Na obdobie od 01.01.2024 a od 23.01.2024 do konca 6. regulačného obdobia:

V súlade s Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0008/2024/V zo dňa 22.12.2023, a č. 0003/2024/V-KA zo dňa 19.01.2024, stanovujeme nasledovné ceny za uvedené služby:

cena vodného a stočného a pripojenie na verejnú kanalizáciu za cenu v €/m3bez DPHs DPH
výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom 1,09981,3198
výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom0,59220,7106
odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,45741,7489
odvádzanie a čistenie odpadovej vody privádzanej prevádzkovo súvisiacou kanalizáciou od iného regulovaného subjektu0,94691,1363
maximálna cena za pripojenie na verejnú kanalizáciu s vnútorným priemerom zaústenia do DN 200 mm vrátane765,70918,84

Oznámenie o cenách vodného a stočného

Rozhodnutie ÚRSO č. 0008/2024/V

Rozhodnutie ÚRSO č. 0003/2024/KA

Na obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023 s platnosťou do konca 6. regulačného obdobia:

V súlade s Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0029/2023/V zo dňa 12.12.2022 stanovujeme nasledovné ceny za uvedené služby:

cena vodného a stočného za cenu v €/m3bez DPHs DPH
výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom 1,05571,2668
výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom0,56930,6832
odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,39571,6748
odvádzanie a čistenie odpadovej vody privádzanej prevádzkovo súvisiacou kanalizáciou od iného regulovaného subjektu1,00191,2023

Oznámenie o cenách vodného a stočného

Rozhodnutie URSO č. 0029/2023/V

Platnosť od 06.09.2021 do konca 5. regulačného obdobia:

V súlade s Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0023/2021/V zo dňa 24.08.2021 stanovujeme nasledovné ceny za uvedené služby:

cena vodného a stočného za cenu v €/m3bez DPHs DPH
výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom (vodné)1,03431,2412
výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom (vodné)0,59380,7126
odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (stočné)1,13521,3622

Oznam o cenách vodné a stočné od 06.09.2021

Rozhodnutie o novej cene

Na obdobie od 02.09.2019 do 05.09.2021 :

V súlade s Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0011/2019/V zo dňa 31.07.2019 stanovujeme nasledovné ceny za uvedené služby:

cena vodného a stočného za cenu v €/m3bez DPHs DPH
výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom (vodné)1,00941,2113
výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom (vodné)0,57950,6954
odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (stočné)1,09471,3136

Oznam o cenach vodne stocne od 2_9_2019 do 31_12_2021

Rozhodnutie o cenach vodne stocne 2019

Na obdobie od 2.7.2018 do 31.12.2021 :

V súlade s Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0007/2018/V zo dňa 25.06.2018 stanovujeme nasledovné ceny za uvedené služby:

cena vodného a stočnéhobez DPHs DPH
výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom0,9765 €1,1718 €
cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody
verejnou kanalizáciou (€/m3)
1,0669 €1,2803 €

CenaVaS_2018OznCeny.pdf

Oznam o novej cene VaS 2018.pdf

ROKY 2017 – 2021

Na obdobie od 3.7.2017 do 31.12.2021 :

V súlade s Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0260/2017/V zo dňa 26.06.2017 (www.urso.gov.sk) stanovujeme nasledovné ceny za uvedené služby:

cena vodného a stočnéhobez DPHs DPH
cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody
verejnou kanalizáciou (€/m3)
1,0483 €1,2580 €

ROKY 2017 – 2021

Na obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2021 :

V súlade s Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0163/2017/V zo dňa 24.02.2017 (www.urso.gov.sk) stanovujeme nasledovné ceny za uvedené služby:

cena vodného a stočnéhobez DPHs DPH
výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom0,9126 €1,0951 €
cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody
verejnou kanalizáciou (€/m3)
0,9797 €1,1756 €
cena za výrobu a distribúciu pitnej vody
verejným vodovodom (€/m3)
0,5241 €0,6289 €

ROKY 2015 – 2016

Na obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2016 :

V súlade s Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0071/2014/V zo dňa 18.11.2013 (www.urso.gov.sk) stanovujeme nasledovné pevné ceny za uvedené služby:

cena vodného a stočnéhobez DPHs DPH
výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom0,9126 €1,0951 €
cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody
verejnou kanalizáciou (€/m3)
0,9797 €1,1756 €
cena za výrobu a distribúciu pitnej vody
verejným vodovodom (€/m3)
0,5241 €0,6289 €

1. Vzhľadom k tomu, že ceny oproti roku 2014 sa nemenia, Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. nebudú vykonávať odpočty z dôvodu zmeny ceny.

