Realizácia prípojok

Kto je majiteľom vodovodnej prípojky a kto uhrádza náklady spojené s odstránením porúch?

2018-12-26T18:18:12+01:00

Podľa § 3 ods. 3 písmeno e) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. v znení neskorších predpisov vodovodná prípojka nie je súčasťou verejného vodovodu. Zákon v § 4 definuje vodovodnú prípojku nasledovne: vodovodná prípojka je úsek potrubia, spájajúci rozvodnú vetvu vodovodnej siete s vnútorným vodovodom nehnuteľnosti alebo objektu okrem meradla. Vlastník prípojky je osoba, ktorá vodovodnú prípojku zriadila na svoje náklady. Vlastník je povinný podľa § 4 ods. 6, 7 zabezpečiť opravy a údržbu vodovodnej prípojky na vlastné náklady. Meradlo je vlastníctvom prevádzkovateľa verejného vodovodu. Za súčasť verejného vodovodu sa považuje samotné pripojenie vodovodnej prípojky [...]

Kto je majiteľom vodovodnej prípojky a kto uhrádza náklady spojené s odstránením porúch?2018-12-26T18:18:12+01:00

Je možné pripojiť sa na vlastný zdroj aj na verejný vodovod?

2020-09-16T11:16:08+02:00

V zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení, §27 odst. (7) je zakázané prepojiť vlastný zdroj vody s vodovodnou prípojkou pripojenou na verejný vodovod alebo s verejným vodovodom; v zmysle §40 odst. (1) písm. b) sa považuje takého konanie za priestupok. Vlastník vodovodnej prípojky, je povinný zabezpečiť, aby sa vodovodná prípojka vybudovala tak, aby nemohlo dôjsť k zmiešavaniu, resp. k znečisteniu pitnej vody z iného zdroja s vodou vo verejnom vodovode. Pred realizáciou prípojky a splnení všetkých podmienok, uzatvorí naša spoločnosť zmluvu na dodávku vody.

Je možné pripojiť sa na vlastný zdroj aj na verejný vodovod?2020-09-16T11:16:08+02:00

Čo si musím zabezpečiť pre pripojenie vodovodu ja, ako vlastník?

2021-09-21T15:34:15+02:00

Vlastník nehnuteľnosti – investor vodovodnej prípojky zabezpečuje : zemné práce vodomernú šachtu Naša spoločnosť zabezpečí: montáž vodomeru (vlastníkom vodomeru je naša spoločnosť) napojenie vodovodnej prípojky na verejný vodovod. K termínu realizácie pripojenia na vodovod/kanalizáciu musí mať žiadateľ vykopanú ryhu dostatočnej hĺbky a šírky od verejného vodovodu, resp. verejnej kanalizácie po vodomernú, resp. revíznu kanalizačnú šachtu. V prípade, že nebude mať zákazník pripravenú ryhu k termínu dohodnutého pripojenia, je povinný uhradiť náklady za zbytočný výjazd našich pracovníkov. Paušálny poplatok za zriadenie prípojky, hodinové zúčtovacie sadzby a doprava sú uvedené v platnom Cenníku výkonov a služieb. K uvedenej sume je potrebné pripočítať cenu za materiál. [...]

Čo si musím zabezpečiť pre pripojenie vodovodu ja, ako vlastník?2021-09-21T15:34:15+02:00

Ako mám postupovať ak chcem vodovodnú a kanalizačnú prípojku viesť po cudzom pozemku?

2021-09-21T15:39:19+02:00

V prípade vedenia trasy vodovodnej, kanalizačnej prípojky a umiestnenia vodomernej šachty, resp. revíznej kanalizačnej šachty na cudzom pozemku je potrebné k žiadosti o zriadenie vodovodnej prípojky, resp. k žiadosti o zriadenie kanalizačnej prípojky priložiť vyplnené tlačivo „Dohoda o zriadení vodovodnej/kanalizačnej prípojky na cudzom pozemku“ (tlačivo nájdete v dokumentoch na stiahnutie na tomto odkaze https://www.sevak.sk/zakaznici/dokumenty-na-stiahnutie/#meranie-pitnej-a-odpadovej-vody). Podpisy na tlačive musia byť úradne overené (notár, matrika).

Ako mám postupovať ak chcem vodovodnú a kanalizačnú prípojku viesť po cudzom pozemku?2021-09-21T15:39:19+02:00

Čo je vodovodná prípojka?

2018-12-26T18:02:34+01:00

V zmysle zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách vodovodná prípojka je úsek potrubia spájajúci verejný vodovod s vnútorným vodovodom nehnuteľnosti, okrem meradla a vlastník vodovodnej prípojky (odberateľ) je povinný zabezpečiť jej opravy a údržbu na vlastné náklady.

Čo je vodovodná prípojka?2018-12-26T18:02:34+01:00

Čo je kanalizačná prípojka?

2018-12-26T18:01:00+01:00

V zmysle zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách kanalizačná prípojka je úsek potrubia, ktorým sa odvádzajú odpadové vody z pozemku alebo miesta vyústenia vnútorných kanalizačných rozvodov stavby až po zaústenie do verejnej kanalizácie a vlastník kanalizačnej prípojky (producent) je povinný zabezpečiť jej opravy a údržbu na vlastné náklady.

Čo je kanalizačná prípojka?2018-12-26T18:01:00+01:00

Musím mať na KP osadenú revíznu šachtu?

2018-12-26T17:58:43+01:00

Áno, revízna šachta slúži ku kontrole vypúšťaných odpadových vôd a zároveň na čistenie kanalizačnej prípojky.

Musím mať na KP osadenú revíznu šachtu?2018-12-26T17:58:43+01:00

Môžem sa sám pripojiť na VV, VK?

2020-09-16T11:36:59+02:00

Nie. V zmysle Zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení §27 odst.(5) vykonávať zásahy na zariadeniach verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie môžu len tie osoby, ktoré sú na to prevádzkovateľom určené.

Môžem sa sám pripojiť na VV, VK?2020-09-16T11:36:59+02:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Telefón: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29
Go to Top