Oznamy

Havária kanalizačného potrubia na ulici 1. mája

2023-03-20T15:56:36+01:00

Dňa 20.03.2023 došlo na ulici 1. mája v Žiline, v priestore oproti autobusovému nástupišťu vpravo smerom k železnici k zborteniu stropu kanalizácie, následkom je aj poškodenie vozovky v uvedenom úseku. Zamestnanci spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. na odstránení následkov havárie intenzívne pracujú. Nakoľko ide o haváriu väčšieho rozsahu, predpoklad termínu jej odstránenia zatiaľ nevieme určiť. Informácie budeme aktualizovať. Účastníkov cestnej premávky prosíme o ohľaduplnosť počas odstraňovania následkov havárie našimi zamestnancami.

Havária kanalizačného potrubia na ulici 1. mája2023-03-20T15:56:36+01:00

Ponuka na odpredaj nehnuteľnosti

2023-03-14T10:37:37+01:00

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. ponúka na odpredaj nasledovné nehnuteľnosti v katastrálnom území Veľká Bytča: prevádzková budova súpisné číslo 400, postavená na pozemku CKN 1742/22, sklad bez súpisného čísla, postavený na pozemku CKN 1742/23, parcela CKN 1742/22 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 230 m2, parcela CKN 1742/23 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 43 m2, parcela CKN 1742/24 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1191 m2 Objekt je oplotený, so samostatným vchodom z ulice Hlinická. Je napojený na inžinierske siete (vodovod, kanalizácia, elektrická energia, plyn). Bližšie informácie a možnosť obhliadky objektu sú možné v [...]

Ponuka na odpredaj nehnuteľnosti2023-03-14T10:37:37+01:00

22. marec SVETOVÝ DEŇ VODY – ponuka na kontrolu kvality pitnej vody

2023-03-01T08:19:21+01:00

Pri príležitosti Svetového dňa vody pripravili Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. pre občanov v územnej pôsobnosti (okresy Žilina, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto) akciu 30 % zľavu na minimálny rozbor vzorky pitnej vody podľa platnej legislatívy Zľava sa vzťahuje na kategóriu – obyvateľstvo, nie podnikateľské subjekty a to na objednávky zaslané, resp. doručené v dňoch 17.03.-27.03.2023, vrátane. Bežná cena minimálneho rozboru pitnej vody je 143,27 EUR s DPH, po zľave 100,28 EUR s DPH. V cene je zahrnutý: odber vzorky vrátane dopravy z odberného miesta podľa požiadavky rozbor vzorky vody v akreditovanom laboratóriu vystavenie akreditovaného protokolu o skúške vzorky vody, [...]

22. marec SVETOVÝ DEŇ VODY – ponuka na kontrolu kvality pitnej vody2023-03-01T08:19:21+01:00

Svetový deň vody – súťaž pre školské kolektívy

2023-02-28T14:07:25+01:00

Dňa 22. marca 1992 bol vyhlásený valným zhromaždením OSN svetový deň vody. Tento deň je jedinečnou príležitosťou pripomenúť širokej verejnosti mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie života a pre rozvoj ľudskej spoločnosti. V roku 2023 roku sa OSN zameriava na urýchlenie zmien na vyriešenie krízy v oblasti vody a hygieny a to globálnou kampaňou s názvom “Be the change” (“Buď zmenou”) a povzbudzuje ľudí, aby vo svojom živote podnikli kroky na zmenu spôsobu, akým používajú, spotrebúvajú a hospodária s vodou. Na oficiálnej webovej stránke, zameranej na kampane k Svetovému dňu vody je výzva: „Tento Svetový deň vody je o urýchlení [...]

Svetový deň vody – súťaž pre školské kolektívy2023-02-28T14:07:25+01:00

Poskytovanie vyjadrení v skrátenej lehote

2023-03-01T08:22:18+01:00

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. oznamuje žiadateľom o vyjadrenia, že z kapacitných dôvodov  nebudú v období do 31.03.2023  poskytované uvedené služby v skrátenej lehote t.j. do  7 pracovných dní. Ospravedlňujeme sa za vzniknuté problémy. Ďakujeme za pochopenie.

Poskytovanie vyjadrení v skrátenej lehote2023-03-01T08:22:18+01:00

OZNAM – konzultačné hodiny pre cudzích investorov

2022-08-02T11:18:23+02:00

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. oznamuje záujemcom o konzultácie k zmluvám o prevode majetku verejných vodovodov a verejných kanalizácií a k zmluvám o zriadení vecného bremena, že konzultácie sú poskytované v dňoch: Pondelok, streda, piatok od 7,00 do 11,00 hod. a od 12,00 do 14,00 hod.   Konzultáciu je možné vopred si dohodnúť na e mailovej adrese: dana_strazovcova@sevak.sk

OZNAM – konzultačné hodiny pre cudzích investorov2022-08-02T11:18:23+02:00

Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce

2022-07-14T13:31:34+02:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. v y z ý v a j ú vlastníkov nehnuteľností na urýchlené pripojenie sa na verejný vodovod, verejnú kanalizáciu, vybudované v obciach Nová Bystrica, Stará Bystrica, Klubina, Zborov nad Bystricou, Oščadnica, Radôstka, Krásno nad Kysucou v rámci stavby „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce", spolufinancovanej z Kohézneho fondu Európskej únie. Pripojením nehnuteľnosti na verejný vodovod zabezpečíte pravidelnú dodávku kvalitnej pitnej vody do Vašej nehnuteľnosti a pripojením nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu zabezpečíte ekologickú likvidáciu odpadových vôd prostredníctvom verejnej kanalizácie. Súčasne zvýšite hodnotu nehnuteľnosti a ochranu životného prostredia. Povinnosť pripojiť sa na verejnú [...]

Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce2022-07-14T13:31:34+02:00

Realizácia prípojok počas zimného obdobia

2022-07-15T14:03:36+02:00

Z dôvodu, že počas zimného obdobia (od 01.12. do 15.03.), nie je možné dodržať technologické postupy pri montáži prípojok, spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. pripojenie ani prípojky nezriaďuje, okrem osadenia vodomeru a vodomernej zostavy. Žiadateľom odporúčame využiť toto obdobie na vybavenie administratívnej agendy, a po splnení podmienok si dohodnúť termín realizácie prípojky  po 15. marci nasledujúceho kalendárneho roka.

Realizácia prípojok počas zimného obdobia2022-07-15T14:03:36+02:00

OZNAM – zmena sídla Zákazníckeho centra v Čadci

2022-07-15T14:25:06+02:00

Oznamujeme našim zákazníkom, že Zákaznícke centrum v Čadci sídli od 01.02.2021 na novej adrese - U Kyzka 751 v Čadci. Všetky ostatné kontakty ostávajú zachované. Z dôvodu pretrvávajúcich epidemiologických opatrení je Zákaznícke centrum naďalej pre verejnosť uzatvorené. Odporúčame Vám využívať elektronickú a telefonickú komunikáciu.

OZNAM – zmena sídla Zákazníckeho centra v Čadci2022-07-15T14:25:06+02:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Telefón: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29
Go to Top