2. Ceny platia počas rokov 2015 – 2016, pokiaľ Úrad pre reguláciu sieťových odvetví nezmení cenové rozhodnutie.

ROK 2014

Na obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014 :

je stanovená ako pevná cena v Cenníku výkonov a služieb spoločnosti v súlade s Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0071/2014/V zo dňa 18.11.2013 (www.urso.gov.sk) :

cena vodného a stočnéhobez DPHs DPH
výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom0,9126 €1,0951 €
cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody
verejnou kanalizáciou (€/m3)
0,9797 €1,1756 €
cena za výrobu a distribúciu pitnej vody
verejným vodovodom (€/m3)
0,5241 €0,6289 €

1. Uvedené ceny sa použijú po vykonaní prvého odpočtu meradiel po 1.1.2014.

2. Do vykonania odpočtu meradiel sa použijú ceny schválené a platné v predchádzajúcom období.

3. Ak sa spotreba určuje iným spôsobm (napr. smernými číslami spotreby vody, výpočtom množstva vôd z povrchového odtoku a pod.), ako spôsobom uvedeným v bode 1., dodávateľ bude uvedené ceny uplatňovať od 01.01.2014.

ROK 2013

Na obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013 :

je stanovená ako pevná cena v Cenníku výkonov a služieb spoločnosti v súlade s Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0117/2013/V zo dňa 27.11.2012 (www.urso.gov.sk) :

cena vodného a stočnéhobez DPHs DPH
výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom0,9126 €1,0951 €
cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody
verejnou kanalizáciou (€/m3)
0,9500 €1,1400 €
cena za výrobu a distribúciu pitnej vody
verejným vodovodom (€/m3)
0,5241 €0,6289 €

1. Vzhľadom k tomu, že sa ceny nemenia, nebude spoločnosť vykonávať mimoriadne odpočty z dôvodu zmeny ceny. Ceny sa budú uplatňovať po vykonaní odpočtu meradiel podľa harmonogramu odpočtov po 1.1.2013.

2. Pri určení spotreby iným spôsobom sa bude cena uplatňovať po 1.1.2013.

ROK 2012

Na obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2012 :

je stanovená ako pevná cena v Cenníku výkonov a služieb spoločnosti v súlade s Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0042/2012/V zo dňa 24.11.2011 (www.urso.gov.sk) :

cena vodného a stočnéhobez DPHs DPH
výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom0,9126 €1,0951 €
cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody
verejnou kanalizáciou (€/m3)
0,9500 €1,1400 €
cena za výrobu a distribúciu pitnej vody
verejným vodovodom (€/m3)
0,5241 €0,6289 €

1. Uvedené ceny sa použijú po vykonaní prvého odpočtu meradiel po termíne 01.01.2012. Do vykonania odpočtu meradiel sa použijú ceny schválené a platné pre predchádzajúce obdobie.

2. Ak sa spotreba určuje iným spôsobm (napr. smernými číslami spotreby vody, výpočtom množstva vôd z povrchového odtoku a pod.), ako spôsobom uvedeným v bode 1., dodávateľ bude uvedené ceny uplatňovať od 01.01.2012.

ROK 2011

Na obdobie od 29.3.2011 do 31.12.2011 :

je stanovená ako pevná cena v Cenníku výkonov a služieb spoločnosti v súlade s Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0164/2011/V zo dňa 23.3.2011 (www.urso.gov.sk) :

cena vodného a stočnéhobez DPHs DPH
výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom0,8400 €1,0080 €
cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody
verejnou kanalizáciou (€/m3)
0,9500 €1,1400 €
cena za výrobu a distribúciu pitnej vody
verejným vodovodom (€/m3)
0,4347 €0,5216 €

1. Uvedené ceny sa použijú po vykonaní prvého odpočtu meradiel po termíne 29.3.2011. Do vykonania odpočtu meradiel sa použijú ceny schválené a platné pre predchádzajúce obdobie.

2. Ak sa spotreba určuje iným spôsobm (napr. smernými číslami spotreby vody, výpočtom množstva vôd z povrchového odtoku a pod.) ako spôsobom uvedeným v bode 1., dodávateľ bude uvedené ceny uplatňovať od 29.3.2011.

Na obdobie od 1.1.2011 do 29.3.2011 :

je stanovená ako pevná cena v Cenníku výkonov a služieb spoločnosti v súlade s Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0089/2011/V zo dňa 23.11.2011 (www.urso.gov.sk) :

cena vodného a stočnéhobez DPHs DPH
výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom0,8000 €0,9600 €
cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody
verejnou kanalizáciou (€/m3)
0,9500 €1,1400 €
cena za výrobu a distribúciu pitnej vody
verejným vodovodom (€/m3)
0,4140 €0,4968 €

1. Uvedené ceny sa použijú po vykonaní prvého odpočtu meradiel po termíne 1.1.2011. Do vykonania odpočtu meradiel sa použijú ceny schválené a platné pre predchádzajúce obdobie.

2. Ak sa spotreba určuje iným spôsobm (napr. smernými číslami spotreby vody, výpočtom množstva vôd z povrchového odtoku a pod.) ako spôsobom uvedeným v bode 1., dodávateľ bude uvedené ceny uplatňovať od 1.1.2011.