Otázky a odpovede

Otázky a odpovede2018-11-11T18:23:57+02:00

Vy sa pýtate, my odpovedáme

Aké základné informácie je potrebné uviesť v žiadostiach aby boli čo najskôr vybavené?2018-12-29T21:37:46+02:00

Pre rýchlejšie spracovanie požiadaviek zákazníkov je potrebné v žiadostiach uviesť najmä:

 • Meno a priezvisko alebo obchodné meno
 • Názov ulice, číslo, obec
 • Číslo a adresa odberného miesta (uvedené v zmluve, faktúre)
 • Číslo zákazníckeho účtu (uvedené v zmluve)
 • Číslo faktúry (uvedené vo faktúre)
 • Číslo upomienky (uvedené v upomienke)
 • Kontaktné telefónne číslo
Umožňuje Vaša spoločnosť platiť preddavkové platby a ako mám postupovať?2018-12-29T21:39:33+02:00

Áno, naša spoločnosť umožňuje mesačnú platbu preddavkov. Vašu požiadavku adresujte písomne na adresu Severoslovenských vodární a kanalizácií, a.s., alebo na e-mailovú adresu: podatelna@sevak.sk

Chcel by som dostávať SMS pripomienky pri zistení, že faktúra nie je uhradená, ako mám postupovať?2018-12-29T21:40:01+02:00

SMS pripomienky je bezplatná služba, ktorá sa zasiela odberateľom na mobilné telefónne číslo.  Mobilné telefónne číslo je potrebné nahlásiť písomne na adresu Severoslovenských vodární a kanalizácií, a.s., alebo na e-mailovú adresu: podatelna@sevak.sk

Chcel/a by som zmeniť doterajší spôsob platby na platbu inkasom. Ako mám postupovať?2018-12-29T21:30:44+02:00

Slovenské vodárne a kanalizácie, a.s., platby inkasom neumožňuje.

Chcem nahlásiť zmenu čísla bankového účtu. Ako mám postupovať?2018-12-29T21:29:13+02:00

Zmenu čísla bankového účtu  je potrebné zaslať písomne na adresu Severoslovenských vodární a kanalizácií, a.s., alebo na e-mailovú adresu: podatelna@sevak.sk

Je možné uhrádzať faktúry prostredníctvom internet bankingu?2018-12-29T21:27:04+02:00

Áno, faktúry je možné uhradiť prostredníctvom internet bankingu.

Omylom som dvakrát uhradil/a tú istú faktúru. Ako mám postupovať?2018-12-29T21:25:50+02:00

Informáciu o preverenie adresujte písomne na adresu Severoslovenských vodární a kanalizácií, a.s., alebo na e-mailovú: podatelna@sevak.sk

Aká je doba splatnosti faktúr?2018-12-29T21:24:21+02:00

Lehota splatnosti je pre všetkých zákazníkov 14 dní.

Vyúčtovaná spotreba vody vo faktúre za vodné a stočné sa mi zdá byť vysoká, ako mám postupovať, musím faktúru uhradiť?2018-12-29T21:23:40+02:00

Najskôr je potrebné overiť si údaje na meradle s údajmi uvedenými vo faktúre. Ak údaje na faktúre nie sú správne je potrebné faktúru uhradiť a bezodkladne reklamovať písomne na adrese Severoslovenských vodární a kanalizácií, a.s., alebo na e-mailovej adrese: podatelna@sevak.sk. Reklamácia musí obsahovať napr. odpočet meradla + foto alebo iné informácie, ktoré  potvrdzujú nesprávne údaje uvedené vo faktúre.

Aký poplatok účtujete v prípade, ak je dom neobývaný?2018-12-29T21:22:28+02:00

Ak je v nehnuteľnosti meradlo a fakturuje sa spotreba podľa odpočtu meradla. Pri neobývanom dome  sa nepredpokladá spotreba t.j. vodomer nemôže zaznamenať žiadny stav a spotreba musí byť nulová.

Platí sa prenájom vodomeru?2018-12-29T21:21:46+02:00

Vodomer je vo vlastníctve Severoslovenských vodární a kanalizácií, a.s. a prenájom vodomeru nie je spoplatnený.

Je možné poplatky za vodné a stočné deliť na viac faktúr, ak existujú viacerí vlastníci nehnuteľnosti (napr. ak deti zdedili dom po rodičoch)?2018-12-29T21:19:23+02:00

Poplatky za poskytované služby (vodné a stočné) nie je možné deliť na viacero faktúr ani vlastníkov nehnuteľnosti. Zmluva sa uzatvára s jedným  vlastníkom nehnuteľnosti, na ktorého sa vystavujú faktúry. Rozpočítanie medzi vlastníkov je v kompetencii spoluvlastníkov.

Keď platím za vodné a stočné vo Vašej pokladni v hotovosti mám z toho nejakú výhodu?2018-12-29T21:18:27+02:00

Nie, žiadne výhody z toho nevyplývajú.

