Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie (ďalej SEVAK) venuje zvýšenú pozornosť vyhľadávaniu neoprávnených odberov vody z verejného vodovodu a neoprávneného odvádzania odpadových vôd do verejnej kanalizácie. Po zistení neoprávneného odberu, vypúšťania si SEVAK uplatňuje u odberateľa:

a) náhradu škody v súlade s platnými právnymi predpismi
b) zmluvnú pokutu

V prípade neoprávneného odberu vody, vypúšťania odpadových vôd môže SEVAK prerušiť alebo obmedziť dodávku vody alebo odvádzanie odpadových vôd. Podľa § 25 zákona č. 442/2002 Z.z. v platnom znení :

1) Neoprávneným odberom vody z verejného vodovodu je :
a) odber bez uzatvorenej zmluvy o dodávke vody alebo v rozpore s takouto zmluvou,
b) odber pred meradlom (§ 29 ods. 7) alebo odber po odstránení meradla,
c) odber s používaním meradla, ktoré v dôsledku neoprávneného zásahu odber nezaznamenáva alebo zaznamenáva odber menší, ako je skutočný,
d) odber s používaním meradla, na ktorom bolo poškodené zaistenie proti neoprávnenej manipulácii
e) odber s použitím požiarneho obtoku na iné účely ako požiarne,
f) odber bez súhlasu prevádzkovateľa.

2) Kto neoprávnene odoberá vodu z verejného vodovodu, je povinný nahradiť spôsobenú škodu prevádzkovateľovi verejného vodovodu.

3) Neoprávneným vypúšťaním odpadových vôd do verejnej kanalizácie je:
a) vypúšťanie bez uzatvorenej zmluvy o odvádzaní odpadových vôd alebo v rozpore s
takouto zmluvou,
b) vypúšťanie v rozpore s podmienkami ustanovenými prevádzkovým poriadkom verejnej kanalizácie,
c) vypúšťanie bez merania, ak je dohodnuté alebo je v rozpore s podmienkami dohodnutými v zmluve o odvádzaní odpadových vôd,
d) vypúšťanie s používaním meradla, ktoré nie je umiestnené podľa rozhodnutia prevádzkovateľa verejnej kanalizácie,
e) vypúšťanie s používaním meradla, ktoré v dôsledku zásahu množstvo nezaznamenáva alebo zaznamenáva menšie množstvo, ako je skutočné,
f) vypúšťanie s používaním meradla, na ktorom je poškodené zaistenie proti neoprávnenej manipulácii.

4) Kto neoprávnene vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie, je povinný nahradiť spôsobenú škodu prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie.