVY
3.1. Pracovníčka Zákazníckeho centra v Čadci na základe podkladov predložených žiadateľom uvedených v Postupe predloží žiadateľovi spravidla pri realizácii podľa bodu 2 na podpis „Zmluvu na odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou“/“Zmluvu na dodávku vody verejným vodovodom“ s príslušnými prílohami. Zmluva sa uzatvára s jedným z vlastníkov uvedených na liste vlastníctva, spravidla s osobou, ktorá má väčší vlastnícky podiel a zdržiava sa v nehnuteľnosti.

4. PLATNOSŤ ZJEDNODUŠENÉHO POSTUPU
4.1. Uvedený postup, pri ktorom je potrebné predložiť minimálny rozsah dokladov platí, ak sa vlastník nehnuteľnosti pripojí na VV, VK a uzatvorí zmluvu na dodávku vody a odvedenie odpadovej vody do dvoch rokov odo dňa zaslania Výzvy na pripojenie.

4.2. Po uplynutí dvoch rokov odo dňa zaslania Výzvy je potrebné požiadať SEVAK o stanovenie technických podmienok pripojenia – bod napojenia a následne sa vyžaduje predloženie projektovej dokumentácie na vodovodnú/kanalizačnú prípojku, vyjadrenie k projektovej dokumentácii SEVAK-om, stanovisko stavebného úradu.

4.3. Uvedený postup platí len pre domové a bytové jednotky, resp. prevádzky nevýrobného charakteru (úrady, kancelárie, atď.), postup nie je platný pre reštauračné prevádzky a prevádzky výrobného charakteru.

5. KONTAKTNÉ INFORMÁCIE
Kontaktné údaje pre vybavovanie agendy (Žiadosti o pripojenie novej vodovodnej prípojky na verejný vodovod, Žiadosť o pripojenie novej kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu, Zmluvy na dodávku vody, Zmluvy na odvádzanie odpadových vôd):

Adresa pre písomný kontakt (zaslanie dokumentov)
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
Bôrická cesta 1960
010 57 Žilina

Adresa pre osobný kontakt
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
Zákaznícke centrum Čadca
U Kyzka 751
022 04 Čadca

Kontakt spojovateľ: + 421 41 707 17 11, e-mail: podatelna@sevak.sk, web stránka: www.sevak.sk

Kontaktné osoby podľa obcí:
Jana Mičáková pre obce: Nová Bystrica, Klubina, Zborov nad Bystricou, Radôstka
Monika Hrtusová pre obce: Stará Bystrica, Krásno nad Kysucou, Oščadnica

Prevádzkové hodiny Zákazníckeho centra:
Pondelok         8,oo – 15,oo hod.
Utorok              8,oo – 15,oo hod.
Streda              8,oo – 16,oo hod.
Štvrtok             8,oo – 15,oo hod.
Piatok              8,oo – 12,oo hod.

Obedňajšia prestávka: od 12,oo do 13,oo hod.