Môžem dostávať faktúry aj na inú adresu a iné meno, aké sú uvedené v zmluve?2018-12-29T21:17:28+02:00

Áno, odberateľ si môže v zmluve dohodnúť  adresu, na ktorú budú Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. zasielať faktúry.

Ako riešiť rozdiel v spotrebe pitnej vody medzi fakturačným vodomerom a súčtom podružných vodomerov.2018-12-29T21:15:58+02:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. fakturuje spotrebu podľa vodomeru umiestneného spravidla na päte domu. Riešenie rozdielov medzi súčtom podružných vodomerov a hlavného vodomera je mimo našej kompetencie.

Podľa čoho sa fakturuje stočné?2018-12-29T21:14:14+02:00

Množstvo vody odvedenej  sa fakturuje spravidla podľa množstva vody  dodanej alebo smernými číslami spotreby vody.  Odobraté množstvo vody (vodné) sa určuje podľa vodomeru.

Dostal/a som upomienku a pritom som faktúru uhradil/a. Ako mám postupovať?2018-12-29T21:13:11+02:00

Upomienky sa generujú k príslušnému dátumu. Ak v tom čase nie je platba na účte spoločnosti, systém vygeneruje faktúru ako neuhradenú a spracuje upomienku. Informáciu o overení úhrady adresujte písomne na adresu Severoslovenských vodární a kanalizácií, a.s., alebo na e-mailovú adresu: podatelna@sevak.sk

Uhradil/a som omylom faktúru pod zlým variabilným symbolom. Ako mám postupovať?2018-12-29T21:07:14+02:00

Informáciu o úhrade pod nesprávnym variabilným symbolom adresujte písomne na adresu Severoslovenských vodární a kanalizácií, a.s., alebo na e-mailovú adresu: podatelna@sevak.sk

Ako mám postupovať v prípade, že chcem zmeniť odberateľa (platiteľa) na odbernom mieste?2018-12-29T21:05:31+02:00

Pôvodný odberateľ musí vypísať Odhlášku, nový odberateľ Prihlášku, vzájomne si odsúhlasiť stav na meradle k dátumu zmeny odberateľov a uzatvoriť zmluvu medzi Severoslovenskými vodárňami a kanalizáciami, a.s. a novým odberateľom.

Je bezpodmienečne nutné, aby sa predchádzajúci odberateľ pri zmene odberateľa odhlásil, alebo stačí k vykonaniu zmeny prihlásenie sa nového odberateľa?2018-12-29T21:04:15+02:00

Aby sa ukončil zmluvný vzťah s predchádzajúcim odberateľom a bol odsúhlasený stav na meradle, od ktorého  nastupuje nový odberateľ je nevyhnutné odhlásenie predchádzajúceho odberateľa.

Čo sa stane, ak sa nový odberateľ neprihlási?2018-12-29T21:03:23+02:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. vyzve odberateľa k uzatvoreniu zmluvy a následne vykoná prerušenie dodávky vody z dôvodu neoprávneného odberu/vypúšťania.

Je pri zmene odberateľa z dôvodu úmrtia potrebné dokladať k listu vlastníctva aj úmrtný list.2018-12-29T21:02:12+02:00

Áno, úmrtný list je dôležitý pre účely odhlásenia/ukončenia predchádzajúceho zmluvného vzťahu a možnosť uzatvorenia novej zmluvy.

Som odberateľ – fyzická osoba a chcem zmeniť odberateľa na svoju firmu. Ako mám postupovať?2018-12-29T21:01:13+02:00

Pôvodný odberateľ fyzická osoba vypíše Odhlášku, nový odberateľ –firma  vypíše Prihlášku, dohodne sa stav na meradle k dátumu zmeny a uzatvorí sa zmluva medzi Severoslovenskými vodárňami a kanalizáciami, a.s. a novým odberateľom. Na liste vlastníctva musí byť uvedená ako vlastník firma.

Po pridelení čísla domu po kolaudácii, chcem požiadať o zmenu adresy odberného miesta. Čo musím urobiť?2018-12-29T20:59:49+02:00

Je potrebné nahlásiť zmenu písomne na adresu Severoslovenských vodární a kanalizácií, a.s., alebo na e-mailovú adresu: podatelna@sevak.sk

Zmenil/a som trvalé bydlisko (sídlo spoločnosti) a chcem zmeniť adresu zasielania faktúr. Ako mám postupovať?2018-12-29T20:58:32+02:00

Je potrebné nahlásiť zmenu písomne na adresu Severoslovenských vodární a kanalizácií, a.s., alebo na e-mailovú adresu: podatelna@sevak.sk

Som Váš zmluvný partner a chcem nahlásiť zmenu priezviska po sobáši, ako mám postupovať?2018-12-29T20:57:25+02:00

Je potrebné nahlásiť zmenu písomne na adresu Severoslovenských vodarní a kanalizácií, a.s., alebo na e-mailovú adresu: podatelna@sevak.sk

Prečo vyžadujete list vlastníctva? Postačuje list vlastníctva z internetu?2018-12-29T20:55:52+02:00

List vlastníctva sa vyžaduje ako podklad pre uzatvorenie zmluvy s vlastníkom nehnuteľnosti. Pre tento účel postačuje list vlastníctva z internetu.

