Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. oznamuje, že z dôvodu mimoriadneho záujmu predlžuje platnosť udeleného generálneho pardonu pre producentov, ktorí sa neoprávnene pripojili na verejnú kanalizáciu a neoprávnene bez uzatvorenej zmluvy o odvádzaní odpadových vôd vypúšťajú odpadovú vodu do verejnej kanalizácie, čím porušili § 25 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a dopustili sa tým správneho deliktu resp. priestupku.

Generálny pardon voči producentom neoprávnene pripojeným na verejnú kanalizáciu v správe spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. sa začal uplatňovať  od 01.01.2024 a jeho platnosť trvá do 30.04.2024 vrátane.

Pre účely otázok, žiadostí o informácie alebo požiadaviek, týkajúcich sa generálneho pardonu je vytvorená e mailová adresa generalnypardon@sevak.sk

Naďalej nás môžete kontaktovať aj na e mailovej adrese podatelna@sevak.sk

Celé znenie vyhlásenia generálneho pardonu nájdete TU

Postup pre odberateľov na odstránenie protiprávneho konania nájdete TU

Prílohy uvedené v postupe pre odberateľov si môžete stiahnuť na nižšie uvedených odkazoch.
Upozornenie: nižšie uvedené prílohy slúžia výlučne pre využitie generálneho pardonu!

Žiadosť o pripojenie na VK

Katastrálna mapa so zákresom trasy kanalizačnej prípojky a umiestnenia kanalizačnej šachty

Nahlásenie stavu na meradle

Smerné čísla spotreby vody s uvedením počtu osôb užívajúcich nehnuteľnosť

Informácie o výhodách využitia generálneho pardonu a pripojenia na verejnú kanalizáciu nájdete TU

Ak neviete, či platíte za odvedenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou, informáciu o tom, kde údaj zistíte nájdete TU

Veríme, že s cieľom vyhnúť sa zvýšeným poplatkom a pokutám, využijete možnosť legalizácie pripojenia uzatvorením zmluvného vzťahu. Naše zákaznícke centrá sú Vám k dispozícii.