Evidencia návštev

2021-05-11T10:37:40+02:00

Osobné údaje ktoré spracúvame: Identifikačné údaje: Meno, priezvisko, titul, číslo OP, podpis. Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje: Vaše osobné údaje spracúvame na základe našich oprávnených záujmov v zmysle čl. 6 ods. 1. písm. f) GDPR na účel Vedenia knihy návštev najmä z dôvodu ochrany nášho majetku,  bezpečnosti osôb pohybujúcich sa v našich priestoroch a dohľadu nad technologickými procesmi. Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame: Údaje v knihe návštev budeme uchovávať 3 roky po roku, ktorého sa týkajú. Ste povinný nám osobné údaje poskytnúť? V prípade, ak nás navštívite ste povinný sa identifikovať na účely evidencie návštev. [...]

Evidencia návštev2021-05-11T10:37:40+02:00

Monitorovanie areálov

2021-10-07T12:49:22+02:00

Osobné údaje ktoré spracúvame: Obrazové záznamy: Obrazové záznamy, na ktorých môžete byť identifikovateľný. Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje: Vaše osobné údaje spracúvame na základe našich oprávnených záujmov v zmysle čl. 6 ods. 1. písm. f) GDPR na účel monitorovania priestorov nášho areálu v Žiline a vyhradených vnútorných priestorov v našich budovách, Vodojemu Chrasť, úpravne vody v Novej Bystrici, ČOV v Hornom Hričove, v Čadci a Turzovke kamerovým systémom. Tiež vykonávame na účely kontroly vstupov do vyhradených vnútorných priestorov on-line monitoring prostredníctvom elektronického vrátnika. Monitorovanie vykonávame najmä z dôvodu ochrany nášho majetku,  bezpečnosti [...]

Monitorovanie areálov2021-10-07T12:49:22+02:00

Uchádzači o prácu

2021-05-11T10:44:19+02:00

Osobné údaje ktoré spracúvame: Kontaktné a profesijné údaje: Meno, priezvisko, titul, adresa, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty, údaje uvedené v životopise, motivačnom liste a žiadosti o zamestnanie, údaje o vzdelaní, praxi a iných zručnostiach uchádzačov o zamestnanie. Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje: Výberové konania: Osobné údaje na účely výberového konania spracúvame na základe Vašej žiadosti o prijatie do zamestnania – predzmluvné vzťahy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Vedenie databázy uchádzačov: Ak pri odoslaní žiadosti o zamestnanie nám poskytnete súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely zaradenia do databázy uchádzačov zaradíme Vás do našej databázy uchádzačov o prácu za [...]

Uchádzači o prácu2021-05-11T10:44:19+02:00

Nehnuteľnosti a zmluvné vzťahy

2021-05-11T10:46:44+02:00

Osobné údaje ktoré spracúvame: Identifikačné a zmluvné údaje: Meno, priezvisko, rodné priezvisko, adresa, dátum narodenia, rodné číslo, číslo bankového účtu, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty, podpis, kúpna cena resp. odplata za zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosť, údaje z listu vlastníctva dotknutých nehnuteľnosti, údaje z geometrického plánu dotknutých nehnuteľností, údaje o overení podpisu. Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje: Vaše osobné údaje spracúvame na účely plnenia zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a plnenia zákonných povinností v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR najmä Zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností na [...]

Nehnuteľnosti a zmluvné vzťahy2021-05-11T10:46:44+02:00

Komunikácia a pošta

2021-05-11T10:49:07+02:00

Osobné údaje ktoré spracúvame: Identifikačné a kontaktné údaje: Meno, priezvisko, titul, adresa, podpis, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty, údaje uvedené v prijatých a odoslaných dokumentoch. Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje: Vaše osobné údaje spracúvame na účely vzájomného kontaktu s Vami keď nás kontaktujete v akejkoľvek záležitosti rôznymi komunikačnými kanálmi (poštou, elektronickou poštou, prostredníctvom kontaktného formulára na našich webových stránkach, alebo telefonicky). Osobné údaje na účel vzájomného kontaktu s Vami spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu v zmysle čl. 6 ods. 1. písm. f) GDPR, ktorým je výkon našich podnikateľských aktivít. Evidenciu došlej a odoslanej pošty spracúvame na účely [...]