Je potrebné ohlásiť zmenu, ak sa mení živnosť na firmu, teda na právnickú osobu, pričom sídlo zostáva na rovnakej adrese?2018-12-29T20:54:53+02:00

Odberateľ je povinný nahlásiť Severoslovenským vodárňam a kanalizáciám, a.s. každú zmenu, ktorá ovplyvňuje zmluvný vzťah.

Čo sa stane, ak nepodpíšem s vodárenskou spoločnosťou Zmluvu o dodávke vody z verejného vodovodu do domácnosti a odvádzaní odpadových vôd, vrátane vôd z atmosférických zrážok, verejnou kanalizáciou z domácností?2018-12-29T20:53:30+02:00

Zákon č. 442/2002 Z.z. v platnom znení považuje odber/vypúšťanie bez uzatvorenej zmluvy za neoprávnené konanie s povinnosťou nahradiť vodárenskej spoločnosti škodu.

Ako riešiť trvalé ukončenie odberu pitnej vody?2018-12-29T20:50:07+02:00

Pri trvalom ukončení odberu pitnej vody je potrebné trvalo odpojiť vodovodnú prípojku od verejného vodovodu. Všetky súvisiace činnosti (vytýčenie sieti, rozkopávkové povolenie, zemné výkopové práce , obsyp verejného vodovodu, obnovu povrchových úprav, komunikácie si zabezpečuje na svoje náklady zákazník.  Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. na základe objednávky a vypísanej Žiadosti o zrušenie pripojenia trvalo odpojí vodovodnú prípojku od verejného vodovodu.

Prečo sú s dlhoročnými odberateľmi uzatvárané nové zmluvy?2018-12-29T20:48:46+02:00

V nových zmluvách sa aktualizujú zmluvné podmienky podľa aktuálnych právnych predpisov.

Je možné nahlásiť zmenu priezviska aj bez osobného kontaktu napr. e-mailom?2018-12-29T20:47:00+02:00

Áno, zmenu je možné nahlásiť písomne na adresu Severoslovenských vodární a kanalizácií, a.s., alebo na e-mailovú adresu: podatelna@sevak.sk

Ako mám postupovať pri požiadavke na preskúšanie vodomeru?2018-12-29T20:45:26+02:00

Ak má odberateľ požiadavku na preskúšanie meradla vypíše tlačivo Žiadosť o preskúšanie meradla, ktorú predloží Severoslovenským vodárňam a kanalizáciám, a.s. Ak sa zistí, že meradlo vyhovuje metrologickému zákonu a zaznamenáva množstvo pretečeného objemu vody v dovolených odchýlkach, všetky náklady znáša odberateľ.

Ako zabezpečiť vodomer pred zamrznutím?2019-02-06T09:42:25+02:00

Odberateľ nemusí mať obavu o zamrznutie vodomeru, ak je vodomerná šachta dostatočne priestranná (o minimálnych rozmeroch 90×120 cm, so svetlosťou okolo 180 cm) je dobre zaizolovaná (poklop je utesnený a presne dosadá) a voda je denne používaná. Ak je vodomer umiestnený vo vonkajších priestoroch (vo vodomernej šachte) a nie sú splnené predchádzajúce podmienky je potrebné urobiť nasledovné opatrenia – umiestnite nad vodomer kryciu vrstvu izolačného materiálu, napr.:

 • polystyrénovú dosku (je vhodné ju pripevniť na spodnú plochu príklopu vonkajšej vodomernej šachty
 • izolačnú vatu (nie sklenú)
 • plastové vrece naplnené drveným polystyrénom

(Upozornenie: v žiadnom prípade nepoužívajte materiály, ktoré ľahko podliehajú hnilobe.)
dbajte na to, aby vonkajšia vodomerná šachta bola starostlivo uzavretá a jej vstup bol upravený tak, aby nemohla byť zaplavená povrchovou vodou.
Ak je vodomer inštalovaný vo vnútri budovy: prívodové potrubie pred vodomerom i vodomer chráňte pred nízkymi teplotami obdobne ako vodomer vo vonkajšej vodomernej šachte.
V zime po dobu Vašej dlhšej neprítomnosti – ak je to možné, v čase mrazu nevypínajte úplne Vaše kúrenie.

