Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. (SEVAK) z dôvodu mimoriadneho záujmu predlžuje platnosť zjednodušeného postupu pripojenia na verejnú kanalizáciu (VK), verejný vodovod (VV)  a to do 31.10.2024. Využiť predĺženie platnosti zjednodušeného postupu  je možné v opodstatnených prípadoch a  len vtedy, ak obec nerozhodla o kratšom termíne, z pôvodnej lehoty uvedenej v Metodickej príručke t.j. do 2 -och rokov odo dňa zaslania Výzvy na pripojenie nehnuteľnosti na VK, VV.

Možnosť využitia zjednodušeného postupu sa vzťahuje výhradne na vlastníkov nehnuteľnosti, ktorým bolo vybudované odbočenie na VK, VV v rámci stavby Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce.

Dovoľujeme si upozorniť vlastníkov na poslednú možnosť pripojenia na VV a VK bez ďalších výdavkov.

Po uplynutí  vyššie uvedeného termínu musí vlastník nehnuteľnosti požiadať SEVAK o stanovenie technických podmienok pripojenia – bod napojenia a následne predložiť projektovú dokumentáciu na vodovodnú/kanalizačnú prípojku, vyjadrenie SEVAK-u k projektovej dokumentácii, stanovisko stavebného úradu, čo pre vlastníka predstavuje ďalšie náklady a čas.

Všetky potrebné informácie k pripojeniu nájdete TU