Komunikácia a pošta2021-05-11T10:49:07+02:00

Odberatelia / producenti a zmluvné vzťahy

2021-06-07T09:51:45+02:00

Osobné údaje ktoré spracúvame: Identifikačné a kontaktné údaje: Meno, priezvisko, titul, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty, číslo bankového účtu, podpis, adresa odberného miesta, číslo odberného miesta, číslo LV a parcely odberného miesta a údaje o vlastníctve a vlastníckych vzťahoch súvisiacich s pripojením odberného miesta. Údaje o spotrebe a platbách: Údaje o spotrebe vody, výške preddavkových a zúčtovacích faktúr, údaje o platbách. Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje: Vaše osobné údaje spracúvame na účely plnenia zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a plnenia zákonných povinností v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR najmä Zákona č. 442/2002 [...]

Odberatelia / producenti a zmluvné vzťahy2021-06-07T09:51:45+02:00

Ostatní zmluvní partneri

2021-05-11T10:53:33+02:00

Osobné údaje ktoré spracúvame: Identifikačné a kontaktné údaje: Meno, priezvisko, titul, adresa, IČO, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty, podpis, pracovná pozícia resp. funkcia. Transakčné údaje: Číslo bankového účtu, údaje o výške kontraktu/odmeny, údaje o platbách, údaje o pohľadávkach a záväzkoch. Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje: Vaše osobné údaje spracúvame na účely plnenia zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a plnenia zákonných povinností v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR najmä Obchodného zákonníka, Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty na tieto účely: Vedenie účtovnej [...]

Ostatní zmluvní partneri2021-05-11T10:53:33+02:00

Stop nepoctivcom

2021-05-11T10:59:45+02:00

Osobné údaje ktoré spracúvame: Osobné údaje oznamovateľov neoprávneného odberu vody, neoprávneného vypúšťania odpadovej vody prípadne inej neoprávnenej činnosti nespracúvame ani nevyžadujeme. Identifikačné údaje osôb vykonávajúcich neoprávnenú činnosť: Meno, priezvisko, titul, adresa Údaje o neoprávnenej činnosti: Údaje o mieste neoprávneného odberu vody, neoprávneného vypúšťania odpadovej vody prípadne inej neoprávnenej činnosti, údaje o preskúmaní a riešení neoprávnenej činnosti, údaje o pokutách, údaje o náhrade škody a ich vyúčtovaní. Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje: Vaše osobné údaje spracúvame na základe našich oprávnených záujmov v zmysle čl. 6 ods.1 písm. f) GDPR na tieto účely: Ochrana nášho majetku, oznamovanie neoprávnených činností a ich riešenie. [...]

Stop nepoctivcom2021-05-11T10:59:45+02:00

Verejné obstarávanie

2021-05-11T11:01:37+02:00

Osobné údaje ktoré spracúvame: Identifikačné a kontaktné údaje: Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty, podpis. Údaje v dokumentoch preukazujúcich splnenie podmienok účasti v súťaži: Dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti v súťaži týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia fyzickej osoby, Dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti v súťaži týkajúce sa osobného postavenia, Dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti v súťaži týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti. Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje: Vaše osobné údaje spracúvame na účely plnenia zákonných povinností v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR najmä Zákona č. 343/2015 Z. z. – Zákon o verejnom obstarávaní [...]

Verejné obstarávanie2021-05-11T11:01:37+02:00

Žiadosti a vyjadrenia

2021-05-11T11:03:28+02:00

Osobné údaje ktoré spracúvame: Identifikačné údaje: Meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty, podpis, údaje zo splnomocnenia, výpis z OR, výpis zo ŽR. Údaje o nehnuteľnosti: Údaje z listu vlastníctva dotknutých nehnuteľnosti, geometrický plán, situácia alebo situačný náčrt, kópia katastrálnej mapy, predpokladané osadenie stavby, typ stavby, stavebné povolenie, . Údaje vo vyjadreniach a dohodách: Vyjadrenie k možnosti (bodu) napojenia, vyjadrenie k stavebnému povoleniu, rozhodnutie o zriadení pripojenia, dohoda o zriadení prípojky na cudzom pozemku, dohoda o zriadení spoločnej prípojky, dohoda spoluvlastníkov o spoločnom zriadení prípojky. Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje: Vaše osobné údaje spracúvame na účely [...]

Žiadosti a vyjadrenia2021-05-11T11:03:28+02:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29
Go to Top