Ako mám postupovať v prípade zistenia poškodenej plomby na vodomere?2018-12-29T20:40:31+02:00

Je potrebné nahlásiť poškodenie  písomne na adresu Severoslovenských vodární a kanalizácií, a.s., alebo na e-mailovú adresu: podatelna@sevak.sk

Kto zabezpečuje vodomery pre obecné vodovody?2018-12-29T20:38:20+02:00

Vodomery namontované na vodovodných prípojkách zriadených na vodovodoch, ktoré nie sú v prevádzke Severoslovenských vodární a kanalizácií, a.s., zabezpečuje obecný úrad alebo ním poverený prevádzkovateľ vodovodu, resp. prevádzkovateľ verejného vodovodu. Na vodovodoch, ktoré prevádzkujeme,  zabezpečuje vodomery naša spoločnosť.

Ako sa o vodomer starať?2018-12-29T20:35:44+02:00

Fakturačný vodomer nie je vo Vašom vlastníctve, preto ste ako odberateľ povinný chrániť ho pred poškodením a udržiavať vodomernú zostavu vo funkčnom stave. Vodomer nevyžaduje z Vašej strany žiadnu zvláštnu údržbu. Najväčším nebezpečenstvom je pre vodomer zima a mráz, ktoré môžu ovplyvniť jeho funkčnosť.

Ako často je potrebné meniť vodomer?2018-12-29T20:32:14+02:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., zabezpečuje výmenu fakturačných vodomerov pravidelne každých šesť rokov bezplatne. Výmena vodomerov na žiadosť zákazníka je v prípade zistenia, že je meradlo v poriadku, fakturovaná ako platená služba podľa skutočných vzniknutých nákladov. V prípade, že bolo meradlo chybné, je táto výmena bezplatná.

Ako mám postupovať ak si chcem zriadiť vodovodnú, resp. kanalizačnú prípojku pre nehnuteľnosť doposiaľ nepripojenú na verejný vodovod, resp. verejnú kanalizáciu?2018-12-26T18:53:27+02:00

Zákazník pri záujme o dodávku vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie postupuje podľa „Postupu na zriadenie pripojenia na verejný vodovod/ verejnú kanalizáciu “, ktorý tvorí manuál pre zriadenie vodovodnej a kanalizačnej prípojky. Postup je uvedený na našej webovej stránke.

Ako prvé je potrebné požiadať o určenie bodu napojenia na vodovod a kanalizáciu. K tomu je na našej stránke zverejnené tlačivo žiadosti. K tejto je potrebné priložiť situáciu – katastrálnu mapu s označením parcely, na ktorej sa nachádza Vaša nehnuteľnosť.

Na základe určeného bodu napojenia je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu prípojky, ktorá má obsahovať:

  • Vyjadrenie k možnosti napojenia na verejný vodovod / verejnú kanalizáciu
  • Technickú správu s výpočtom potreby vody
  • Prehľadnú situáciu v M = 1:2000, resp. 1000 s vyznačením osadenia stavby
  • Podrobnú situáciu  s vykreslením prípojok a miesta napojenia
  • Schému vodomernej zostavy
  • Kladačský výkres vodovodnej prípojky a vodomernej zostavy
  • Výkres vodomernej šachty s vykreslením vodomernej zostavy na konzole a rezmi
  • Spôsob napojenia prípojky na verejný vodovod, resp. verejnú kanalizáciu
  • Výkres revíznej kanalizačnej šachty
  • Pozdĺžny profil prípojky s uvedením hĺbok uloženia prípojok, križujúcimi vedeniami, materiálom, sklonom, dĺžkou prípojky
  • Kópiu listu vlastníctva
  • Kópiu katastrálnej mapy

Ďalej treba na zákazníckom centre požiadať o zriadenie prípojky – doložiť potrebné doklady v zmysle  „Postupu na zriadenie pripojenia na verejný vodovod/ verejnú kanalizáciu“ (bod č.6). Následne bude na zákazníckom centre dohodnutý presný termín realizácie napojenia na verejný vodovod/kanalizáciu.

Čo má obsahovať projekt VP, KP?2018-12-26T18:54:30+02:00

Súčasťou PD musí byť vyjadrenie k bodu napojenia na verejný vodovod/kanalizáciu, technická správa o riešení napojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod/kanalizáciu včítane výpočtu potreby vody podľa Vyhlášky MŽP SR  č.684/2006, situácia širších vzťahov, situácia riešenia napojenia na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu, pozdĺžne profily, priečne rezy, výkresy vodomernej šachty a revíznej kanalizačnej šachty.

