1. Základné pojmy:

1.1. Odberateľ vody (ďalej odberateľ) je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o dodávke vody s vlastníkom verejného vodovodu a ktorá odoberá vodu z verejného vodovodu na účely konečnej spotreby alebo jej ďalšej dodávky konečnému spotrebiteľovi.

1.2. Producent odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie (ďalej producent) je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o odvádzaní odpadových vôd s vlastníkom verejnej kanalizácie a ktorá vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie.

1.3. Dodávateľ – Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. – vlastník/ /prevádzkovateľ verejného vodovodou, verejnej kanalizácie, ktorý na základe uzatvorenej zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, poskytuje službu dodávky vody verejným vodovodom a odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou.

2. Odberateľ/producent má právo na :
2.1. poskytovanie služieb v súlade s uzatvorenou zmluvou a platnými právnymi predpismi
2.2. poskytovanie informácii týkajúcich sa zmluvných podmienok
2.3. zmenu uzatvorenej zmluvy podľa rozsahu poskytovaných služieb
2.4. informácie o cenách za poskytované služby
2.5. informácie o obchodných podmienkach,
2.6. informácie o reklamačnom poriadku
2.7. ukončenie zmluvy na dodávku vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou
2.8. určenie spôsobu platieb za dodávku vody a odvádzanie odpadovej vody
2.9. úhradu preddavkov za poskytované služby
2.10. predloženie vyúčtovania za vodu dodanú verejným vodovodom a vodu odvedenú verejnou kanalizáciou min. 1 x ročne
2.11. odpočet meradla podľa harmonogramu dodávateľa
2.12. osadenie meradla, ktoré je vo vlastníctve dodávateľa na meranie množstva vody dodanej, pokiaľ to technické podmienky umožňujú
2.13. informácie o spôsoboch stanovenia množstva vypustenej odpadovej vody do verejnej kanalizácie
2.14. preskúšanie meradla, ak má odberateľ pochybnosti o správnosti údajov na meradle alebo zistí poruchu na meradle vo vlastníctve dodávateľa
2.15. predloženie podnetu, reklamácie, sťažnosti
2.16. náhradu škody, ak je preukázané, že dodávateľ túto škodu spôsobil
2.17. výpočet a vyplatenie kompenzačnej platby
2.18. zaslanie upozornenia na neuhradené platby za poskytované služby
2.19. zaslanie oznámenia o prerušení poskytovania služieb
2.20. ochranu osobných údajov
2.21. informácie zverejňované na webe dodávateľa
2.22. domáhanie sa svojich práv prostredníctvom príslušných inštitúcii a súdov v Slovenskej republike

3. Odberateľ/producent je povinný :
3.1. plniť všetky povinnosti vyplývajúce z uzatvorenej zmluvy na dodávku vody verejným vodovodom a odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
3.2. v nevyhnutnej miere umožniť vstup dodávateľovi na nehnuteľnosť pripojenú na verejný vodovod, verejnú kanalizáciu na účely zabezpečenia spoľahlivej funkcie verejného vodovodu, verejnej kanalizácie, zistenia stavu meradla alebo jeho opravy, údržby alebo výmeny, alebo vykonania kontrolného merania množstva a kvality pitnej vody a vypúšťaných odpadových vôd, ako aj zistenia technického stavu vodovodnej prípojky alebo kanalizačnej prípojky a poskytnúť dodávateľovi potrebnú súčinnosť
3.3. neodkladne odstrániť prekážky, ktoré znemožňujú odčítanie na meradle, najmä neodkladne vykonať opatrenia proti zaplaveniu priestoru, v ktorom je meradlo umiestnené
3.4. dodržiavať podmienky stanovené v prevádzkovom poriadku verejného vodovodu alebo v prevádzkovom poriadku verejnej kanalizácie a podmienky dohodnuté v zmluve uzatvorenej s dodávateľom
3.5. nevypúšťať do verejnej kanalizácie obzvlášť škodlivé a škodlivé látky a látky, ktoré nie sú odpadovými vodami
3.6. oznámiť dodávateľovi každú zmenu, ktorá môže mať vplyv na zmeny v zásobovaní vodou alebo v odvádzaní a čistení odpadových vôd, na plnenie zmluvy, oznámiť údaje súvisiace s odberom vody z verejného vodovodu alebo s odvádzaním odpadových vôd do verejnej kanalizácie, oznámiť dodávateľovi zmenu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti pripojenej na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu.
3.7. oznámiť dodávateľovi zistenú poruchu na vodovodnej alebo kanalizačnej prípojke vrátane poruchy na meradle
3.8. dbať o to, aby nedošlo k poškodeniu meradla, k jeho odstráneniu alebo k inému neoprávnenému zásahu na meradle,
3.9. požiadať dodávateľa o súhlas využívať dodanú vodu z verejného vodovodu na iný ako zmluvne dohodnutý účel a odovzdávať vodu ďalšiemu odberateľovi
3.10. požiadať dodávateľa o súhlas odvádzať odpadové vody od ďalšieho producenta
3.11. dbať o to, aby užívaním nehnuteľnosti odberateľ nepoškodzoval a nenarušil prevádzku verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, najmä ich podzemných vedení.
3.12. uhradiť škodu, ak je preukázané, že ju dodávateľovi spôsobil
3.13. uhradiť zmluvnú pokutu, ak je preukázané nedodržanie podmienok uvedených v zmluve
3.14. bezodkladne predložiť podnet, reklamáciu, sťažnosť na poskytované služby
3.15. poskytnúť súčinnosť pri riešení podnetov, reklamácii, sťažností
3.16. nevykonávať bez súhlasu dodávateľa žiadne úpravy a zmeny na zariadeniach verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie
3.17. uhradiť platby za dodávkou vody z verejného vodovodu, odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou v lehote splatnosti uvedenej na faktúre pod správnym variabilným symbolom
3.18. uhradiť preddavky v dohodnutej výške a dohodnutom termíne
3.19. dodržiavať termíny a splátky uvedené v splátkovom kalendári
3.20. nahradiť dodávateľovi škodu a náklady spojené s výmenou alebo opravou meradla, ak bola nefunkčnosť alebo poškodenie meradla spôsobená nedostatočnou ochranou meradla odberateľom alebo zásahom odberateľa, ktorý spôsobil poškodenie meradla
3.21. poskytnúť informáciu o stave na meradle, v prípade, že nebol dodávateľovi umožnený prístup k meradlu, ak ho na to vyzve dodávateľ
3.22. zabezpečiť prítomnosť odberateľa pri výmene meradla