1. Zmluva na dodávku vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou je základným dokumentom, ktorý upravuje vzťahy medzi zmluvnými stranami t.j. odberateľom a dodávateľom – prevádzkovateľom verejného vodovodu (VV), verejnej kanalizácie (VK) Severoslovenskými vodárňami a kanalizáciami a.s. (ďalej SEVAK)

2. Zmluva sa uzatvára s odberateľom (spravidla vlastníkom nehnuteľnosti). V ojedinelých prípadoch sa môže zmluva uzatvoriť s nájomcom.

3. Zmluva sa uzatvára so všetkými odberateľmi v písomnej forme.

4. Zmluva na dodávku vody a odvádzanie odpadových vôd pozostáva:
a) zo základnej zmluvy,
b) z príloh,
c) z Obchodných podmienok

Prílohy a Obchodné podmienky tvoria nedeliteľnú súčasť zmluvy.

5. ZMLUVA obsahuje nasledovné ustanovenia:

a) Obchodné meno a identifikačné údaje odberateľa a dodávateľa
Uvádzajú sa údaje, ktoré identifikujú zmluvné strany, uzatvárajúce zmluvu. Tieto údaje musia byť pravdivé, presné a odrážať aktuálny stav.

b) Adresa pre poštový styk a zasielanie faktúr
Uvádza sa adresa, na ktorú bude SEVAK zasielať faktúry, upomienky, príp. iné informácie a dokumenty. Uvedená adresa nemusí byť totožná s adresou odberného miesta.

c) Predmet zmluvy
Špecifikuje sa predmet zmluvy: dodávky pitnej vody z VV, odvádzanie odpadových vôd VK a jej čistenie, odvádzanie vôd z povrchového odtoku (zrážkové vody VK), účel použitia pitnej vody, kategória odberateľa.

d) Cena a platobné podmienky
Stanovuje sa cena za poskytované služby, uvedené v predmete zmluvy a spôsob úhrady faktúr. Cena je stanovená v aktuálnom cenníku spoločnosti v súlade s Rozhodnutím úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

e) Spôsob určenia množstva dodanej pitnej vody, odvedenej odpadovej vody
Uvedené ustanovenie odkazuje na dokument – príloha „Špecifikácia odberných miest“, v ktorom sa uvádza spôsob určenia množstva dodanej pitnej vody, odvedenej odpadovej vody.

f) Záverečné ustanovenia
Riešia platnosť a účinnosť zmluvy, počet vyhotovení zmluvy.

g) Špecifiká zmluvy
Špecifiká zmluvy riešia neštandardné situácie, podmienky, ktoré sú osobitne dohodnuté medzi odberateľom a SEVAK-om.

6. PRÍLOHY k základnej zmluve (prílohy sa použijú podľa podmienok u konkrétneho odberateľa):

a) Špecifikácia odberných miest pre dodávku vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou.
V tejto prílohe sa uvádza presný popis odberného miesta, účel použitia dodanej vody, spôsob určenia množstva vody dodanej a odvedenej, predpokladaný odber a vypúšťanie, cyklus odpočtov a fakturácie.

b) Výpočet množstva vôd z povrchového odtoku (VPO) z nehnuteľnosti odvádzaných do verejnej kanalizácie
V tejto prílohe sa k príslušnému odbernému miestu uvedú plochy, z ktorých sa odvádzajú vody z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie, redukovaná plocha, predpokladané fakturačné obdobie. Veľkosti plôch sa stanovujú podľa listu vlastníctva a informácií predložených odberateľom, ktoré je oprávnený SEVAK následne overiť na mieste.

c) Určenie množstva spotreby vody dodanej verejným vodovodom (VV), odvedenej verejnou kanalizáciou (VK) podľa smerných čísel spotreby vody (SČSV)
V tejto prílohe sa uvádza druh spotreby vody v závislosti od vybavenosti nehnuteľnosti, počet osôb žijúcich v predmetnej nehnuteľnosti. SČSV sa použijú v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 397/2003 Z. z. v prípade, ak množstvo dodanej, odvedenej vody nie je merané. Informácie pre stanovenie SČSV poskytne odberateľ.

d) Zmluva o určení platcu faktúr za dodávku vody z verejného vodovodu (VV), odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou (VK)
V tejto prílohe vlastník nehnuteľnosti určí platcu, ktorý bude platiť faktúry za poskytované služby. Zväčša sa jedná o nehnuteľnosti, ktoré sú v prenájme a nájomca realizuje platby faktúr za energie. Uvedenú zmluvu podpisuje vlastník nehnuteľnosti, určený platca a SEVAK. V prípade, ak zmluvne určený platca neuhradí faktúry, úhradu týchto faktúr si SEVAK nárokuje u vlastníka nehnuteľnosti.

e) Dohoda o rozpise úhrady preddavkov
V tejto prílohe je dohodnutá výška a spôsob úhrady preddavkov a spôsob úhrady nedoplatkov. Výška mesačných preddavkov vychádza z predchádzajúceho porovnateľného obdobia.

f) Dohoda o určení množstva odpadovej vody vypustenej do verejnej kanalizácie (VK) podľa množstva odobratej vody z vlastného zdroja odberateľa, ak sa množstvo odobratej vody z tohoto zdroja meria meradlom.
V tejto prílohe je dohodnutý spôsob určovania množstva vypustenej odpadovej vody, podľa meradla na vlastnom zdroji, ak odberateľ využíva vodu z vlastného zdroja alebo ak využíva vodu z vlastného zdroja v kombinácii s vodou z verejného vodovodu.

7. OBCHODNÉ PODMIENKY obsahujú nasledovné ustanovenia:

a) Všeobecné ustanovenia
b) Cena, fakturačné a platobné podmienky
c) Dodacie podmienky na dodávku vody a odvádzanie odpadových vôd
d) Kvalita dodávanej vody a miera znečistenia odpadovej vody
e) Prerušenie alebo obmedzenie dodávky vody alebo odvádzania odpadových vôd
f) Doba plnenia, zmeny a ukončenie zmluvy
g) Doručovanie písomností
h) Reklamácie
i) Zmluvné pokuty
j) Záverečné ustanovenia

8. Zmluva sa uzatvára spravidla na dobu neurčitú.

9. Ak jeden odberateľ má viac odberných miest, uzatvorí sa spravidla jedna zmluva, ktorá bude obsahovať všetky odberné miesta, ktoré prináležia jednému odberateľovi.

10. Pred podpisom zmluvy odporúčame odberateľovi oboznámiť sa so všetkými zmluvnými podmienkami. V prípade, že odberateľ niektorým ustanoveniam nerozumie je potrebné požiadať o vysvetlenie zamestnancov SEVAK-u, ktorí s odberateľom zmluvu uzatvárajú.

11. Odber vody a odvádzanie odpadových vôd bez uzatvorenej zmluvy je považovaný podľa zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách č. 442/2002 Z.z. v platnom znení za neoprávnený odber alebo odvádzanie odpadových vôd s možným následkom prerušenia alebo obmedzenia dodávky vody alebo odvádzania odpadových vôd.