Aký má byť materiál a profil VP, KP?2018-12-26T18:45:21+02:00

Materiál a profil prípojky vyplývajú z výpočtu potreby vody.  Pre napojenie rodinných domov sa štandardne používajú nasledovné:

 Vodovodná prípojka:Kanalizačná prípojka:
Materiál:HDPE PE100 SDR 11 PN 16, D 32x3,0
Vyhľadávací vodič AYKY 2x4mm2
PVC DN 160
Sklon:min. 0,3 %min. 2 %
Dĺžka:do 20 m po VŠ
do 100 za VŠ
do 10 m po revíznu šachtu
do 100m po nehnuteľnosť
Podklad:10cm štrkopiesok fr.0-4 mm15cm štrkopiesok fr. 0-8 mm
Obsyp:30cm štrkopiesok fr. 0-4 mm30cm štrkopiesok fr. 0-8 mm
Aká má byť vodomerná šachta na prípojke pre rodinný dom?2020-01-14T18:22:59+02:00

Pri použití betónovej vodomernej šachty musí mať šachta minimálnu svetlú výšku pracovného priestoru 1300 mm, minimálne vnútorné pôdorysné rozmery 1200 x 900 mm (pri kruhovom tvare vnútorný priemer min. 1200mm), v strope šachty musí byť zriadený vstupný komín o minimálnej výške 400 mm (celková výška šachty cca 1800 – 1900 mm).

Pri použití plastovej vodomernej šachty musí mať šachta vnútorný priemer min. 1100 mm, svetlú výšku pracovného priestoru min. 1300 mm a celkovú výšku min. 1500 mm. Pre zabezpečenie nezamŕzajúcej hĺbky musí byť šachta v teréne osadená tak, že bude zasypaná až po hornú úroveň vstupného komína. Neprípustné je použitie akéhokoľvek ponúkaného typu  stojanovej vodomernej šachty v obchodnej sieti (t.j. šachty, ktorá je rozmerovo a konštrukčne určená na montáž vodomeru len z vonkajšieho priestoru).

Potrebujeme urýchlenie vodohospodárskeho vyjadrenia vašej spoločnosti. Je možné ho získať skôr?2018-12-26T18:33:32+02:00

Áno, je možné požiadať o vydanie vyjadrenia k projektovej dokumentácii do 7 pracovných dní. V mesiacoch január, júl, august a december sa táto skrátená lehota neposkytuje. Poplatok za vydanie v tejto lehote je stanovený vo výške trojnásobku ceny uvedenej za poskytnutie vyjadrenia do 30 dní.

Platí sa za vyjadrenie vyhotovené Severoslovenskými vodárňami a kanalizáciami, a. s., k projektovej dokumentácii?2018-12-26T18:32:18+02:00

Vodohospodárske vyjadrenie vypracované v zmysle § 17 a § 18 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov je spoplatnené podľa platného cenníka výkonov a služieb a platí sa za všetky vydané vyjadrenia, nie len za súhlasné.

Stačí na zakreslenie sietí aj katastrálna mapa vytlačená z internetu?2018-12-26T18:29:44+02:00

Áno, je však potrebné, aby bola vo formáte A4 a v čitateľnej mierke. Ak je potrebné posúdiť širšie vzťahy, je vhodná  mierka 1:5000, 1:10 000. Záujmové územie musí byť na situácii vyznačené.

Aké staré môže byť vyjadrenie k projektovej dokumentácii, ktoré je potrebné priložiť k objednávke na zriadenie (rekonštrukciu) vodovodnej prípojky, prípadne montáž vodomeru?2018-12-26T18:25:37+02:00

Vyjadrenie Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.  je platné spravidla 2 roky. Po strate platnosti vyjadrenia je žiadateľ povinný pred realizáciou prípojok požiadať o nové vyjadrenie, resp. o predĺženie platnosti pôvodného vyjadrenia. Predĺženie platnosti vyjadrenia je spoplatnené podľa platného Cenníka výkonov a služieb.

Aké sú potrebné doklady pre Vaše vyjadrenie k stavebnému povoleniu?2018-12-26T18:23:45+02:00

Pre vydanie vyjadrenia k stavebnému povoleniu je potrebné zaslať našej spoločnosti vyplnené tlačivo „Žiadosť/objednávka vyjadrenia k projektu stavby“ spolu s projektom, ktorého súčasťou bude vyjadrenie k bodu napojenia na verejný vodovod/kanalizáciu.

Ako postupovať pri žiadosti o vyjadrenie k výskytu sietí na pozemku?2018-12-26T18:22:07+02:00

Na základe predloženia snímky z katastrálnej mapy naša spoločnosť na požiadanie za úhradu orientačne zakreslí a potvrdí výskyt našich sietí (vodovod, kanalizácia).

Aké potrebujem doklady k vyjadreniu Vašej spoločnosti k územnému konaniu?2018-12-26T18:21:06+02:00

K tlačivu o vyjadrenie našej spoločnosti k plánovanej stavbe, je potrebné predložiť geometrický plán, prípadne iný vhodný mapový podklad so zakreslením plánovanej stavby, na základe ktorého bude možné posúdiť možnosti pripojenia riešenej stavby na naše vedenia, resp. posúdiť dopad výstavby na naše zariadenia a podzemné vedenia vodovodu a kanalizácie.

