Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. (ďalej SEVAK) ako prevádzkovateľ verejného vodovodu a verejnej kanalizácie má právo vykonať prerušenie alebo obmedzenie dodávky vody z verejného vodovodu alebo odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou. Podmienky a povinnosti prerušenia alebo obmedzenia sú uvedené v § 32 zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách č. 442/2002 Z. z. v platnom znení.

Postup pri prerušení alebo obmedzení dodávky vody z verejného vodovodu alebo odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou z dôvodu neplnenia si povinnosti odberateľom.

1. Výzva k odstráneniu nedostatkov, úhrade faktúry, oznámenie o prerušení dodávky vody a odvádzania odpadových vôd.

V prípade, že platba nie je pripísaná na účet dodávateľa v lehote splatnosti, najneskôr však do 30 dní po lehote splatnosti, môže dodávateľ prerušiť/obmedziť dodávku vody alebo odvádzanie odpadových vôd. SEVAK zašle spravidla SMS na úhradu faktúry za vodné a stočné. Následne písomne vyzve odberateľa doporučeným listom k úhrade faktúry, odstráneniu nedostatkov a určí náhradný termín na splnenie povinnosti. Výzva súčasne obsahuje oznámenie o prerušení dodávky vody a odvádzania odpadových vôd. Neprevzatie výzvy nie je dôvodom na neprerušenie dodávky vody alebo odvádzania odpadových vôd.
V prípade iných nedostatkov SEVAK vyzve odberateľa na ich odstránenie spravidla s uvedením lehoty plnenia.

2. Kontrola úhrady faktúry, odstránenia nedostatkov

Ak odberateľ faktúru neuhradí alebo neodstráni nedostatky, pristúpi SEVAK k prerušeniu alebo obmedzeniu dodávky vody alebo odvádzania odpadových vôd na základe oznámenia uvedeného v bode 1)

3. Obnovenie dodávky vody a odvádzania odpadových vôd.

Obnovenie dodávky vody alebo odvádzania odpadových vôd vykoná SEVAK až po úhrade faktúry pripísaním platby na účet SEVAK-u, odstránení nedostatkov odberateľom a po uhradení úkonu prerušenia podľa platného cenníka SEVAK-u. Obnovenie dodávky vody, odvádzania odpadových vôd SEVAK vykoná najneskôr do 48 hodín od úhrady v pracovných dňoch od 8:00 h do 14:00 h.