Spoločnosť Severoslovenské vodárne  a kanalizácie, a.s. (ďalej „SEVAK“), v súvislosti s vyhlásením generálneho pardonu, s cieľom podrobnejšieho upresnenia, informácií, objasnenia predmetu generálneho pardonu a ľahšej orientácie a pomoci v posúdení skutkového stavu a ďalšom postupe predkladá nasledovné informácie:

GENERÁLNY PARDON SA VZŤAHUJE

Generálny pardon sa vzťahuje na vlastníka nehnuteľnosti, ak:

a) vypúšťa odpadovú vodu do verejnej kanalizácie v prevádzke SEVAK-u, t.j. SEVAK mu poskytuje službu odvedenia odpadovej vody;
b) nemá so SEVAK-om uzatvorenú zmluvu o odvádzaní odpadových vôd.

GENERÁLNY PARDON SA NEVZŤAHUJE

Generálny pardon sa nevzťahuje na vlastníka nehnuteľnosti, ak je splnená jedna z nasledovných podmienok:

 1. Nie je pripojený na verejnú kanalizáciu
  a) z dôvodu, že nemá vytvorené podmienky na pripojenie na verejnú kanalizáciu t.j. v blízkosti nehnuteľnosti sa verejná kanalizácia nenachádza;
  b) používa domovú ČOV, ktorá má platné povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy na iný spôsob nakladania s vodami (platnosť povolenia 10 rokov, ak sa jedná o vypúšťanie do povrchového toku, 4 roky ak sa jedná o vypúšťanie do podzemnej vody);
  c) z dôvodu nevysporiadaných vlastníckych vzťahov (trasovanie kanalizačnej prípojky cez cudzie pozemky, spoluvlastnícky podiel nehnuteľnosti, umiestnenie kanalizačnej šachty na cudzom pozemku a pod.);
  d) z dôvodu, že to nie je technicky možné resp. je náročné (vedenie trasy kanalizačnej prípojky pod vodný tok, cestu, železničné koľajisko a pod.)
  e) nevypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie (využíva suchú toaletu, žumpu a pod.).
 2. Má preukázateľne uzatvorenú zmluvu na odvádzanie odpadovej vody a platí stočné.
 3. Generálny pardon sa nevzťahuje na vlastníka nehnuteľnosti, v prípade ak sa jedná o rozpracované a nové pripojenia na verejnú kanalizáciu, ktoré sú vybavované v štandardnom režime podľa existujúceho postupu.

Ak nie ste si istí, či sa na Vás generálny pardon vzťahuje alebo nevzťahuje, môžete nás kontaktovať na tel. č. +421 41 707 17 11, alebo e mailom na adrese generalnypardon@sevak.sk, ktorá je zriadená výhradne pre otázky súvisiace s generálnym pardonom. Dovoľujeme si Vám odporučiť  e mailovú komunikáciu.

Z dôvodu vysokého záujmu z radov verejnosti o využitie generálneho pardonu Vás prosíme o zhovievavosť a trpezlivosť. Uisťujeme Vás, že všetky e-maily vybavujeme priebežne podľa kapacitných možností našich zamestnancov. Ďakujeme za pochopenie.

Bližšie informácie o generálnom pardone nájdete TU.