Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., (ďalej SEVAK), Vám ponúkajú v rámci poskytovaných služieb zasielanie ELEKTRONICKÝCH FAKTÚR
1. ELEKTRONICKÁ FAKTÚRA

1.1. Výhody zasielania elektronickej faktúry:
a) rýchle a bezpečné doručenie faktúry na správnu adresu
b) zníženie rizika straty faktúry pri doručovaní poštovou službou
c) zvýšenie prehľadnosti a dostupnosť faktúr v elektronickej forme
d) faktúra sa považuje za plnohodnotný daňový doklad
e) skrátenie času na riešenie nezrovnalostí vo faktúre
f) ochrana životného prostredia znížením nárokov súvisiacich s tlačou a distribúciou faktúry

1.2. Podmienky pre zasielanie elektronickej faktúry
a) Odberateľ/producent podľa zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z.z. v platnom znení (ďalej zákon) na základe potvrdenia „Žiadosti o zasielanie elektronickej faktúry” (ďalej „Žiadosť”) súhlasí s tým, že spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. (ďalej dodávateľ) bude zasielať elektronické faktúry za poskytované služby vo formáte PDF prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu uvedenú v „Žiadosti”.
b) Elektronická faktúra je plnohodnotnou náhradou faktúry v papierovej forme.
c) Elektronická faktúra je faktúra, ktorá obsahuje všetky náležitosti stanovené zákonom.
d) Odberateľ/producent vyhlasuje, že má výlučný prístup k e-mailovej adrese a berie na vedomie, že uvedené údaje sú predmetom obchodného tajomstva a že je povinnosť toto obchodné tajomstvo zachovávať. Odberateľ/producent súčasne akceptuje, že elektronická faktúra nie je nijako chránená t.j. nie je zaheslovaná ani zašifrovaná.
e) Dodávateľ nezodpovedá za poškodenie alebo stratu údajov spôsobených pri elektronickom prenose.
f) Odberateľ/producent súhlasí, že v prípade pochybností sa elektronická faktúra považuje za doručenú po uplynutí troch dní odo dňa preukázateľného odoslania dokladu odberateľovi/producentovi. V prípade, ak odberateľ/producent neprijme elektronickú faktúru v obvyklom čase, je povinný oznámiť túto skutočnosť dodávateľovi. V prípade, že dodávateľ neprijme oznámenie, považuje elektronickú faktúru za doručenú.
g) Odberateľ/producent sa zaväzuje bezodkladne oznámiť dodávateľovi zmenu e-mailovej adresy príp. akékoľvek zmeny, ktoré môžu mať vplyv na doručovanie elektronickej faktúry podľa týchto podmienok.
h) Súhlas so zasielaním elektronickej faktúry nadobúda platnosť dňom podpisu „Žiadosti o zasielanie elektronickej faktúry“ odberateľom /producentom a udeľuje sa na dobu neurčitú. Odberateľ/producent je oprávnený udelený súhlas odvolať písomnou formou adresovanou dodávateľovi.
i) Odberateľ /producent vyhlasuje, že súhlasí s obsahom „Podmienok na zasielanie elektronickej faktúry“ (ďalej „Podmienky“) s ktorými sa oboznámil a plne im porozumel. Tieto „Podmienky“ tvoria nedeliteľnú súčasť „Žiadosti o zasielanie elektronickej faktúry“.

1.3. Informácie k  Žiadosti na zasielanie elektronickej faktúry:
a) Elektronická faktúra bude aktivovaná pre všetky odberné miesta podľa čísla zmluvy.
b) V prípade, že odberateľ požaduje zriadiť elektronické faktúry na viac zmlúv (odberateľ má väčší počet odberných miest), je potrebné vypísať „Žiadosť na zasielanie elektronickej faktúry“ podľa počtu uzatvorených zmlúv .
c) Podpísaním Žiadosti na zasielanie elektronickej faktúry odberateľ/producent vyjadruje Súhlas so zasielaním elektronickej faktúry a Súhlas s Podmienkami pre zasielanie elektronickej faktúry, s ktorými sa oboznámil a plne im porozumel. Na znak slobodnej vôle, dobrovoľného a slobodného súhlasu Žiadosť podpisuje.
d) Všetky dokumenty, ktoré súvisia so zasielaním elektronickej faktúry tvoria nedeliteľnú súčasť zmluvy na dodávku vody verejným vodovodom a/alebo na odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou.

Žiadosť o zasielanie elektronickej faktúry

  Identifikačné údaje odberateľa/producenta
  súhlasím so zasielaním elektronickej faktúry (*)
  súhlasím s podmienkami pre zasielanie elektronickej faktúry (*)  V prípade, že Vám nebude doručená  e-mailovú správa o prijatí Vášho formulára, prosím kontaktujte spoločnosť SEVAK e-mailom: podatelna@sevak.sk

  1) Elektronická faktúra bude aktivovaná pre všetky odberné miesta podľa čísla zmluvy.
  2) V prípade, že odberateľ požaduje zriadiť elektronické faktúry na viac zmlúv (odberateľ má väčší počet odberných miest) , je potrebné vypísať formulár „Žiadosť na zasielanie elektronickej faktúry“ podľa počtu zmlúv uzatvorených našou spoločnosťou.
  3) Vypísaním tejto Žiadosti odberateľ/producent vyjadruje Súhlas so zasielaním elektronickej faktúry a Súhlas s Podmienkami pre zasielanie elektronickej faktúry, s ktorými sa oboznámil a plne im porozumel. Na znak slobodnej vôle, dobrovoľného a slobodného súhlasu tento formulár odosiela dodávateľovi.
  4) Všetky dokumenty, ktoré súvisia so zasielaním elektronickej faktúry tvoria nedeliteľnú súčasť zmluvy na dodávku vody verejným vodovodom a/alebo na odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou.