Ochrana osobných údajov

Zásady používania cookies

2022-04-07T11:20:33+02:00

O zásadách používania súborov cookie Tieto Zásady používania súborov cookie vysvetľujú, čo sú súbory cookie a ako ich používame, typy súborov cookie, ktoré používame, t. j. informácie, ktoré zhromažďujeme pomocou súborov cookie, ako sa tieto informácie používajú a ako nastaviť predvoľby súborov cookie. Viac o tom, kto sme, ako nás môžete kontaktovať a ako spracúvame osobné údaje, nájdete na našom webe v sekcii Ochrana osobných údajov.Váš súhlas sa vzťahuje na nasledovné domény: www.sevak.sk. Sekcia webu Web portál ukladá len technicky nevyhnutné cookies. Čo sú cookies? Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú pri návšteve webových stránok odosielané do internetového prehliadača [...]

Zásady používania cookies2022-04-07T11:20:33+02:00

Evidencia návštev

2021-05-11T10:37:40+02:00

Osobné údaje ktoré spracúvame: Identifikačné údaje: Meno, priezvisko, titul, číslo OP, podpis. Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje: Vaše osobné údaje spracúvame na základe našich oprávnených záujmov v zmysle čl. 6 ods. 1. písm. f) GDPR na účel Vedenia knihy návštev najmä z dôvodu ochrany nášho majetku,  bezpečnosti osôb pohybujúcich sa v našich priestoroch a dohľadu nad technologickými procesmi. Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame: Údaje v knihe návštev budeme uchovávať 3 roky po roku, ktorého sa týkajú. Ste povinný nám osobné údaje poskytnúť? V prípade, ak nás navštívite ste povinný sa identifikovať na účely evidencie návštev. [...]

Evidencia návštev2021-05-11T10:37:40+02:00

Monitorovanie areálov

2023-02-06T09:54:25+01:00

Osobné údaje ktoré spracúvame: Obrazové záznamy: Obrazové záznamy, na ktorých môžete byť identifikovateľný. Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje: Vaše osobné údaje spracúvame na základe našich oprávnených záujmov v zmysle čl. 6 ods. 1. písm. f) GDPR na účel monitorovania priestorov nášho areálu v Žiline a vyhradených vnútorných priestorov v našich budovách, Vodojemu Chrasť, úpravne vody v Novej Bystrici, ČOV v Hornom Hričove, v ČOV Čadci, v ČOV Turzovke, v ČOV Bytči, v ČOV Mikšovej kamerovým systémom. Tiež vykonávame na účely kontroly vstupov do vyhradených vnútorných priestorov on-line monitoring prostredníctvom elektronického vrátnika. [...]

Monitorovanie areálov2023-02-06T09:54:25+01:00

Uchádzači o prácu

2021-05-11T10:44:19+02:00

Osobné údaje ktoré spracúvame: Kontaktné a profesijné údaje: Meno, priezvisko, titul, adresa, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty, údaje uvedené v životopise, motivačnom liste a žiadosti o zamestnanie, údaje o vzdelaní, praxi a iných zručnostiach uchádzačov o zamestnanie. Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje: Výberové konania: Osobné údaje na účely výberového konania spracúvame na základe Vašej žiadosti o prijatie do zamestnania – predzmluvné vzťahy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Vedenie databázy uchádzačov: Ak pri odoslaní žiadosti o zamestnanie nám poskytnete súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely zaradenia do databázy uchádzačov zaradíme Vás do našej databázy uchádzačov o prácu za [...]

Uchádzači o prácu2021-05-11T10:44:19+02:00

Nehnuteľnosti a zmluvné vzťahy

2021-05-11T10:46:44+02:00

Osobné údaje ktoré spracúvame: Identifikačné a zmluvné údaje: Meno, priezvisko, rodné priezvisko, adresa, dátum narodenia, rodné číslo, číslo bankového účtu, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty, podpis, kúpna cena resp. odplata za zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosť, údaje z listu vlastníctva dotknutých nehnuteľnosti, údaje z geometrického plánu dotknutých nehnuteľností, údaje o overení podpisu. Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje: Vaše osobné údaje spracúvame na účely plnenia zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a plnenia zákonných povinností v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR najmä Zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností na [...]

