Zverejňované podľa Zákona č. 546/2010 Z.z. a podľa Zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov

Názov zmluvyDodávateľ adresa IČOPredmet zmluvyHodnota predmetu zmluvy vrátane DPH (€)Dátum uzavretia zmluvyDátum zverej. zmluvyDátum ukončenia zmluvy
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 1312/2021Martina Ďatková, Hurbanova 2289/35, 022 01 ČadcaZmluva o zriad. VB v prospech tretej osoby na pozemku v k.ú. Čadca v rámci stavby: "D3 Čadca Bukov - Svrčinovec" - Martina Ďatková26.11.202112.01.2022
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 476/2021Obec Veľké Rovné, Ústredie 1621, 013 62 Veľké Rovné, IČO: 00321737Zmluva o zriadení vecného bremena na pozemku v k.ú. Veľké Rovné v rámci stavby: " Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča"11.01.202220.01.2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy č. 1212/2020Obec Lietava, 013 18 Lietava č. 146, IČO: 00321427Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy na pozemku v k.ú. Lietava v rámci stavby: "Lietava Za Holým dielom, rozšírenie verejného vodovodu a splaškovej kanalizácie"25.01.202226.01.2022
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 805/2021Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1/1, 011 31 Žilina, IČO: 00321796Zmluva o zriadení vecného bremena na pozemku v k.ú. Budatín v rámci stavby:" Siete VV a VK 11 RD Budatín nad záhradkami"18.01.202227.01.2022
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 1055/2021Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072Zmluva o zriad. VB v prospech tretej osoby na pozemku v k.ú. Krásno nad Kysucou v rámci stavby za účelom údržby a opravy plynárenských zariadení cez pozemok v zmysle geometrického plánu02.02.202208.02.2022
Kúpna zmluva č. 19/2022Koloman Čuntala, Štúrova 981, 024 01 Kysucké Nové Mesto Kúpna zmluva na pozemkoch v k.ú. Kysucké Nové Mesto v rámci stavby: :" Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Dolné Kysuce"08.02.202208.02.2022
Zmluva o poskytovaní poradenstva č. 14/2022P.A.T. spol. s r.o., Fabíniho 10, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36569038Zmluva o poskytovaní poradenstva a zabezpečenie vypracovania aktuárskej správy výpočtu rezervy na poskytované požitky pre zamestnancov k 31.12.202117.01.202209.02.2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení VB č. 1034/2021VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, Karloveská 2/2, 842 04 Bratislava, IČO: 00156752Zmluva o uz. budúcej zmluvy o zriad. VB na pozemkoch v k.ú. Žilina v rámci stavby: „SKV Žilina - Trnové ul. Hanušáková, Nový Domov a Okrajová - rekonštrukcia vodovodu"03.03.202203.03.2022
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 1266/2021OBEC TURIE, Hlavná 214, 01312 Turie, IČO: 00648060 Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Turie v rámci stavby: " SKV Žilina - rekonštrukcia prívodných potrubí z vodárenského zdroja Turie" - 2. etapa24.02.202208.03.2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení VB č. 21/2022Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina Zmluva o budúcej zmluve o zriadení VB v k.ú. Turzovka v rámci stavby: " Turzovka, rozšírenie splaškovej kanalizácie a vodovodu"22.02.202214.03.2022
Nájomná zmluva č. 887/2021Lesy Slovenskej republiky, š.p., Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica, IČO: 36038351Nájomná zmluva v k.ú. Povina v rámci stavby: „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Dolné Kysuce"17.01.202216.03.2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení VB č. 50/2022Obec Višňové, 013 23 Višňové č. 556, IČO: 00648078Zmluva o uz. budúcej zmluvy o zriad. VB na pozemkoch v k.ú. Višňové v rámci stavby: „SKV Žilina – Višňové - zvýšenie kapacity vodovodu a vybudovanie dotláčacej stanice" 03.03.202221.03.2022
Zmluva o budúcom bezodplatnom odovzdaní č. 67/2022Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001Zmluva o budúcom bezodplanom odovzdaní v rámci líniovej stavby: " Diaľnica D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto, privádzač"16.03.202223.03.2022
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1065/2021Mesto Krásno nad Kysucou, Ulica 1. Mája 1255, 02302 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072Zmluva o zriadení vecného bremena na pozemku v k.ú. Krásno nad Kysucou v rámci stavby: „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"15.03.202228.03.2022