Kto je majiteľom vodovodnej prípojky a kto uhrádza náklady spojené s odstránením porúch?2018-12-26T18:18:12+02:00

Podľa § 3 ods. 3 písmeno e) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. v znení neskorších predpisov vodovodná prípojka nie je súčasťou verejného vodovodu. Zákon v § 4 definuje vodovodnú prípojku nasledovne: vodovodná prípojka je úsek potrubia, spájajúci rozvodnú vetvu vodovodnej siete s vnútorným vodovodom nehnuteľnosti alebo objektu okrem meradla. Vlastník prípojky je osoba, ktorá vodovodnú prípojku zriadila na svoje náklady. Vlastník je povinný podľa § 4 ods. 6, 7 zabezpečiť opravy a údržbu vodovodnej prípojky na vlastné náklady. Meradlo je vlastníctvom prevádzkovateľa verejného vodovodu. Za súčasť verejného vodovodu sa považuje samotné pripojenie vodovodnej prípojky na verejný vodovod, ktoré spravidla tvorí navŕtavací pás, zemná súprava a ventilový poklop. Z toho vyplýva, že opravu a údržbu tohto zariadenia vykonáva prevádzkovateľ verejného vodovodu.

Je možné pripojiť sa na vlastný zdroj aj na verejný vodovod?2018-12-26T18:17:16+02:00

Podľa § 27 odst. 7 Zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách č. 442/2002 Z. z. v platnom znení je zakázané prepojiť vlastný zdroj vody s vodovodnou prípojkou pripojenou na verejný vodovod alebo s verejným vodovodom. § 40 ods.1 písm b)  uvedeného zákona považuje takéto konanie za priestupok. Vlastník vodovodnej prípojky je povinný zabezpečiť, aby sa vodovodná prípojka vybudovala tak, aby nemohlo dôjsť k  zmiešavaniu vody z iného zdroja s vodou vo verejnom vodovode. Pred realizáciou prípojky a splnení všetkých podmienok uzatvorí naša spoločnosť  zmluvu na dodávku vody.

Čo si musím zabezpečiť pre pripojenie vodovodu ja, ako vlastník?2018-12-26T18:15:47+02:00

Vlastník nehnuteľnosti – investor vodovodnej prípojky zabezpečuje :

 • zemné práce
 • vodomernú šachtu

Naša spoločnosť zabezpečí:

 • montáž vodomeru (vlastníkom vodomeru je naša spoločnosť)
 • napojenie vodovodnej prípojky na verejný vodovod.

K termínu realizácie pripojenia na vodovod/kanalizáciu musí mať žiadateľ vykopanú ryhu dostatočnej hĺbky a šírky od verejného vodovodu, resp. verejnej kanalizácie po vodomernú, resp. revíznu kanalizačnú šachtu. V prípade, že nebude mať zákazník pripravenú ryhu k termínu dohodnutého pripojenia, je povinný uhradiť náklady za zbytočný výjazd našich pracovníkov.

Upozorňujeme, že všetky zemné práce potrebné pre zriadenie vodovodnej/kanalizačnej prípojky si zabezpečuje žiadateľ  na vlastné náklady.

Paušálny poplatok za zriadenie prípojky, hodinové zúčtovacie sadzby a doprava sú uvedené v cenníku spoločnosti na našej internetovej stránke*. K uvedenej sume je potrebné pripočítať cenu za materiál.

Musím si zemné práce potrebné pre zriadenie vodovodnej prípojky zabezpečiť sám?2018-12-26T18:13:47+02:00

Áno. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., zabezpečuje iba napojenie vodovodnej prípojky na verejný vodovod a náklady s tým spojené vám vyúčtuje podľa aktuálneho Cenníka výkonov a služieb, ktorý je zverejnený na našej internetovej stránke.

Ako mám postupovať ak chcem umiestniť šachtu na cudzom pozemku?2019-02-06T09:49:28+02:00

V prípade umiestnenia vodomernej šachty na cudzom pozemku je potrebné k žiadosti o vyjadrenie k projektovej dokumentácii priložiť vyplnené tlačivo – „Dohoda 1.o zriadení časti VP na cudzom pozemku“. V Dohode sa uvedie, že ide  a o umiestnenie VŠ na cudzom pozemku-Podpisy na  musia byť úradne overené (notár, matrika). V prípade podielových spoluvlastníkov pozemkov požadujeme predložiť dohodu podpísanú všetkými podielovými spoluvlastníkmi.

Ako mám postupovať ak chcem umiestniť vodomer do cudzej šachty?2019-02-06T09:53:37+02:00

V prípade súhlasu majiteľa vodomernej šachty a jej vyhovujúcich rozmerov je k žiadosti o vyjadrenie k projektovej dokumentácii potrebné priložiť vyplnené tlačivo „Dohoda2. o zriadení spoločnej VP“, kde sa v Dohode uvedie, že ide len o spoločnú VŠ. Podpisy na dohode o pripojení na vodovodnú prípojku musia byť úradne overené (notár, matrika).

