Vodné a stočné - úhrady

Platí sa prenájom vodomeru?

2018-12-29T21:21:46+01:00

Vodomer je vo vlastníctve Severoslovenských vodární a kanalizácií, a.s. a prenájom vodomeru nie je spoplatnený.

Platí sa prenájom vodomeru?2018-12-29T21:21:46+01:00

Je možné poplatky za vodné a stočné deliť na viac faktúr, ak existujú viacerí vlastníci nehnuteľnosti (napr. ak deti zdedili dom po rodičoch)?

2018-12-29T21:19:23+01:00

Poplatky za poskytované služby (vodné a stočné) nie je možné deliť na viacero faktúr ani vlastníkov nehnuteľnosti. Zmluva sa uzatvára s jedným  vlastníkom nehnuteľnosti, na ktorého sa vystavujú faktúry. Rozpočítanie medzi vlastníkov je v kompetencii spoluvlastníkov.

Je možné poplatky za vodné a stočné deliť na viac faktúr, ak existujú viacerí vlastníci nehnuteľnosti (napr. ak deti zdedili dom po rodičoch)?2018-12-29T21:19:23+01:00

Ako riešiť rozdiel v spotrebe pitnej vody medzi fakturačným vodomerom a súčtom podružných vodomerov.

2018-12-29T21:15:58+01:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. fakturuje spotrebu podľa vodomeru umiestneného spravidla na päte domu. Riešenie rozdielov medzi súčtom podružných vodomerov a hlavného vodomera je mimo našej kompetencie.

Ako riešiť rozdiel v spotrebe pitnej vody medzi fakturačným vodomerom a súčtom podružných vodomerov.2018-12-29T21:15:58+01:00

Podľa čoho sa fakturuje stočné?

2018-12-29T21:14:14+01:00

Množstvo vody odvedenej  sa fakturuje spravidla podľa množstva vody  dodanej alebo smernými číslami spotreby vody.  Odobraté množstvo vody (vodné) sa určuje podľa vodomeru.

Podľa čoho sa fakturuje stočné?2018-12-29T21:14:14+01:00

Dostal/a som upomienku a pritom som faktúru uhradil/a. Ako mám postupovať?

2022-06-28T13:48:16+02:00

Upomienky sa generujú k príslušnému dátumu. Ak v tom čase nie je platba na účte spoločnosti, systém vygeneruje faktúru ako neuhradenú a spracuje upomienku. Informáciu o overení úhrady adresujte písomne na adresu Severoslovenských vodární a kanalizácií, a.s., alebo na e-mailovú adresu: podatelna@sevak.sk

Dostal/a som upomienku a pritom som faktúru uhradil/a. Ako mám postupovať?2022-06-28T13:48:16+02:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Telefón: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29
Go to Top