Včasné odstránenie poruchy ušetrí peniaze

Čo robiť, ak odberateľ po odpočte alebo po doručení faktúry zistí vysoký stav na vodomere.

1) Bezodkladne skontroluje stav na vodomere. Vo väčšine prípadov nie je príčinou chyba vodomeru. Odporúčame minimalizovať čas venovaný spochybňovaniu stavu na meradle a množstvu vody dodanej, počas ktorého naďalej dochádza k zbytočnému úniku vody. V 99 % pri preskúšaní meradla autorizovanou osobou meradlo vyhovuje požiadavkám stanoveným zákonom.
2) Ak stav na vodomere zodpovedá skutočnosti, zabezpečte lokalizáciu úniku vody.
3) Bezodkladne odstráňte únik vody uzatvorením ventilu na vodovodnej prípojke.

Indikátory poruchy

  • zvýšenie spotreby vody, je potrebné preveriť či je príčinou porucha na vodovodnej prípojke a to zatvorením všetkých zariadení v nehnuteľnosti, ktoré odoberajú vodu a vykonaním  kontroly ukazovateľov na ciferníkoch, ktoré načítavajú objemové hodnoty. Ak sa ukazovateľ na ciferníku otáča je potrebné preveriť únik vody na vodovodnej prípojke a vnútorných rozvodoch. Vodomer – zaznamenáva množstvo vody dodanej pričom nie je dôležité či je spotrebovaná, alebo vytiekla z dôvodu poruchy. Vo výnimočných prípadoch môže dôjsť k poruche vodomeru – nesprávne zaznamenávanie množstva vody dodanej. Nesprávne zaznamenávanie spotreby musí byť preukázané preskúšaním vodomeru autorizovanou osobou, o ktoré má právo požiadať odberateľ SEVAK.
  • zníženie tlaku vody v rozvodoch, ktorý spôsobuje veľký únik vody, ktorá uniká mimo rozvodov vody
  • viditeľné priesaky vody, ktorá vyteká z poruchy, podmočenie nehnuteľnosti, pozemku
  • zvukové prejavy úniku vody

Kto zisťuje poruchu

Poruchu na vodovodnej prípojke zisťuje odberateľ, a zabezpečuje aj jej včasné odstránenie na vlastné náklady. SEVAK skontroluje vizuálne vodomer, plomby, správne osadenie vodomeru. Nie je oprávnený ani kompetentný na zisťovanie poruchy po trase vodovodnej prípojky a vnútorných rozvodov.

Fakturácia vody dodanej/odvedenej pri poruche

Úprava vodného

Pretože miestom plnenia je bod napojenia vodovodnej prípojky na verejný vodovod a vodovodná prípojka je vo vlastníctve odberateľa, ktorý zabezpečuje jej opravu a údržbu, SEVAK fakturuje vodu dodanú podľa údajov zaznamenaných na vodomere.

Úprava stočného

Ak odberné miesto je napojené na verejnú kanalizáciu a voda z poruchy preukázateľne nevtekala do verejnej kanalizácie, SEVAK po predložení hodnoverných dokladov na základe posúdenia môže upraviť množstvo vody odvedenej do verejnej kanalizácie.