Vody z povrchového odtoku sú vody z atmosférických zrážok, ktoré sú odvádzané verejnou kanalizáciou. Spôsob výpočtu množstva vôd z povrchového odtoku z nehnuteľnosti odvádzaných do verejnej kanalizácie a ďalšie podmienky stanovuje zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách č. 442/2002 Z.z. v platnom znení a Vyhláška MŽP SR č. 397/2003 Z.z.

1. Voda z povrchového odtoku sa môže odvádzať z nehnuteľnosti priamo do verejnej kanalizácie

a) kanalizačnou prípojkou,
b) voľným povrchovým odtokom cez dažďové vpuste.

2. Ak nie je množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie merané, ich množstvo sa pre jednotlivé druhy plôch tvoriacich nehnuteľnosť vypočíta podľa vzorca Q = Hz.Sr

Q – množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie
Hz – dlhodobý úhrnu zrážok pre danú lokalitu podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu
Sr – redukovaná plocha vypočítaná podľa vzorca Sr = S . Ψ
S – veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody odtekajú do verejnej kanalizácie
Ψ- súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy

3. Súčiniteľ odtoku (Ψ) je stanovený horeuvedenou Vyhláškou nasledovne:

a) kategória A zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy) súčiniteľ odtoku 0,9
b) kategória B čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby s vyškárované pieskom, štrkom, zatrávnené plochy a zatrávnené strechy a pod.) súčiniteľ odtoku 0,4
c) kategória C dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) súčiniteľ odtoku 0,05

4. Producent je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie informácie o veľkosti plôch jednotlivých kategórií. Ak tieto údaje producent neposkytne, prevádzkovateľ verejnej kanalizácie má právo určiť celkovú plochu nehnuteľnosti odhadom a túto plochu zaradiť do kategórie A.

5. Spôsob výpočtu množstva odvedených vôd z povrchového odtoku je uvedený v zmluve.

6. Odvádzanie vôd z povrchového odtoku je spoplatnené vo výške ceny stočného, ktoré je stanovené v cenníku dodávateľa v súlade s rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Zákaz vypúšťania zrážkových vôd do splaškovej verejnej kanalizácie

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. zakazuje občanom vypúšťanie zrážkových vôd do splaškovej verejnej kanalizácie. Viac informácií nájdete v priloženom dokumente.

Zakaz_vypust_text