1) Žiadateľ zabezpečí, vytýčenie sietí, rozkopové povolenie, zemné práce, odkopanie verejného vodovodu v bode budúceho napojenia po oboch stranách min. 50cm (t.j. 100cm min.) a vykope ryhu o rozmeroch: šírka min. 50 cm a dĺžka od verejného vodovodu po vodomernú šachtu. Miesto, trasa a hĺbka je stanovená v projektovej dokumentácii. Rúru HDPE podľa projektu dodá dodávateľ, pokiaľ sa nedohodne inak.

2) Dodávateľ v termíne vopred dohodnutom s odberateľom (t.j. deň a približná hodina) zriadi pripojenie na verejný vodovod spravidla navrtavacím pásom s uzáverom. Pripojenie je súčasťou verejného vodovodu a je vo vlastníctve dodávateľa. Dodávateľ vykoná montážne práce súvisiace s pripojením na verejný vodovod vrátane materiálu. V prípade, že žiadateľovi nevyhovuje termín realizácie pripojenia na verejný vodovod dohodnutý s dodávateľom, oznámi túto skutočnosť dodávateľovi min.7 pracovných dní vopred. V opačnom prípade bude dodávateľ fakturovať žiadateľovi všetky náklady z toho vyplývajúce.

3) Žiadateľ zabezpečí zasypanie dna ryhy pod vodovodnou prípojkou vrstvou zhutneného pieskového lôžka príp. štrkopiesku.

4) Žiadateľ zabezpečí osadenie vodomernej šachty. Parametre osadenia, druh vodomernej šachty určuje projektová dokumentácia. Pri použití betónovej vodomernej šachty, musí mať šachta minimálnu svetlú výšku pracovného priestoru 1300mm, minimálne vnútorné pôdorysné rozmery 1200x1000mm, vstup do šachty musí byť riešený cez štvorcový komín 600 x 600 mm, resp. kruhový 600 mm s minimálnou výškou zodpovedajúcou 400mm zásypu stropu šachty zeminou. Komín musí byť vybavený poklopom o minimálnych rozmeroch 600 x 600 mm (celková výška šachty cca 1800-1900 mm). Vo vnútri šachty musí byť osadený oceľový rebrík. Pri použití plastovej vodomernej šachty musí mať šachta vnútorný priemer min. 1100mm, svetlú výšku pracovného priestoru min. 1300mm a celkovú výšku cca1500 mm. Pre zabezpečenie nezamŕzajúcej hĺbky musí byť šachta v teréne osadená tak, že bude zasypaná až po hornú úroveň vstupného komína. Neprípustné je použitie akéhokoľvek ponúkaného typu stojanovej vodomernej šachty v obchodnej sieti (t.j. šachty, ktorá je rozmerovo a konštrukčne určená na montáž vodomeru len z vonkajšieho priestoru). Vodomerná šachta musí byť odvodnená, vetrateľná a bezpečne prístupná a musí spĺňať kritéria pre ochranu a bezpečnosť zdravia pri práci. Vodomerná šachta je vo vlastníctve žiadateľa

5) Dodávateľ do vodomernej šachty, ktorá musí spĺňať podmienky stanovené v projektovej dokumentácii (parametre, oceľový rebrík a pod.) osadí vodomernú zostavu na vodovodnú prípojku. Vodomerná zostava bez závitového pripojenia je majetkom odberateľa. Závitové pripojenie je majetkom SEVAK-u.

6) Dodávateľ do vodomernej zostavy osadí vodomer, ktorý je príslušenstvom verejného vodovodu a je vo vlastníctve dodávateľa.

7) Žiadateľ zabezpečí obsyp veľkosť zrna materiálu max. 8 mm vodovodnej prípojky, šachty pripojenia a úpravu terénu, vozovky do pôvodného stavu.

8) Žiadateľ svojim podpisom potvrdzuje Zmluvu o vykonaní prác a služieb a výkaz prác, Montážny lístok na vodomer.

9) Dodávateľ za zriadenie pripojenia vystaví faktúru v súlade s aktuálnym Cenníkom výkonov a služieb, ktorú žiadateľ uhradí.

10) Vodovodná prípojka je od bodu napojenia na verejný vodovod vo vlastníctve žiadateľa/odberateľa, ktorý zabezpečuje na vlastné náklady opravy, údržbu a pod.

11) Odo dňa pripojenia na verejný vodovod dodávateľ uzatvorí zmluvu a bude fakturovať množstvo vody dodanej z verejného vodovodu

12) Dodávateľ môže odmietnuť zriadenie pripojenia a požadovať úhradu nákladov, ak nie sú dodržané podmienky stanovené v projektovej dokumentácii a vyjadrení dodávateľa k projektovej dokumentácii.

13) Vysporiadanie vlastníckych a spoluvlastníckych vzťahov zabezpečuje výhradne žiadateľ.