EÚ fondy

Stavba „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča“

2023-05-10T10:55:09+02:00

Stavba bola financovaná z Kohézneho fondu EÚ, štátneho rozpočtu SR a z finančných zdrojov konečného prijímateľa, spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. Žilina v rámci Operačného programu Životné prostredie, prioritná os 1 – Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd, ktorý je zameraný na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou a odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ. Výstavbou bolo dotknuté mesto Bytča – mestské časti Malá Bytča a Hliník nad Váhom a obce Kotešová, Veľké Rovné, Kolárovice, Petrovice, Hvozdnica a Štiavnik. V rámci stavby bola zrekonštruovaná a intenzifikovaná čistiareň odpadových vôd v Bytči a vybudovaná verejná [...]

Stavba „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča“2023-05-10T10:55:09+02:00

Stavba „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Dolné Kysuce“

2022-01-13T10:41:35+01:00

Stavba Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Dolné Kysuce, ktorá bola spolufinancovaná z Kohézneho fondu EÚ, štátneho rozpočtu SR a z finančných zdrojov konečného prijímateľa - Severoslovenských vodární a kanalizácií, a.s. v rámci Operačného programu Životné prostredie, operačný cieľ - „Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ“. V rámci stavby bola zrekonštruovaná ČOV v Kysuckom Novom Meste, zrealizovaná výstavba kanalizačnej siete v meste Kysucké Nové Mesto a v obciach Nesluša, Povina, Radoľa o celkovej dĺžke 28 240,29 m, 10 čerpacích staníc a 1 106 domových prípojok. Hlavným cieľom projektu bolo odvádzanie a čistenie [...]

Stavba „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Dolné Kysuce“2022-01-13T10:41:35+01:00

Stavba „Verejná kanalizácia Rajec – rekonštrukcia stokovej siete a ČOV“

2023-05-10T10:53:13+02:00

Stavba „Verejná kanalizácia Rajec – rekonštrukcia stokovej siete a ČOV“, bola spolufinancovaná z Kohézneho fondu Európskej únie, zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a zo zdrojov konečného prijímateľa - Severoslovenských vodární a kanalizácií, a.s. Žilina v rámci Operačného programu Životné prostredie. Rekonštrukciou ČOV sa zabezpečil súlad s limitnými hodnotami na vypúšťanie pre napojenú aglomeráciu s vyšším počtom obyvateľov, čím bola zohľadnená možnosť budúceho napojenie aj ďalších priľahlých obcí regiónu. Kapacita ČOV je  15 117 EO (ekvivalentných obyvateľov). V rámci realizácie projektu sa rozšírila stoková sieť o 1,73 km. Počet kanalizačných prípojok: 117 Rekonštrukcia ČOV obsahovala: 1) intenzifikáciu mechanického predčistenia 2) vybudovanie [...]

Stavba „Verejná kanalizácia Rajec – rekonštrukcia stokovej siete a ČOV“2023-05-10T10:53:13+02:00

Stavba „Žilina -Trnové – kanalizácia“

2023-05-10T10:53:51+02:00

Stavba „Žilina -Trnové – kanalizácia“ bola spolufinancovaná z Kohézneho fondu Európskej únie, zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a zo zdrojov konečného prijímateľa - Severoslovenských vodární a kanalizácií, a.s. Žilina v rámci Operačného programu Životné prostredie. Projektant: SVS – projekcia, spol. s r.o. Vrútky Dodávateľ: „Konzorcium Trnové – kanalizácia“ Stavebný dozor: MIU spol. s. r. o. Žilina Investičné náklady: 6 297 185,15 EUR Termíny realizácie: 03/2010 - 03/2013 V rámci projektu bolo v mestských častiach Žiliny - Trnové a Rosinky zrealizovaných: •    dĺžka kanalizácie - 14 120 m •    počet kanalizačných prípojok - 911 Stavba je ukončená, skolaudovaná. [...]

Stavba „Žilina -Trnové – kanalizácia“2023-05-10T10:53:51+02:00

Stavba „S ČOV Žilina – intenzifikácia“

2023-05-10T10:54:35+02:00

Stavba S ČOV Žilina - Intenzifikácia, bola spolufinancovaná z Kohézneho fondu EÚ, štátneho rozpočtu SR a z finančných zdrojov konečného prijímateľa - Severoslovenských vodární a kanalizácií, a.s. v rámci Operačného programu Životné prostredie, operačný cieľ - „Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ“. V rámci realizácie stavby sa intenzifikovali tieto stupne S ČOV Žilina: - mechanický stupeň, - biologický stupeň a s nimi súvisiace stavebné objekty a prevádzkové súbory. Intenzifikácia bola zameraná na zvýšené odstraňovanie dusíka a fosforu, pre zaistenie plnenia limitov na odtoku ČOV v súlade s požiadavkami Európskej a Slovenskej legislatívy. Stavbou „SČOV [...]

Stavba „S ČOV Žilina – intenzifikácia“2023-05-10T10:54:35+02:00

Stavba „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce“

2023-05-10T10:57:21+02:00

Dňa 22.06.2016 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  v rámci prioritnej osi č. 1 „Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej  infraštruktúry“ z Operačného  programu Kvalita životného prostredia, uzatvorená medzi poskytovateľom Ministerstvom životného prostredia SR (v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia) a prijímateľom Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. Žilina. Ciele projektu: • zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomerácii nad 2000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ • zvýšenie spoľahlivosti úpravy vody odoberanej z veľkokapacitných zdrojov povrchových vôd v záujme zvýšenia bezpečnosti dodávky pitnej vody verejnými vodovodmi V rámci stavby bola zrekonštruovaná ČOV v [...]

Stavba „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce“2023-05-10T10:57:21+02:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Telefón: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29
Go to Top