Čo je vodovodná prípojka?2018-12-26T18:02:34+02:00

V zmysle zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách vodovodná prípojka je úsek potrubia spájajúci verejný vodovod s vnútorným vodovodom nehnuteľnosti, okrem meradla a vlastník vodovodnej prípojky (odberateľ) je povinný zabezpečiť jej opravy a údržbu na vlastné náklady.

Čo je kanalizačná prípojka?2018-12-26T18:01:00+02:00

V zmysle zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách kanalizačná prípojka je úsek potrubia, ktorým sa odvádzajú odpadové vody z pozemku alebo miesta vyústenia vnútorných kanalizačných rozvodov stavby až po zaústenie do verejnej kanalizácie a vlastník kanalizačnej prípojky (producent) je povinný zabezpečiť jej opravy a údržbu na vlastné náklady.

Musím mať na KP osadenú revíznu šachtu?2018-12-26T17:58:43+02:00

Áno, revízna šachta slúži ku kontrole vypúšťaných odpadových vôd a zároveň na čistenie kanalizačnej prípojky.

Môžem sa sám pripojiť na VV, VK?2018-12-26T17:57:30+02:00

Nie, verejný vodovod sa zriaďuje vo verejnom záujme na účely hromadného zásobovania. V súlade so zákonom č. 442/2002 Z.z. je prevádzkovateľom verejného vodovodu a verejnej kanalizácie osoba, ktorej bolo udelené živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie, a preto nie je možné do nej zasahovať cudzím (nepovolaným) osobám.

Kto vybavuje rozkopávkové povolenie pre napojenie VP, KP?2018-12-26T17:55:05+02:00

Rozkopávkové povolenie vybavuje vlastník vodovodnej  a kanalizačnej prípojky.

Aké sú požiadavky na zriadenie vodomernej šachty pre meranie spotreby vody rodinného domu?2019-12-17T11:58:21+02:00

V pôsobnosti našej spoločnosti sa môžu použiť betónové šachty (monolitické alebo prefabrikované) alebo plastové. Vodomerná šachta môže byť obdĺžnikového alebo kruhového pôdorysu, musí byť konštrukčne riešená proti vnikaniu vody a nečistôt, odvodnená a bezpečne prístupná. Zriadenie vodomernej šachty musí na vlastné náklady zabezpečiť žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod.

Minimálne vnútorné pôdorysné rozmery betónovej vodomernej šachty pre osadenie jedného vodomeru v podmienkach našej spoločnosti sú 90 x 120 cm (u kruhovej betónovej šachty musí byť minimálny vnútorný priemer 120 cm), minimálna svetlá výška pracovného priestoru 140 cm. V strope šachty musí byť zriadený vstupný komín rozmerov 60 x 60 cm s poklopom a s minimálnou výškou 40 cm, čo je zároveň výška zásypu nad stropom šachty. Celková výška šachty je min. 180 cm. Šachta musí byť opatrená rebríkom a vzdialenosť stúpačiek musí zodpovedať predpisom BOZ.

Plastové vodomerné šachty ponúkajú viacerí výrobcovia a predajcovia, prevažne s potrebnou výbavou (poklop, rebrík), ale rôznych rozmerov. Minimálne rozmery plastovej vodomernej šachty obdĺžnikového pôdorysu musia byť zhodné s vyššie uvedenými rozmermi betónovej šachty. Plastová šachta kruhového pôdorysu musí mať vnútorný priemer minimálne 110 cm. Šachta musí zo statického hľadiska vyhovovať podmienkam, v ktorých bude osadená. V pôsobnosti našej spoločnosti je neprípustné použitie stojanovej vodomernej šachty .

Pre prípadné napojenie dvoch vodomerov je nutné zriadiť betónovú šachtu pôdorysných rozmerov min. 120 × 120 cm. Pričom každá vodovodná prípojka musí mať vlastné napojenie na VV. A vlastníci VP musia mať uzatvorenú Dohodu o spoločnom užívaní vodomernej šachty.

Je možné, aby garáž alebo iná nehnuteľnosť stála na vodovodnej prípojke?2018-12-26T17:49:58+02:00

V súlade so zákonom č.442/2002 Z. z o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení je potrebné dodržiavať ochranné pásmo vodovodnej prípojky a to 75 cm na každú stranu od bočného okraja potrubia. Z toho vyplýva, že garáž, ani žiadna iná stavba by nad vodovodnou prípojkou postavená byť nemala. Môže tam byť chodník, záhrada a pod. Treba myslieť aj na to, že môže dôjsť k poruche a vodovodnú prípojku bude potrebné opraviť.

