Vážení odberatelia,

dodávka vody verejným vodovodom a odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou je v súlade s právnymi predpismi spoplatnená služba. Registrujeme nekalé praktiky niektorých spoluobčanov, ktorí sú pripojení „na čierno“ a tým sa vyhýbajú platbám za túto službu. Naša spoločnosť privíta akékoľvek informácie o vlastníkoch nehnuteľností, ktorí sú neoprávnene napojení na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu príp. iné informácie týkajúce sa neoprávnenej činnosti súvisiacej so službami poskytovanými našou spoločnosťou so zaručením anonymity odosielateľa. Cieľom je ochrana poctivých odberateľov, ktorí si svoje povinnosti riadne plnia. Ak máte vedomosť o nekalých praktikách, prosím vyplňte a zašlite nám tento formulár.

    Miesto a identifikačné údaje neoprávneného odberu vody, vypúšťanie odpadovej vody, príp. inej neoprávnenej činnosti
    Na uvedenej adrese vlastník nehnuteľnosti:
    Položky označené (*) sú povinné


    Informácie o spracúvaní osobných údajov sa nachádzajú na odkaze:

    STOP NEPOCTIVCOM Informácie o spracúvaní osobných údajov