Nehnuteľnosti a zmluvné vzťahy2021-05-11T10:46:44+02:00

Komunikácia a pošta

2021-05-11T10:49:07+02:00

Osobné údaje ktoré spracúvame: Identifikačné a kontaktné údaje: Meno, priezvisko, titul, adresa, podpis, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty, údaje uvedené v prijatých a odoslaných dokumentoch. Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje: Vaše osobné údaje spracúvame na účely vzájomného kontaktu s Vami keď nás kontaktujete v akejkoľvek záležitosti rôznymi komunikačnými kanálmi (poštou, elektronickou poštou, prostredníctvom kontaktného formulára na našich webových stránkach, alebo telefonicky). Osobné údaje na účel vzájomného kontaktu s Vami spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu v zmysle čl. 6 ods. 1. písm. f) GDPR, ktorým je výkon našich podnikateľských aktivít. Evidenciu došlej a odoslanej pošty spracúvame na účely [...]

Komunikácia a pošta2021-05-11T10:49:07+02:00

Odberatelia / producenti a zmluvné vzťahy

2021-12-03T07:54:34+01:00

Osobné údaje ktoré spracúvame: Identifikačné a kontaktné údaje: Meno, priezvisko, titul, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty, číslo bankového účtu, podpis, adresa odberného miesta, číslo odberného miesta, číslo LV a parcely odberného miesta a údaje o vlastníctve a vlastníckych vzťahoch súvisiacich s pripojením odberného miesta. Údaje o spotrebe a platbách: Údaje o spotrebe vody, výške preddavkových a zúčtovacích faktúr, údaje o platbách. Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje: Vaše osobné údaje spracúvame na účely plnenia zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, a plnenia zákonných povinností v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR najmä Zákona [...]

Odberatelia / producenti a zmluvné vzťahy2021-12-03T07:54:34+01:00

Ostatní zmluvní partneri

2021-05-11T10:53:33+02:00

Osobné údaje ktoré spracúvame: Identifikačné a kontaktné údaje: Meno, priezvisko, titul, adresa, IČO, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty, podpis, pracovná pozícia resp. funkcia. Transakčné údaje: Číslo bankového účtu, údaje o výške kontraktu/odmeny, údaje o platbách, údaje o pohľadávkach a záväzkoch. Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje: Vaše osobné údaje spracúvame na účely plnenia zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a plnenia zákonných povinností v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR najmä Obchodného zákonníka, Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty na tieto účely: Vedenie účtovnej [...]

Ostatní zmluvní partneri2021-05-11T10:53:33+02:00

Stop nepoctivcom

2021-05-11T10:59:45+02:00

Osobné údaje ktoré spracúvame: Osobné údaje oznamovateľov neoprávneného odberu vody, neoprávneného vypúšťania odpadovej vody prípadne inej neoprávnenej činnosti nespracúvame ani nevyžadujeme. Identifikačné údaje osôb vykonávajúcich neoprávnenú činnosť: Meno, priezvisko, titul, adresa Údaje o neoprávnenej činnosti: Údaje o mieste neoprávneného odberu vody, neoprávneného vypúšťania odpadovej vody prípadne inej neoprávnenej činnosti, údaje o preskúmaní a riešení neoprávnenej činnosti, údaje o pokutách, údaje o náhrade škody a ich vyúčtovaní. Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje: Vaše osobné údaje spracúvame na základe našich oprávnených záujmov v zmysle čl. 6 ods.1 písm. f) GDPR na tieto účely: Ochrana nášho majetku, oznamovanie neoprávnených činností a ich riešenie. [...]

Stop nepoctivcom2021-05-11T10:59:45+02:00

Verejné obstarávanie

2021-05-11T11:01:37+02:00

Osobné údaje ktoré spracúvame: Identifikačné a kontaktné údaje: Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty, podpis. Údaje v dokumentoch preukazujúcich splnenie podmienok účasti v súťaži: Dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti v súťaži týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia fyzickej osoby, Dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti v súťaži týkajúce sa osobného postavenia, Dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti v súťaži týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti. Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje: Vaše osobné údaje spracúvame na účely plnenia zákonných povinností v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR najmä Zákona č. 343/2015 Z. z. – Zákon o verejnom obstarávaní [...]

Verejné obstarávanie2021-05-11T11:01:37+02:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Telefón: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29
Go to Top