Aká je kvalita vody?2018-12-26T17:48:32+02:00

Kvalita pitnej vody dodávaná našou spoločnosťou zodpovedá všeobecne platným právnym predpisom, parametre kvality vody z vodovodu na ľudskú spotrebu sú určené zákonom o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia č. 355/2007 Z.z. v znení neskorších zmien, a nariadením vlády SR č. 247/2017 Z.z., ktorý stanovuje požiadavky na pitnú vodu a rozsah a početnosť ich kontrol.

Prečo sa pitná voda chlóruje?2018-12-26T17:46:59+02:00

Zo zákona sme povinní dodávať vodu mikrobiologicky nezávadnú. Toto zabezpečenie vykonávame chlórovaním na hodnoty predpísané legislatívou 0,05 – 0,3 mg/liter.

Ako zmierniť vplyv chlóru?2018-12-26T17:45:55+02:00

V závislosti na mieste v sieti má voda slabšiu či silnejšiu arómu chlóru.
Odstrániť ju môžete nasledovnými spôsobmi:

 • pred konzumáciou nechajte vodu pár minút „odstáť“
 • pred konzumáciou pridajte do vody pár kociek ľadu alebo pár kvapiek citrónu
 • vodu prípadne môžete pred konzumáciou krátko prevariť
Aké sú podmienky vykonania rozboru pitnej vody zo studne?2018-12-26T17:43:41+02:00

Naša spoločnosť vykonáva odber vzoriek aj ich analýzu. Cena je cca 100 €. Doprava podľa cenníka spoločnosti. Ak si zákazník vyzdvihne vzorkovnice v našom laboratóriu v Hornom Hričove a vykoná podľa pokynov našej spoločnosti odber a opätovne vzorku doručí do nášho laboratória zaplatí cenu len za vykonanie rozborov.

Vykonávate rozbory vody aj na objednávku?2018-12-20T08:34:39+02:00

Áno, na objednávku vykonávame rozbory pitnej a odpadovej vody.

Aké máte zákaznícke otváracie hodiny?2018-12-20T08:31:36+02:00

Otváracieho hodiny nájdete na webe v časti kontakty.

Aká je aktuálna cena vodného a stočného?2018-12-20T08:31:36+02:00

Podľa aktuálneho cenníka uverejneného aj na webovej stránke.

Prečo si odberateľ nájde lístok na odpočet aj keď je doma?2018-12-20T08:31:36+02:00

Zamestnanci vykonávajúci odpočet zazvonia alebo zaklopú na dvere nehnuteľnosti pokiaľ sú prístupné, nevstupujú na pozemky ohradené plotom. Ak zamestnancom nie je sprístupnený vodomer nevstupujú do nehnuteľnosti a vložia do schránky lístok na vykonanie odpočtu.

Čo robiť v prípade, že sa vodomerná šachta nachádza hlboko pod nánosom snehu, ľadu a nie je prístupná? Prečo si odberateľ nájde lístok na samoodpočet vodomeru?2018-12-20T08:31:37+02:00

Zamestnanci vykonávajúci odpočet nevykonávajú odstraňovanie snehu, ľadu, predmetov, ktoré zabraňujú odpočtu vodomera. Ak nie je sprístupnený vodomer vložia do schránky lístok na vykonanie odpočtu.

Ako postupovať pri napúšťaní bazéna?2018-12-20T08:31:37+02:00

Je potrebné predložiť SEVAK-u objednávku na dovoz vody cisternou.

Čo sa môže vypúšťať do verejnej kanalizácie a čo nie?2018-12-20T08:31:37+02:00

Vo všeobecnosti je možné vypúšťať tieto odpadové vody:

 1. splaškové odpadové vody
 2. priemyselné odpadové vody
 3. zrážkové vody (v prípade jednotnej kanalizácie)
 4. podzemné vody ( iba výnimočne)
 5. ostatné odpadové vody (hasenie požiaru)

Do verejnej kanalizácie nie je možné vypúšťať látky:

 1. rádioaktívne, infekčné a iné ohrozujúce zdravie, alebo bezpečnosť obsluhovateľov kanalizácie, prípadne obyvateľstva, alebo spôsobujúce nadmerný zápach
 2. narušujúce materiál stokovej siete, alebo objektov na nej, vrátane ČOV
 3. spôsobujúce prevádzkové závady, alebo poruchy v prietoku stokovej siete ( biologický odpad, zvyšky jedál, tuky a oleje)
 4. horľavé a výbušné látky, prípadne látky, ktoré zmiešaním so vzduchom alebo vodou tvoria výbušné, dusivé, alebo otravné zmesi
 5. nezávadné látky, ktoré však po zmiešaní s inými látkami vyskytujúcimi sa v kanalizácii vyvíjajú jedovaté látky
 6. pesticídy, jedy, omamné látky, lieky a žieraviny
 7. soli použité v rámci zimnej údržby
 8. uličné nečistoty
 9. ropu a ropné látky
 10. odpadové vody z domových ČOV a žúmp

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

 • Dispečing - hlásenie porúch:

 • +421 (0) 41 707 17 29