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 56/2022Obec Kotešová, 013 61 Kotešová č. 325, IČO: 00321389Zmluva o zriadení vecného bremena na pozemku v k.ú. Kotešová v rámci stavby: " IBV Kotešová - Podlúčie" 28.03.202230.03.2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy č. 1033/2021Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1/1, 01131 Žilina, IČO: 00321796Zmluva o budúcej zmluve na pozemkoch v k.ú. Žilina v rámci stavby: „SKV Žilina - Trnové ul. Hanušáková, Nový Domov a Okrajová - rekonštrukcia vodovodu".24.03.202230.03.2022
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1059/2021Obec Oščadnica, Nám. M. Bernáta 745, 023 01 Oščadnica, IČO: 00314170Zmluva o zriadení vecného bremena na pozemku v k.ú. Oščadnica v rámci stavby: „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"30.03.202205.04.2022
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1062/2021Obec Oščadnica, Nám. M. Bernáta 745, 023 01 Oščadnica, IČO: 00314170Zmluva o zriadení vecného bremena na pozemku v k.ú. Oščadnica v rámci stavby: „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"30.03.202205.04.2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení VB č. 70/2022Obec Divinka, 013 31 Divinka č. 142, IČO: 00321222Zmluva o budúcej zmluve o zriadení VB na pozemku v k.ú. Divinka v rámci stavby: "Vodovod Divinka,DČS 1,2" 31.03.202212.04.2022
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1111/2021Obec Hôrky, Hôrky 111, 010 04 Žilina, IČO: 00321303Zmluva o zriadení vecného bremena v k. ú. Hôrky v rámci stavby: " Rozšírenie verejného vodovodu a vodovodné prípojky"15.04.202221.04.2022
Zmluva o uzavretí budúcej nájomnej zmluvy č. 57/2022Obecný úrad Maršová - Rašov, 013 51 Maršová - Rašov 2, IČO: 00648213Budúca nájomná zmluva v k.ú. Maršová Rašov, parc. č. 212 nájom verejného vodovodu v rámci stavby: " Rozšírenie vodovodu"13.04.202222.04.2022
Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 60/2022Obec Divinka, 013 31 Divinka č. 142, IČO: 00321222Budúca kúpna zmluva na pozemku v k.ú. Divinka v rámci stavby: "Divinka - vodovod, DČS 1,2"13.04.202222.04.2022
Kolektívna zmluva 2022Kolektívna zmluva pre zamestnancov27.04.202229.04.2022
Kúpna zmluva č.1936/2022Obec Kamenná Poruba, 013 14, Hlavná 136/159, IČO: 00648906Kúpna zmluva na pozemkoch v k.ú. Kamenná Poruba10.05.202210.05.2022
Zmluva o zriadení vecného bremena 18/2022Obec Teplička nad Váhom, Nám. sv. Floriána 290/2, IČO: 00648264Zmluva o zriadení VB v na pozemky v k.ú. Teplička n/Váhom v rámci stavby Rozšírenie verejného vodovodu a spoločná kanalizačná prípojka pre 6 RD12.05.202219.05.2022
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve č.1120/2022Obec Kamenná Poruba, 013 14 Hlavná 136/59, IČO: 00648906 Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy, stavba Kamenná Poruba, rozšírenie splaškovej kanalizácie, ul. Štramberky19.05.202219.05.2022
Zmluva o zriadení vecného bremena č.1002/2021Obec Stará Bystrica, 023 04, Stará Bystrica 537, IČO: 00314307Zmluva o zriadení vecného bremena, pozemky v k.ú. Stará Bystrica, stavba Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie OV regiónu Stredné Kysuce17.05.202223.05.2022
Zmluva o zriadení VB č.1973/2022Obec Mojš, 010 01, Mojš č. 147, IČO: 00321494Zmluva o zriadení vecného bremena pozemky, stavba Mojš-rozšírenie inžinierskych sietí - cesta III/2072, SO 02 Rozšírenie verejného vodovodu, SO 03 Rozšírenie splaškovej kanalizácie19.05.202224.05.2022
Zmluva o zriadení VB č.868/2021Mesto Bytča, 014 01, Námestie SR 1/1, IČO: 00321192Zmluva o zriadení VB, pozemky, stavba Bytové domy Bytča - etapa č. 501.03.202225.05.2022
Zmluva o zriadení VB č.1107/2021Mesto Bytča, 014 01, Námestie SR 1/1, IČO: 00321192Zmluva o zriadení VB, pozemky, stavba Bytové domy Bytča Thurzove sady01.03.202225.05.2022
Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy č. 942/2021Obecný úrad Stránske, Pod Stráň 168, 013 13 Stránske, IČO: 0064884Budúca kúpna zmluva na pozemku v k.ú. Stránske, v rámci stavby: "IBV Stránske"20.05.202202.06.2022
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 494/2019 Dodatok č. 2Obec Turie, 013 12 Turie č. 214, IČO: 00648060Dodatok k Zmluve o zriadení vecného bremena v k.ú. Turie, rámci stavby: " Rozšírenie inžinierskych sietí, SO 03 Vodovod"17.06.202220.06.2022
Zmluva o budúcej nájomnej zmluve č. 2023/2022Obec Raková, 023 51 Raková č. 140, IČO: 00314234Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o nájme v rámci stavby "Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie, Raková-Fojstvo".23.06.202227.06.2022