Stavba „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Dolné Kysuce“

2017-12-14T14:43:44+01:00

Dňa 25. októbra 2011 sa uskutočnilo slávnostné zahájenie stavby Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Dolné Kysuce, ktorá bude spolufinancovaná z Kohézneho fondu EÚ, štátneho rozpočtu SR a z finančných zdrojov konečného prijímateľa - Severoslovenských vodární a kanalizácií, a.s. v rámci Operačného programu Životné prostredie, operačný cieľ - „Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ“. Zahájenia prác sa zúčastnili zástupcovia investora, zhotoviteľa, subdodávateľov, projektanta, stavebného dozora, štátnej správy, samosprávy a prevádzkovateľa. Prítomní boli aj zástupcovia médií. Existujúca čistiareň odpadových vôd (ČOV) Kysucké Nové Mesto bola vybudovaná v 60 -tych rokoch minulého storočia ako [...]

Stavba „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Dolné Kysuce“2017-12-14T14:43:44+01:00

Stavba „Verejná kanalizácia Rajec – rekonštrukcia stokovej siete a ČOV“

2017-12-14T14:43:29+01:00

Dňa 2.augusta 2010 boli zahájené práce na stavbe „Verejná kanalizácia Rajec – rekonštrukcia stokovej siete a ČOV“, ktorá je spolufinancovaná z Kohézneho fondu Európskej únie, zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a zo zdrojov konečného prijímateľa - Severoslovenských vodární a kanalizácií, a.s. Žilina v rámci Operačného programu Životné prostredie. Zahájenia prác sa zúčastnili zástupcovia investora, zhotoviteľa, stavebného dozora, mesta Rajec Verejná kanalizácia Rajec bola uvedená do prevádzky v roku 1942 . Postupne bola rozširovaná na súčasnú dĺžku 15 200 m . Odpadové vody z domácností a priemyselných podnikov sú odvádzané na mechanicko – biologickú čistiareň odpadových vôd Rajec. Súčasná kapacita ČOV [...]

Stavba „Verejná kanalizácia Rajec – rekonštrukcia stokovej siete a ČOV“2017-12-14T14:43:29+01:00

Stavba „Žilina -Trnové – kanalizácia“

2017-12-14T14:43:11+01:00

Dňa 1.marca 2010 boli zahájené práce na stavbe „Žilina -Trnové – kanalizácia“, ktorá je spolufinancovaná z Kohézneho fondu Európskej únie, zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a zo zdrojov konečného prijímateľa - Severoslovenských vodární a kanalizácií, a.s. Žilina v rámci Operačného programu Životné prostredie. Projektant : SVS – projekcia, spol. s r.o. Vrútky Dodávateľ : „Konzorcium Trnové – kanalizácia“ Stavebný dozor : MIU spol. s. r. o. Žilina Investičné náklady : 6 297 185,15 EUR Rozsah projektu : Žilina – Trnové : •    dĺžka kanalizácie a výtlačného potrubia - 12 970 m •    počet kanalizačných prípojok - 661 •    počet čerpacích [...]

Stavba „Žilina -Trnové – kanalizácia“2017-12-14T14:43:11+01:00

Stavba „S ČOV Žilina – intenzifikácia“

2017-12-14T14:42:57+01:00

Dňa 22.marca 2011, v deň, kedy si celý svet pripmenul Svetový deň vody, sa uskutočnilo slávnostné zahájenie stavby S ČOV Žilina - Intenzifikácia, ktorá bude spolufinancovaná z Kohézneho fondu EÚ, štátneho rozpočtu SR a z finančných zdrojov konečného prijímateľa - Severoslovenských vodární a kanalizácií, a.s. v rámci Operačného programu Životné prostredie, operačný cieľ - „Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ“. Zahájenia prác sa zúčastnili zástupcovia investora, zhotoviteľa, projektanta, stavebného dozora a prevádzkovateľa. Prítomní boli aj zástupcovia médií. Čistiareň odpadových vôd (ČOV) bola uvedená do prevádzky v roku 1985 ako mechanicko – biologická ČOV s [...]

Stavba „S ČOV Žilina – intenzifikácia“2017-12-14T14:42:57+01:00

Stavba „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča“

2017-12-14T14:42:45+01:00

Dňa 8.7.2014 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie stavby „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča“. Investorom stavby sú Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. Žilina, projektantom spoločnosť PÖYRY Environment, a. s. Trenčín,  zhotoviteľom je Združenie Bytča, ktoré tvoria spoločnosti ZIPP BRATISLAVA, spol. s r. o., Bratislava, VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a. s. Bratislava a VÁHOSTAV–SK, a. s. Žilina. Stavebný dozor bude vykonávať Skupina dodávateľov Dopravoprojekt, a. s. Bratislava a EUTECH, a. s. Košice. Slávnostné príhovory predniesli: Ing. Martin Húska, generálny riaditeľ sekcie enviromentálnych programov a projektov Ministerstva životného prostredia SR, Ing. Tatiana Štrbová, predsedníčka predstavenstva Severoslovenských vodární [...]

Stavba „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča“2017-12-14T14:42:45+01:00

Stavba „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce“

2017-12-14T14:42:33+01:00

Dňa 22.06.2016 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  v rámci prioritnej osi č. 1 „Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej  infraštruktúry“ z Operačného  programu Kvalita životného prostredia, uzatvorená medzi poskytovateľom Ministerstvom životného prostredia SR (v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia) a prijímateľom Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. Žilina. Ciele projektu: • zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomerácii nad 2000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ • zvýšenie spoľahlivosti úpravy vody odoberanej z veľkokapacitných zdrojov povrchových vôd v záujme zvýšenia bezpečnosti dodávky pitnej vody verejnými vodovodmi Predpokladané rozpočtové náklady: • celkové oprávnené náklady: [...]

Stavba „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce“2017-12-14T14:42:33+01:00

Profil verejného obstarávateľa

2017-12-14T14:42:22+01:00

Na podstránke uvádzame informácie o verejnom obstarávaní v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako boli uverejnené v Úradnom vestníku EÚ, resp. vo Vestníku verejného obstarávania (VVO). Názov zákazky: Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča - stavebný dozor Postup zadávania zákazky: Nadlimitná zákazka Oznámenie o vyhlásení VO vo Vestníku EÚ: súbor "Oznámenie EÚ - Bytčiansko - dozor" Oznámenie o vyhlásení VO vo Vestníku SK: súbor "Oznámenie SK - Bytčiansko - dozor" Otváranie ponúk "Ostatné": súbor "Otváranie ostatné - dozor - Bytčiansko" Otváranie ponúk "Ostatné": súbor "Otváranie ostatné [...]

Profil verejného obstarávateľa2017-12-14T14:42:22+01:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29
Go to Top