Odhláška – ukončenie zmluvy/odberu

Odberateľ predloží na SEVAK nasledovné doklady:

SubjektDoklady
Domácnosti (fyzické osoby)
Ostatní odberatelia (právnické osoby)
Odhláška k dodávke vody, odvádzaniu odpadových vôd s uvedením stavu vodomeru + foto vodomeru a dátumom ukončenia odberu, ktorý je dohodnutý s novým odberateľom
Doklady o zmene vlastníctva (výpis z katastra nehnuteľností, kúpna zmluva a pod.)
Úhrada nezaplatených faktúr a iných pohľadávok
Prihláška k dodávke vody, odvádzaniu odpadových vôd novým odberateľom

PRIHLÁŠKA (nový odberateľ) k uzatvoreniu zmluvy/odberu

Odberateľ predloží na SEVAK nasledovné doklady:

SubjektDoklady
Domácnosti (fyzické osoby)Prihláška k dodávke vody, odvádzaniu odpadových vôd vyplnená a podpísaná s uvedením stavu vodomeru + foto vodomeru a dátumom začatia odberu, ktorý je dohodnutý s pôvodným odberateľom
Doklad totožnosti (fotokópia)
Doklad o vlastníctve nehnuteľnosti (list vlastníctva, kúpna zmluva, darovacia zmluva, rozhodnutie o dedičstve, návrh na povolenie vkladu do katastra a pod.)
Plná moc (notársky overená), ak nehnuteľnosť vlastnia viacerí spoluvlastníci
Prílohy podľa potreby
Ostatní odberatelia (právnické osoby)Doklad o oprávnení podnikať aktuálny (výpis z obchodného registra, živnostenského registra, zriaďovacia listina a pod.)
Prihláška k dodávke vody, odvádzaniu odpadových vôd vyplnená a podpísaná s uvedením stavu vodomeru + foto vodomeru a dátumom začatia odberu dohodnutom s pôvodným odberateľom
Doklad o vlastníctve nehnuteľnosti (list vlastníctva, kúpna zmluva, darovacia zmluva, návrh na povolenie vkladu do katastra a pod.)
Bankové spojenie (bankový ústav a číslo účtu)
Doklady k IČO, DIČ, IČ DPH
Plná moc, ak nehnuteľnosť vlastnia viacerí spoluvlastníci alebo odberateľa zastupuje splnomocnená osoba
Prílohy podľa potreby

Zmena, doplnenie údajov (neslúži na zmenu odberateľa)

Uprednostňujeme elektronickú komunikáciu: podatelna@sevak.sk
Pri komunikácii odporúčame uviesť telefonický kontakt, v prípade potreby doplňujúcich informácií.

SubjektZmena, doplnenieDoklad
Domácnosti (fyzické osoby)Zmena priezviskaDoklad totožnosti + sobášny list (fotokópia)
Zmena priezviskaPísomné oznámenie odberateľa
Zmena zasielacej (korešpondenčnej adresy)Písomné oznámenie odberateľa
Zmena spôsobu platbyPísomné oznámenie odberateľa
Zmena výšky preddavkovej platbyPísomné oznámenie s navrhovanou výškou preddavku
Ostatní odberatelia (právnické osoby)Zmena obchodného mena (bez zmeny IČO)Písomné oznámenie odberateľa + výpis z obchodného, živnostenského registra
Zmena kontaktných údajov
Písomné oznámenie odberateľa
Zmena zasielacej (korešpondenčnej adresy)Písomné oznámenie odberateľa
Doplnenie IČ DPHPísomné oznámenie odberateľa + Doklad o pridelení IČ DPH
Zrušenie IČ DPHPísomné oznámenie odberateľa
Zmena zmluvne určeného platcuPísomné oznámenie odberateľa + nájomná zmluva
Zmena bankového spojenia (bankový ústav a číslo účtu)Písomné oznámenie odberateľa
Zmena spôsobu platbyPísomné oznámenie odberateľa
Zmena výšky preddavkuPísomné oznámenie s navrhovanou výškou preddavku

Na základe predložených dokumentov/dokladov SEVAK vykoná úpravy na strane odberateľa, v prípade potreby upraví zmluvné podmienky a predloží odberateľovi na potvrdenie príslušné dokumenty.