Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

v y z ý v a j ú

vlastníkov nehnuteľností na urýchlené pripojenie sa na verejný vodovod, verejnú kanalizáciu, vybudované v obciach Nová Bystrica, Stará Bystrica, Klubina, Zborov nad Bystricou, Oščadnica, Radôstka, Krásno nad Kysucou v rámci stavby „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce“, spolufinancovanej z Kohézneho fondu Európskej únie.

Pripojením nehnuteľnosti na verejný vodovod zabezpečíte pravidelnú dodávku kvalitnej pitnej vody do Vašej nehnuteľnosti a pripojením nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu zabezpečíte ekologickú likvidáciu odpadových vôd prostredníctvom verejnej kanalizácie. Súčasne zvýšite hodnotu nehnuteľnosti a ochranu životného prostredia.

Povinnosť pripojiť sa na verejnú kanalizáciu pre vlastníkov nehnuteľnosti ukladá § 23 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení. Ak v obci, na území ktorej sa nehnuteľnosť nachádza, je verejná kanalizácia zriadená, nepripojenie nehnuteľnosti považuje § 40 ods. 1 písm. e) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení za priestupok. Vlastníkovi nehnuteľnosti, ktorý sa dopustí priestupku, okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie, na základe predloženého podnetu uloží pokutu vo výške do 331 €.

Veríme, že všetci vlastníci nehnuteľností si splnia povinnosť stanovenú zákonom a v čo najkratšej dobe pripoja svoju nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu a verejný vodovod.

Podrobnejšie informácie k pripojeniu Vám poskytnú zamestnanci Zákazníckeho centra v Čadci. Pre zjednodušenie administratívnej záťaže vlastníkov nehnuteľností budú určení pracovníci obce/mesta pomáhať s vyplnením tlačiva „Žiadosť o pripojenie novej kanalizačnej/vodovodnej prípojky na verejnú kanalizáciu/vodovod“ a príslušných príloh, ktoré následne obec/mesto odovzdá na Zákaznícke centrum v Čadci.